Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11) Rozumové poznání

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. ROZUMOVÉ POZNÁNÍ PAMĚŤ Co to je paměť - kognitivní psychický proces - skládá se z: vštípení zážitku, informace uchování zážitku, informace vybavení zážitku, informace a) znovupoznání – jednodušší b) aktivní vzpomínka – obtížnější k vybavení Vznik paměti - mechanismus vzniku paměťových stop není přesně objasněn, o její podstatě existuje řada teorií: základem paměti je podmíněný reflex, dočasný spoj chemické teorie ke vzniku paměťových stop dochází díky chemickým látkám (RNA) -hippocampus je oblast v mozku, která souvisí s pamětí - funguje jako maják, který vysílá informace do příslušných mozkových center - při jeho poškození si člověk nic nového nezapamatuje Druhy paměti KRÁTKODOBÁ – trvá několik minut až hodin – jde o paměť daného okamžiku či situace o krátkodobé kódování a uskladnění informace (telefonní číslo) – kapacita krátkodobé paměti: +- 2 prvky DLOUHODOBÁ – pamatujeme si léta MECHANICKÁ – osvojení látky se děje pouhým opakováním, asociativní cestou – informace jsou řazeny za sebe (slovíčka, básničky, letopočty) – problém je, když jedna část vypadne, pak si nevybavíme další části – typická pro malé děti LOGICKÁ – osvojení probíhá na základě pochopení vzájemných souvislostí a smyslu látky – utváří se od puberty – v dospělosti déle uchováváme paměť logickou než mechanickou ÚMYSLNÁ – záměrná, vynaložíme vůli NEÚMYSLNÁ – vzniká spontánně; zájem, nečekanost – spojená s city Typy paměti - typy paměti jsou závislé na cvičení - podle typu analyzátorů se dělí na: zrakovou (vizuální) sluchovou (auditivní) čichovou chuťovou hmatovou motorickou smíšenou Faktory působící na paměť Věk - zlepšuje se do 25, pak stagnuje - po 30-35 mírné zhoršování hlavně mechanické paměti - ve stáří si lidé vybavují dávné zážitky z mládí, ale těžko si zapamatují nové věci Momentální tělesný a duševní stav – nemoc, únava… Počet smyslů zapojených do paměti – nejen přečíst, ale i nahlas zopakovat, výpisky Důležitost informace pro člověka Mnemotechnické pomůcky – slovní hříčky, asociace pro lepší zapamatování Logičnost materiálu Poruchy paměti  Amnézie ztráta paměti (dočasná i trvalá) nastává při bezvědomí, šoku, úrazu CNS  Alzheimerova nemoc  zánět mozkových blan Výzkum paměti - koncem 19. století byly prováděny první výzkumy paměti - prováděl je napříkladHermann Ebbinghaus (německý psycholog) - snažil se objasnit „čistou paměť“, a proto dával lidem k zapamatování bezesmyslné slabiky - zjistil, že u mechanické paměti dochází k největšímu zapomínání během prvních tří dnů, nejvíc hned první den - proto se má opakovat co nejdříve po naučené látce, nejlépe tentýž den Ebbinghausova křivka MYŠLENÍ -nejsložitější poznávací proces - zprostředkovaný proces = vzniká složitou činností mozkové kůry - myšlení nám umožňuje hledat souvislosti, chápat příčiny a důsledky, usuzovat atd… - souvisí s rozvojem řeči, inteligencí - souvisí také s představami, které jsou přechodem od vnímání k myšlení - u člověka je myšlení nejdokonalejší (má nejdokonalejší mozkovou kůru) - probíhá snad i v jednodušších podobách u některých zvířat Názorné myšlení - podobné jako učení vhledem (W.Köhler – šimpanzi a zavěšené banány v kleci) - jeho základem jsou činnosti prováděné v představách - u lidoopů, nebo u malých dětí, než mají vytvořeny pojmy Abstraktní myšlení - složitější - pracuje s pojmy, symboly - je opak názorného myšlené Verbální myšlení - u člověka je myšlení spojeno s řečí - jednotlivým předmětům a jevům ze skutečnosti přiřazujeme pojmy a s nimi pak pracujeme - řeč je nástrojem myšlení Myšlenkové operace = postupy myšlení, slouží ke zpracování pojmů srovnávání zjišťuje podobnosti a rozdíly (nákup) analýzarozdělování celku na části (jazykový rozbor) syntéza vytváření větších celků; dávání do souvislostí (matematika a fyzika) zobecňování hledání a spojování společných znaků předmětů => zařazení do stejné skupiny (znaky zvířat) abstrakce schopnost vydělit podstatné znaky (matematika – rovnice a+b=c) indukce vyvozování závěru z faktů dedukce odvozování od obecného tvrzení k jednotlivým faktům analogie vyvozování poznatků o nějakém předmětu nebo jevu na základě jeho podobnosti s jiným - 6., 7. a 8. jsou formy úsudku, tedy formy logického myšlen - abstraktní a logické myšlení se začíná rychleji rozvíjet v pubertě Druhy myšlení: Konvergentní =je charakteristické hledáním většinou jedné správné odpovědi v určitém úkolu –na něm jsou založeny testy inteligence Divergentní (tvořivé, tvůrčí) =hledání nových řešení –mnoho různých cílů –tvořivé –brainstorming = skupinové myšlení (každý řekne, co ho napadne a pak se návrhy vyhodnotí) Poruchy myšlení: - obsedantní myšlení –vtíravé, nutkavé myšlenky, kterých se člověk nemůže zbavit,často spojené s nutkavým jednáním -bludy – chorobné, mylné přesvědčení, které si nemocný nenechá vymluvit INTELIGENCE - je to obecná rozumová výkonnost nebo schopnost člověka - projevuje se při řešení úloh (nových i obtížných) - Alfred Binet začal dělat první testy inteligence u dětí - pojem IQ (= inteligenční kvocient) a vzorec pro výpočet IQ pochází od německého psychologaW. Sterna - Vzorec IQ = MV/FV . 100 MV - mentální věk = rozumová vyspělost/ FV - fyzický věk -Gausova křivka vyjadřuje rozložení inteligence mezi lidmi asi 50% populace má inteligenci v pásmu průměru = 90 – 110 Druhy inteligence: Praktická (mechanická) – schopnost manipulace s nástroji, číst technické výkresy Abstraktní(IQ testy) – řešení abstraktních úloh (čísla, obecné pojmy) Sociální(emocionální) – schopnost zvládat situace v mezilidských vztazích, empatie = schopnost vcítit se do druhého Fluidní –vrozená, projevuje se v testech abstraktní inteligence, vrcholí v období adolescence Krystalická – ovlivněna učením, znalostmi, praxí - inteligence je tvořena řadoufaktorů(jednotlivých složek) - ty ukazují, jak je člověk schopen řešit úkoly určitého typu - podle manželůThurstonových je to těchto 7 faktorů (bývají také často zjišťovány v běžných testech inteligence) faktor číselný (schopnost pracovat s čísly, např. číselné řady) faktor slovní plyn

Témata, do kterých materiál patří