Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. Psychologie jako vědní disciplína

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Psychologie jako vědní disciplína Hlavní směry; školy a jejich představitelé; obecná, vývojová a sociální psychologie; psychologie v praxi; efektivní učení Psychologie = empirická přírodně-společenská věda o psychice člověka Psyché = duše, logos = rozumVyvinula se z filosofie (Aristotelův spisO duši), vymezila se v polovině 19. stolÚkolem je popsat a vysvětlit procesy lidské psychikyPsychika má dvě základní dimenze –prožívání achováníProžívání =všechny vnitřní, subjektivní psychické procesy a stavyVědomé a nevědomé prožívání –uvědomujeme si je jenom do určité míryChování =vnější projevy, které jsou vyjádřením vnitřní situace člověkaFormy chování:expresivní(spontánní, bezprostřední chování),adaptivní(chování přizpůsobené dané situaci) Základní (teoretické) psychologické disciplíny = zabývají se např. obecnou psychikou, způsoby zpracovávání informací, psychické nemoci Obecná psychologie Řeší základní teoretické otázky psychologiePodává celkový obraz o člověkuZabývá se poznávacími procesy, city, problematikou lidské zaměřenosti a usilování (motivy, zájmy, postoje), myšlení, emoce, paměť atd.Spojena s dějinami psychologie a psychologickou metodologií Psychologie osobnosti Zabývá se strukturou a vývojem osobnosti, dynamikou psychických procesůSpojena s vývojovou a sociální psychologií Vývojová psychologie /ontogenetickáŘeší psychický vývoj člověka od prenatálního období, dědičnostZkoumá věci, co ovlivňují vývoj, charakteristiky jednotlivých období (vývoj vnímání, motoriky, inteligence, učení)Věkové členění: prenatální období, novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, mladší a starší školní věk (pubescence), adolescence, dospělost (mladší, střední, pozdní) a stáříFreud a Piaget str. 182 Sociální psychologie Řeší mezilidské vztahy, sociální skupiny a společenské instituceZačleňování lidí do různých skupinInterakce mezi jedincem a společností, konflikty, předsudkySociální percepce =způsob, jak si vytváříme dojmy o ostatních lidechHaló efekt= hodnocení druhého podle výrazného znaku jeho osobnostiEfekt primárnosti =na formování dojmu mají větší efekt rysy zaznamenané jako prvníKomunikaceVerbální =obsahové (to, co si sdělujeme) a výkladové (smysl probíraného tématu)Neverbální =mimika (výrazy obličeje), proxemika (vzdálenost mezi komunikujícími jedinci), haptika (doteky), posturologie (držení těla), kinezika (pohyby těla), paralingvistika (smích, pláč)více na str. 178 Psychopatologie Zabývá se psychickými poruchami a potížemiZkoumá příčiny, popisuje projevy a průběh a hledá léčbu Aplikované psychologické disciplíny = věnují se konkrétním oblastem psychologie, je jich hodně Klinická psychologie Diagnostika duševních poruch a chorobPsychoterapeutická pomoc Poradenská psychologie Školní, výchovné, profesní a manželské poradenstvíPomáhá člověku zvládat obtížné životní situace Pedagogická psychologie Zkoumá efektivní učení, rozvoj člověka, výchovu… Forenzní psychologie(soudní) Psychologie pachatelů trestných činů, znalecké posudky pro soudy Metody výzkumu v psychologii = psychologie v praxi, výzkumné metody ke sběru dat, jejich vyhodnocování Pozorování Cílené pozorování chování jedince, bez zásahu psychologa, poznatky se zaznamenávajíDělíme na krátkodobé a dlouhodobé, pozorování v umělých nebo přirozených situacíchExtrospekce = pozorování projevů druhých osob v přirozených či upravených situacíchIntrospekce =pozorování vlastních vnitřních psychických projevů (myšlenky, pocity) Rozhovor Spočívá v dotazování, nejčastější metodaDělíme na standardizovaný (otázky i s pořadím jsou dány předem) a nestandardizovaný (volné otázky, důležitá je důvěra)Dále může být rozhovor individuální či skupinový Dotazník Soustava otázek k hromadnému zkoumáníOtázky mohou být otevřené nebo uzavřené (možnosti) Experiment Vytvořeny speciální umělé podmínky, které mají napodobit určitou možnou situaci, pozorují se reakce jednotlivých subjektů¨Stanfordský vězeňský experiment, Milgramův experiment (poslušnost vůči autoritě) Explorační metody = sociálně-psychologické metody, slouží ke sběru dat Sociometrie =zjišťuje a analyzuje vztahy mezi členy malých sociálních skupinObsahová analýza =zkoumá výskyt určitých témat v médiích i jindeSémantický diferenciál =měření významu různých objektů a jejich srovnávání pomocí předem daných škál Psychologické směry a jejich představitelé Experimentální psychologie Druhá polovina 19. stolWilhelm Wundt(1832-1920)Německý fyziolog, psycholog a filosofZaložil v Lipsku první experimentální psychologickou laboratoř (1879)Využíval metody introspekce (zkoumal sebe) Behaviorismus Psychologii bere jakovědu o chováníInspirace u I. P. Pavlova – experiment se psy, podmíněný reflexChování člověka vysvětluje jakoreakci na stimuly (podněty) – tzv.S-R schémaOsobnost, která je mezi stimulem a reakcí nazývají black box (nepoznatelnou černou skříňkou)Přeceňují roli výchovy a vnějšího prostředíNeuznávají vrozené psychické dispoziceJohn Broadus Watson(1878-1958)Američan, zakladatelStimul a reakce, tresty a odměny Psychoanalýza Sigmund Freud(1856-1939)Zakladatel, rakouský lékařNení pouze vědomí, ale inevědomíJe plné strachu, tužeb, přání a vrozených pudových podmětůNemáme nad ním kontroluMezi vědomím a nevědomím jepředvědomí – obsahuje myšlenky, city a zážitky, které jsme zapomněli, ale můžeme si na ně vzpomenoutRozhodujícím činitelem vývoje jsoupudy, zejménasexuální pud (= libido) Analytická psychologie Carl Gustav Jung(1875-1961)Také se zabýval nevědomímOsobní nevědomí = váže se na minulé události jedinceKolektivní nevědomí = dědictví po našich předcích, pro všechny společné, např. mýty a pověstiArchetypy =těmi je tvořeno kolektivní nevědomí, jsou to vrozené formy, které se projevují jako představa, každý je v sobě má, zrodila se z nich naše kulturaVymyslel děleníintrovert x extrovert Gestaltismus = tvarová psychologie Celek je víc než suma částí => musíme zkoumatcelky psychických dějů a ne jejich částiBiologické, psychické a sociální jevy majícelostní nedělitelnou povahuZákony, kterými vysvětluje způsob, jakým l

Témata, do kterých materiál patří