Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Sociální psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Sociální psychologie - socius = druh, společník - zkoumá chování, prožívání a jednání člověka ve vztahu k ostatním lidem, ke společnosti - vztah sociální psychologie k oborům- obecná a vývojová psychologie a sociologie Předmět sociální psychologie X sociologie Sociální psychologie – zkoumá proces socializace jedince = utváření osobnosti a kultur. vlivy – jako vědní disciplína řeší princip začleňování jedince do spol., do mezilid. vztahů – mezilid. vztahy – zahrnují aktuál. dění, společen. život * 1. sociálně psycholog. poznání 1. pol. 19. st. Sociologie – věda zkoumající společnost. Tj. sociální život jedince, skupin, společnosti – věda o jednání lidí ve spol., o struktuře spol., o soc. interakcích, o soc. skupinách, o společen. systému, o soc. změnách … Úkoly, problémy - působení společnosti na člověka - vztah člověka ke společnosti, k jiným lidem - změna psychiky člověka vlivem působení společnosti - změna psychiky ve společnosti působením jedince Sociální skupiny = množství jedinců, ve kterém vztahy mezi jednotlivými členy jsou pravidelné a nabývají trvalejšího rázu (tím se liší od agregátů) - tvoří strukturu společnosti - mezistupeň mezi jednotlivcem a společností . - čím více společných cílů v tím je pevnější - každá sociální skupina má svou strukturu. znaky: - každá skupina má nějaký společný cíl, společné hodnoty, společná práce - vzájemná komunikace a interakce (vzájemné působení), vědomí příslušnosti ke skupině - skupinová disciplína, každý ve skupině má svoji roli, skupina je dynamická jednotka Dělení sociálních skupin 1. Podle velikosti - a)Malé – min 2 a max 30/40 členů, vzájemně se znají, chybí autorita( třída,rodina, pracovní kolektiv, party, kluby) b)Velké – nad 50 členů, vzájemně se neznají, tendence k prosazení vůdčí autority (-> mohou příjmat extrémní názory) ( armáda, národ,škola,firma,církev) 2. Podle vztahů mezi členy: a)Primární – vztahy jsou velmi úzké, citové, člověk je členem skupiny protože jím chce být. (rodina), první společenstvím do kterého se člověk dostává b)Sekundární – volnější vztahy, náhodné, člověk je členem za nějakým účelem (školní třída, pracovní kolektiv, politická strana),každá další skupina, do které se člověk v průběhu života dostává 3. Podle funkce: a)Formální – obvykle součástí organizované instituce, jasně daná hierarchie podřízených a nadřízených, (škola, armáda, nemcnice) b)Neformální – osobní vztahy (rodina) můžou vzniknout spontánně, členství je dobrovolné (přátelé) Další dělení: 1. Sexuální – muž x žena 2. nadřízené – rodiče, učitel, zaměstnavatel, šéf 3. Souřadné – sourozenci, spolužáci, kamarádi, spolupracovníci, spoluhráči. 4. Podřízené – děti, zaměstnanci, studenti… Struktura sociální skupiny 1. Cíle – klasifikace –1, Nadskupinové – cíle společně i s jinými skupinami. ( ODS + ČSSD - vstup do EU). 2, Skupinové - cíle společné jedné skupině 3, Individuální– jednotlivý členové skupiny. 4, Separátní – protispolečenské – prosazuje na úkor ostatních. + Koheze = soudržnost – čím více společných cílů⇒ tím větší koheze. Skupina semknutá x něčemu je koheznější než za něco ( pro něco). ( OF⇒ 1989⇒ zrušení úlohy KSČ⇒ x KSČ⇒ kohezní⇒ dosáhla cíle⇒ rozpadli se… 2. Hodnoty – zvnitřnělé cíle, nejzásadnější …ve skupině . Každá skupina má svůj žebříček hodnot…většina členů se ztotožňuje ale , nemusí všichni….⇒ boje hodnot -Stanovování hodnot– postupně krystalizují, ve skupinách neformálních ( zájmové, dobrovolné, zábavné) x nebo je uměle stanovována z vnějšku, očekává se od skupiny…problémy pokud se neztotožní. 3. Normy- pravidla chování ve skupině. Někde volná, jinde přísné⇒ trest ( armáda) Stanovení norem –A, z vnějšku – někdo určí B, uvnitř skupiny 1, Autokraticky – bez diskuse… vůdce ve skupině. 2, Demokraticky – diskuse, většina 3, Liberální - málo norem, volná, téměř žádné… Typologie členů podle přístupu k normám: Konformní – schopni a ochotni se normě přizpůsobit. Měl by nad nimi být vůdce, potřebují dohled, autoritu⇒ trest… Hyperkonformní - striktně, přesně , dodržují normy Nonkonformní – nepřizpůsobují se.A, Nejsou toho schopni. B, Negativní vztah Protest –pasivní - nedodržují aktivní – x ní otevřeně bojují, protestují, dožadují se zrušení. ⇒ pokud jde o patologické normy⇒ aktivní jedinci jsou důležitostí⇒ bojují za zrušení …závisí na něm. - Ten kdo normy stanovuje , tak je sám nesmí porušovat⇒ má právo je měnit Spolupráce ve skupinách 1,Hierarchický model: - vyznačuje se pyramidovou strukturou, charakteristická je síť vztahů podřízenosti a nadřízenosti ⇒aby pyramida byla pevná, musí podřízení plnit příkazy 2,Synergicky model - spontánní snaha lidí uvádět své jednání do souladu s jednáním druhých - základním princip je, aby každý jedinec řídil sám sebe a při tom spolupracoval s ostatními -koace- členové skupiny současně vykonávají určitou činnost bez spolupráce a soutěžení - práce jednoho neovlivní prácí druhého (opisování z tabule) -kooperace- členové skupiny současně vykonávají určitou činnost, jsou na sobě závislí, spolupracují - práce jednoho ovlivňuje práci druhého (míčové hry) -rivalita- členové skupiny současně vykonávají určitou úlohu, ale navzájem soupeři - snaží se zlepšit svoje výsledky a zároveň oslabit síly partnera Vůdcovství ve skupině - v neformálních skupinách . upevňuje svou pozici⇒ postupně vystupuje. = nutnost – charisma, přirozená autorita… - role vedoucího – v formálních skupinách – je jmenován = ideální případ vůdce = vedoucí x konflikty vůdce≠ vedoucí ( sportovní tým) - nejvyšší hodnost v sociální hierarchii skupiny - vůdce: - umí něco, co neumí ostatní - iniciátor činnosti (plánuje činnost skupiny) - je autorita - formální (vynucená), neformální (přirozená) - je na něj zaměřena komunikace, zastupuje skupinu navenek - má největší vliv na ostatní členy skupiny - jeho názor je důležitý při řešení sporu Pozice - místo, které člověk zaujímá v sociální skupině a které označuje jeho funkci(dcera,student) Společenské role - z každou pozicí je spojena společenská role, která předepisuje jak se má osoba v dané pozici chova

Témata, do kterých materiál patří