Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19) Socializace a integrace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (135 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19. SOCIALIZACE A INTEGRACE SOCIALIZACE - je proces začleňování člověka do společnosti - osvojování si typických lidských dovedností, chování, vyšších citů a sociálních potřeb - proces probíhající celý život, ale ne stejně intenzivně - socializace je realizována v sociálních skupinách - vlivy: rodina přátelé škola zaměstnání zájmové činnosti celospolečenský vliv (politika, masmédia, zvyky, tradice, náboženství…) - dělení: a) záměrná – působením výchovy, cílevědomého postupu k osvojení určité dovednosti či návyku – záměrně můžeme být i nuceni b) nezáměrná – působení filmů, reklam, vzorů dospělých RESOCIALIZACE = v případě chybného či nového začlenění do společnosti (rodičem...) DOSOCIALIZACE = nutná v případě změny společensko-ekonomické situace státu (členové se musí „dosocializovat“) Sociální učení - prostředek socializace -druhy: napodobování – i u zvířat, nastává velmi brzy ztotožňování (identifikace) – typické pro dospívání, může být pozitivní i negativní podmiňování (asociace) – vytváření podmíněných reflexů, hlavně u dětí pozorování (observace) očekávání (anticipace) sociální posilování – výchova odměna x trest, daleko více posiluje odměna Sociální status - postavení člověka ve společnosti nebo v nějaké skupině - je ovlivněn: vrozenými faktory pohlaví, barva pleti, národnost, sociální původ získanými během života chování člověka, výchova, vzdělání, povolání Sociální mobilita -změna sociálního statusu během života (přesun z jedné sociální vrstvy do jiné) - může být: vertikální povýšení, výpověď, vyšší vzdělání, zdraví, sňatek horizontální změna školy, zaměstnání Sociální role - chování, které se očekává od člověka s určitým statusem - každá osoba „hraje“ více rolí: role studenta příprava na výuku role matky starání se o děti, péče o rodinu - může nastat konflikt rolí → psychické problémy - někdy od nás role vyžadují opačné chování = konflikt sociálních rolí - ne všechny role jsou jedinci vnuceny, předpoklady pro volbu rolí jsou tudíž vlohy, schopnosti, charakter, temperament Sociální útvary - jsou to různá seskupení lidí - v každém seskupení probíhá socializace, uskutečňují se vtahy 1) Sousedství – ztrácí na významu ve velkých městech, sídlištích – větší anonymita, menší sociální kontrola – negativním dopadem je menší ochota pomoci, větší lhostejnost, nárůst kriminality 2) Komunity – pospolitost, úzké spojenectví lidí (bydlení poblíž, společné hospodaření) a) národnostní (zvyky, tradice) b) náboženské (sekty) c) terapeutické (léčebné) –> zaměřeny léčbu závislostí atd... d) hospodářské (osady v Izraeli – kibuc) –> soběstačné ekonomické osady e) nezákonné –> squatt – skupiny mladých lidí, kteří se vymezují vůči společnosti – opuštěná budova => společné hospodaření => život => policie 3) Sociální skupiny – jsou nejdůležitější – velmi ovlivňují člověka při socializaci (charakter, názory, postoje…) – vlivem se zlepšuje: fyzická výkonnost, dlouhodobá paměť, tvořivost… – vlivem se zhoršuje: soustředěnost, pozornost – pro skupiny je typické: vědomí, že do ní patříme probíhá interakce a komunikace (vztahy, vazby, ovlivňování, informace..) vytváří se hierarchie pozic (různý status u jednotlivých členů) skupina si vytváří skupinové normy (pravidla) a sankce (tresty, odměny) členové mají společný cíl, zájem, původ velké množství, dělí se na tyto druhy: 1) podle velikosti: malé – znají se, komunikace velké – neznají se všichni, ale mají společný cíl 2) podle významu: primární – nejbližší, osobní (rodina, přátelé) sekundární – ostatní, nutná 3) podle vzniku: formální – definice hierarchie (škola, zaměstnání) neformální – osobní (přátelé, rodina) Sociometrie - Jacub Levy Moreno - vytvořil SOCIOMETRII - metoda, která zkoumá sociální postavení - především pro pracovní skupiny - v současnosti se využívá ke zjištění vztahů ve třídě - dávají se ve skupině otázky hlavně podle zaměření na dané téma => S kým bys chtěl strávit dovolenou, Silvestra, Vánoce atd…? +/- => S kým bys chtěl pracovat na řešení nějakého úkolu? +/- => Komu by ses svěřil se svými osobními problémy? +/- - hierarchie pozic = zjišťujeme sociometrií nadpoloviční většina hlasů – lídr (extrovert, přirozeně dominantní, ochota pomoci, zájem o druhé, mluvčí) více hlasů – uznávané osoby málo hlasů – trpěná osoba bez hlasů – izolovaná osoba (introvert, tichý, pasivní) záporné hlasy – odmítané osoby (agresivní, zlomyslný, odlišný, sobecký, neochota pomoci) Sociogram - grafické znázornění vzájemných vazeb ve skupině - záporné hlasy přerušovaně - kladné normálně - šipka oboustranná, když je to vzájemné Styl řízení skupiny 1) styl autokratický - vše chce mít ve svých rukách - sám rozhoduje - nerozděluje kompetence - všichni ostatní se musí podřídit - je např. v armádě, u policie - lidi na sebe donáší 2) styl liberální - je příliš benevolentní - každý si může dělat, co chce - nikdo neví, co přesně má dělat - někdy může nastat chaos 3)demokratický styl - respekt, dobrovolnost, aktivita, spokojenost, stabilita Styl chování ve skupině - chování nemáme vrozené - máme jen částečný základ v temperament -můžeme ho ovlivnit, naučit se 1) Agresivní - člověk prosazuje sebe na úkor druhých lidí - neohleduplný vůči druhým, často bývá domýšlivý a nadřazený nad ostatními - vyvolává konflikty, hádky, snaží se zastrašit ostatní - je rýpavý, snaží se ostatní shazovat 2) Pasivní - člověk neustále ustupuje a neprosadí ani své oprávněné požadavky - spíš se kontaktů a sociálních vztahů bojí - nevěří si a radši ustupuje, nejistota 3) Asertivní - příměrná sebedůvěra, prosazení s ohledem na druhé, ochoten kompromisů, dohody - nepovyšuje se ani neponižuje - partnerský vztah 4) Agregáty - náhodná seskupení lidí - nemusí mít mezi sebou vazby - spíše krátkodobá - označují se někdy davy (demonstrace, nakupující, lidé na náměstí, na zastávce, účastníci zájezdu...) Druhy: 1) náhodné – nakupující, lidé na náměstí, cestující ve vlaku... 2) expresivní davy – demonstrace 3) strukturované – diváci v divadle, v kině 4) nezákonné – rabující dav, fanoušci na stadiónech - člověk v

Témata, do kterých materiál patří