Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2.c) Poznávací procesy - představy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2.c) Poznávací procesy - představy Představivost - proces mezi poznáním smyslovým a rozumovým - poznáváme to, co momentálně nepůsobí na naše smysly - představa = psychický zážitek, výsledek představivosti, názorný obraz předmětů, dějů, které v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly - můžeme se v ní vracet do minulosti, přenášet v prostoru, v budoucnosti Druhy představ: 1) Paměťová, vzpomínková představa:- vrací se do minulosti, co jsme dříve vnímali. - reprodukuje něco, co jsme již vnímali, obrazy předmětů a jevů, které na nás v minulosti působily (ať už přesná, neúplná, chybná či zkreslená reprodukce představy) 2) Fantazijní představa:-události, co se staly, ale představujeme si, jak mohly dopadnout jinak. - je odrazem předmětů a jevů, které jsme v dané podobě nikdy nevnímali, - vznikají psychickou činností, kombinací nebo prolínáním prvků z minulých vjemů, - základem je naše zkušenost, vjemy, vzpomínkové představy, ale ty jsou pozměněny, popřípadě se kombinují do takových celků, které se ve skutečnosti nevyskytují, - psychický proces, při kterém se vytvářejí relativně nové představy *Podle W. Stern Vznik představ je na základě činnosti CNS. Odlišnost vjemů a představ: představy jsou méně detailní, nepřesné, nestálé, unikají z vědomí – to ovšem neplatí pro zvláštní představy. eideické(živé, barvité, detailní)perseverační(velmi stálé až vtíravé, mohou vést k nutkavému jednání = obsedantní). Typy představivosti: zrakový (vizuální)– hlavně u malířů, sochařů, pamatujeme si, co vidíme. sluchový (auditivní)– poznávání lidí podle hlasu, hlavně hudebníci. pohybový (motorický)– poznávání lidí podle pohybů, gest, hlavně tanečníci, sportovci, pomáhá vypisování učiva, pohyb při učení, gesta ruky. smíšený Fantazie (obrazotvornost) - záměrná fantazie 1.Rekonstrukční= obrazy na základě popisu, schématu. 2.Tvořivá(konstrukční) = obrazy, které dosud neexistují, uplatnění v oblasti vědy, umění, techniky. 3.Bdělé snění= v době, kdy člověk nespí, představy o vlastní budoucnosti, někdy i jako prostředek k úniku od reality, k udržení duševní rovnováhy, motivační účinky. 4.Spánkové sny= liší se od ostatních fantazií, protože jsou neúmyslné, neovlivnitelné. a) REM fáze – oči rychle kmitají pod zavřenými víčky, nervová soustava je aktivní, sníme 3 – 4x za noc. b) NON REM fáze – nervová soustava je v klidu, nesníme, popř. je ve snu chudý děj, probuzení => pocit, že se nám nic nezdálo. 5.Halucinace= chorobné představy, spojeny se změnou stavu psychiky, jsou příznakem duševní choroby Představy X vjemy - představa vyjadřuje obsah vědomí, vybavený či přepracovaný minulý zážitek a vjem obrazy dříve vnímaných věcí a dějů, jakési pamětní stopy - V představách se reprodukuje dříve vnímané. - Vjemy vznikají přímým působením podnětů na receptory, kdežto představy vznikají přímo v mysli. - Objektivní rozdíl vjemů a představ je takový, že vjemy vznikají stimulací receptorů (mají periferní původ), kdežto představy vznikají přímo v mozku (mají centrální původ). Základní rozdíl mezi nimi je v tom, ževjemy jsou pokládány za skutečné, kdežto představy za neskutečné Neuron = nervová buňka - základní stavební a funkční jednotka (celkem asi 25-30 mld) -funkce - tvorba a přenos nervových signálů Stavba 1. dendrity = krátké výběžky buň. těla, vedou vzduch do buňky (= dostředivě) 2. neurit = axon - vede vzruch na delší vzdálenosti (až 1 m) - obalen myelinovou pochvou - tvořena Schwannovými b. (urychluje přenos AP) 4. buňečné tělo = soma 5. nerv. zakončení - knoflíkový tvar = “synaptický knoflík” - jejich těla se po narození nemnoží, přeťatý neurit se však může regenerovat - kontakt mezi neurony je zprostředkován synapsemi Synapse Reflex - základní funkční prvek nervové soustavy. - Je to neměnná automatická odpověď organismu na dráždění receptorů zprostředkovaná reflexním obloukem. - dělení podle I.P.Pavlova : a) nepodmíněné - např. zornicový, slinný, patelární reflex b)podmíněné- vznik na základě spojení podmíněného podnětu (zvuk zvonku) s nepodmíněným reflexem (slinění) - př. současné a opakované zvonění při podávaní potravy => slinění i při pouhém zvonění - jejich dráha není trvalá, musí se upevňovat opakováním X => vyhasnutí reflexu (zapom.) Asociační zákony 1.Primární zákony a) Zákon dotyku a času v našem vědomí mají tendenci se utvářet zážitky, které vznikly na stejném místě a ve stejném čase b) Zákon podobnosti a kontrastu v našem vědomí mají tendenci vybavovat se zážitky, které jsou podobní nebo kontrastní např. vidím člověka a vzpomenu si na známého, který je mu podobný 2.Sekundární zákony a) Zákon novosti v našem vědomí mají tendenci se lépe vybavovat novější zážitky než starší b) Zákon častosti daleko lépe si vybavujeme předměty nebo jevy, které na nás působí často, než ty co na nás působí řídce c) Zákon živosti lépe si vybavujeme předměty, které na nás zanechaly citový dojem

Témata, do kterých materiál patří