Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25) Novodobá filosofie a ekonomie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (103,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

25. NOVODOBÁ FILOSOFIE A EKONOMIE FILOSOFIE PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ FENOMENOLOGIE - má se stát základem všech věd - filozofie o tom, jak se nám věci jeví - učení o jevech (termínech) - jeden z nejdůležitějších a nejstarších proudů filozofie 20. století - navazuje na Descartovu metodickou skepsi - zakladatelem je Edmund Husserl Edmund Husserl (1859 – 1938) - z Prostějova, studoval v Lipsku, Vídni - židovského původu (pronásledován nacisty) - zakladatel fenomenologie - studoval například u W. Wundta - založil Freiburskou fenomenologickou společnost - jeho žákem byl i Jan Patočka - vědomí je vždy předmětné, vztahuje se na něco (popisuje bez předsudků) - byl přesvědčen, že by filozofie měla být exaktní vědou - založena na jistotě a nespoléhat na předpoklady -vědomíje podle nějvždy internacionální=předmětné, vztažné k nějakému jevu - na jevy v našem vědomí se potom zaměřují psychické akty - snaží se popsat předměty = jevy našeho vědomí v nezkresleném pohledu, takové jaké jsou ve své podstatě -1. fázejefenomenologická redukce odhaluje podstaty pomáhá nám se zbavit předsudků a tak poznávat skutečnost pracuje pomocíEPOCHÉ = zdržení se úsudku o věcech s neprověřenými významy -2. fázisvé metody nazýváeidetickou redukcí zaměřuje se na vnitřní vnímání jevů zde odhalíme jejich podstaty a ideje ty nám podávají v čisté podobě význam věcí -3. fázese nazývátranscedentní redukcí dochází k uvědomění, že jevová skutečnost není jednoduchá stává se teprve na základě mnohostranných výkonů KRITISKÝ RACIONALISMUS Karl Raimund Popper (1902 – 1994) - pocházel z Rakouska, žil na Novém Zélandu a ve VB - zabýval se filosofií, sociologií a politologií - věnoval se filosofii vědy (metodologii vědy) - vycházel z kritiky kritériaurčení pravdivosti vědeckých zákonů a teorií→ kritérium falzifikovatelnosti -dílo Logika zkoumání, Otevřená společnost a její nepřátelé, Bída Autonicismu -v „Logice zkoumání“vychází z pozitivismu -ten říká, že nejlepší metoda je indukce - říká, že věda je víc než souhrn induktivních závěrů empirických poznatků -patří semi hypotézy,které indukcinutně předcházejí zvolíme si, co budeme empiricky zkoumat, musíme mít hypotézu… každé indukci je podřízena předchozí hypotéza -v politice se vymezuje proti Platónovi, Marxovi a Hegelovi - je proti ideologičnosti a utopičnosti cílem není utopické štěstí, ale zmírnění utrpení -vznikají teorie otevřených a uzavřených společností OTEVŘENÁ SPOLEČNOST(společnost demokratická) rodí se se sofisty je otevřená pluralitě není jedna vládnoucí ideologie prostor pro diskuzi znakem je, že bez krveprolití lze zničit vládu UZAVŘENÁ SPOLEČNOST(Platónův stát, komunistické totalitní státy) má původ kmenové společnosti nerozlišuje mezi božskými a lidskými zákony vše je odvozeno z božského základu ideologická nevyvíjí se HERMENEUTIKA - z herméneuein = vykládat, překládat, vyložit - filologická a filosofická nauka o metodách správného chápání a výkladu textu (náboženských, právních a filosofických) - člověk přistupuje k textu předpojatě – předporozumění (Vorverständnis) - člověk si tuto předpojatost musí uvědomit – je to přirozené, ale musíme s tím počítat - HERMENEUTICKÝ KRUH = charakterizuje postup porozumění a výkladu, částem porozumíme až z celku (sv. Augustin) - čerpá z Platónského dialogu - představiteléM. Heidegger, Hans-Georg Gadamer - důraz na jazyk a důležitost jeho správného užívání FILOSOFIE ŽIVOTA - filosofický směr 19. – 20. století - reagujena racionalismus a idelaismus - život je svébytný jev, který nelze redukovat na mechanické děje - člověk především žije, teprve pak uvažuje a filosofuje - člověk není jen duch, ale také živá bytost, která se rodí, dospívá a umírá - lidská zkušenost je celistvá a přísné dělení na rozum, vůli a cit je jen pomocné - i lidské poznání slouží životu, nikoli naopak - filosofie musí brát na vědomí důležité výsledky věd, zachovat si svoji samostatnost - navázala na Aristotela a Descarta - vliv evoluční teorie Wilhelm Dilthey (1833 – 1911) - jeden ze zakladatelů filosofie života - poprvé použil pojem „filosofie života“ - nedělitelnost lidské zkušenosti - člověk žije v celistvém, konkrétním a omezeném životním světě (Lebenswelt) - život je základní skutečnost, prožívaný život jednotlivého člověka - hlavními pojmy pro popis života jsou: prožitek(Erlebnis) vyjádření (Ausdruck) porozumění (Verstehen) Henri Bergson (1859 – 1941) - jeden z nejvýznamnějších filosofů přelomu 19. a 20. století - narozen v Paříži - studoval matematiku, přírodní vědy a filosofii - členem Francouzské akademie - 1927 Nobelova cena za literaturu - řazen také k tzv. vitalismu - díla Vývoj tvořivý, Myšlení a pohyb -základním rozměrem skutečnostije čas,prostor jeod nějodvozený PROSTOR = homogenní, soubor rovnoprávných bodů ČAS= řadaneopakovatelných bodů, každý jejedinečný - světu vládne životní síla –ELÁN VITAL = síla nehmotná, nepodléhá prostorovým zákonům PRAGMATISMUS - filosofický směr - vznikl na přelomu století v USA - pragmatismus je metodou jak intelektuálně řešit nebo hodnotit problémy - je také teorií o druzích poznání, kterého jsme schopni dosáhnout Charles Sanders Pierce (1839 – 1914) - předchůdce pragmatismu - hodnota idejí není v idejích samých, ale až v jejich praktickém uplatnění - poznání zprostředkováno znaky, dokonce i myšlení = SEMIOTIKA předmět-znak-interpret (to, co je poznáváno-ten kdo poznává) William James -přednípředstavitel pragmatismu - byl lékař, filozof a psycholog - důraz na praxi - soulad filozofie a života filozofa - principysubjektivní užitečnosti jako pravdivostní kritérium – co je pro mne užitečné, je pro mne pravdivé Instrumentalismus - je to odvětví pragmatismu John Dewey - filozof a pedagog -IDEJE, VĚDA prostředky pokrokuINSTRUMENTALISMUS -základní zkušenost vytvářívzájemné působení mezi biologickým organismem a jeho prostředím - zkušenost není objektem poznání, ale je jakousi vykonanou činností - myšlení vzniká jako prostředek umožňující zvládat určité situace tím, že vytváří vodítka pro další jednání - hodnotu těchto intelektu

Témata, do kterých materiál patří