Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6. Německá klasická filosofie a etika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (796,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. Německá klasická filosofie a etika Romantismus a Herder; Kant; Hegel; Marx Immanuel Kant (1724-1804) Německý filosof, tvůrce transcendentálního kritického idealismuK porozumění světu jsou důležité rozum i zkušenostiPředkritické období – asi do roku 1770Věnoval se fyzice a astronomiiHypotéza o vzniku sluneční soustavy z prvotní rozptýlené látkyKritické obdobíUvažoval o mezích lidského poznání, rozumu a vědyKoperníkovský obrat = odmítnutí tradičního stanoviska, že předmětem filosofie je objekt (skutečnost)Předmětem jesubjekt (činnost lidského rozumu)Subjekt je vybavena priori (předzkušenostně) jistými schopnostmi (pojetí prostoru a času), které umožňují poznáníJedinec poznává pouze svět, jak se mu jeví =>Svět pro násSvět o sobě (existující sám o sobě, nezávislý na vnímání) je nepoznatelnýHranice lidského poznání (vědy) je hranicí mezi světem pro nás (pouze v něm je možné poznání) a světem o sobě (lidským smyslům i rozumu nepřístupný)Etika:Dobré jednáníje pouze to, jehož účelem je dobro samoMotivem našeho jednání nesmí být odměna ani trestMotivem našeho jednání se stávápříkaz (imperativ) = morální vůle přikazující konat dobro pro dobro samo Heteronomní morálka – příkaz je nám dán zvenčí, jednáme na základě trestu či odměny => nejednáme morálně Autonomní morálka– příkaz dáváme sami soběKategorický imperativ= formulace mravního příkazuDíla: Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Kritika soudnosti, Základy metafyzických mravů Johann Gottfried Herder(1744-1803) Německý spisovatel, filosof, průkopník preromantické estetiky a protestantský kazatelJeho myšlenky o národech a národních jazycích měly rozhodující vliv na německé i české národní obrozeníStudent Immanuela KantaŘešil společenský význam řeči, její vliv na myšlení, a tudíž i na odlišnost lidských kulturNárod = skupina lidí spojených společným jazykem, z něhož vyrůstá i jejich společná, ale ode všech jiných odlišná kulturaDíky němu emancipace němčiny Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Německý filosof, poslední systematik německého idealismuVšechno bytí (duchovní i přírodní) je jistým stádiem vývojeduchaSpisFenomenologie ducha –vývoj bytí ducha, jehož zdrojem je boj protikladů, uvnitřdialektické triády:teze – antiteze – syntézaTeze– v této fázi existujejen duch, mimo čas a prostor, sám v sobě se vyvíjíAntiteze– duch existujev jinobytí(jeho vlastní negace v prostoru, v přírodě), sám sobě odcizený duch se zjevuje v mechanickém i fyzikálním světě, místo vývoje koloběhSyntéza – absolutní duch není čistým myšlením ani přírodou, jedialektickou syntézouobou => objektivizuje se v lidstvuV této fázi se duch stává nejdříveduchem subjektivním, pakobjektivním (právo, morálka, rodina, stát) a nakonecabsolutním (umění, náboženství, filosofie)Tři stádia vývoje = tři stupně sebepoznání ducha Etika Zkoumal nerovnost mezi lidmi, vládu člověka nad člověkem, význam práceTeorie odcizení = nesvobodný člověk se podřídí moci pána (podřizuje mu nejen tělo, ale i mysl) => vzdává se sám sebe a stává seobjektem pánovy vůle => dochází kodcizení sobě samémuDílo: Logika, Fenomenologie ducha, Základy filozofie práva Karl Marx(1818-1883) Marxismus – systém ekonomických, filosofických a politických názorů, zakladateli jsou Karl Marx (tvůrce teorie samotné) aFriedrich Engels (dobře se orientoval ve společenských problémech doby, hmotně podporoval Marxe a vydával jeho spisy) Inspiroval se Hegelovou dialektickou metodou a materialistickou tradicíKoncipoval svou filosofii jako jedinou soudržnou formu výkladu světa a následně i návod na revoluční změnu světaMarxistická filosofie = materialistické učení, které nepřipouští jinou podstatu světa než hmotu => dělíme na dialektický a historický materialismusDialektický materialismus = marxistické pojetí ontologie a gnoseologieSvět je jednotný ve své materiálnostiJediná materiální podstata se řídídialektickou zákonitostí – postup od nejjednodušších struktur hmoty až po tu nejsložitější, člověkaSvět je poznatelný, ale naše poznání je nekonečný, vnitřně protikladný procesHistorický materialismus = použití dialektického materialismu na oblast společnosti, ekonomie a dějinNejvýznamnější schopnost člověka je uživit se =>lidská práceOd toho se odvíjí politická forma státu, náboženství, právo…Podstatou vývoje společnosti jestřetávání protikladů – společenských třídPodle Marxe revoluce svrhnekapitalismus (postavený na vykořisťování práce proletariátu) a nastolísocialismus (bez soukromého vlastnictví) Etika: Navazuje na Hegela – přepracovává jeho filosofii v materialistickém duchuDřívější Rousseaovo či Hegelovo tvrzení o vzniku nerovnosti mezi lidmi v důsledku pouhého aktu vále přepracovává v teorii o vzniku vlády člověka nad člověkem v důsledkurozvoje dělby práceTa je podmíněna rozvojem technologie, kterou kladou lidé mezi sebe a přírodu za účelem uspokojování svých potřebSoučasná forma dělby práce a soukromé vlastnictví bude také překonánoZrušení vlády člověka nad člověkem, říše svobody, hodnota člověka nebude určována penězi, změní se morálka společnosti Morální normy jsou v dějináchvyjádřením třídních zájmůKaždá třída považuje za dobré to, co je pro ni vhodnéMění-li se charakter tříd (aristokracie – buržoazie), mění se i morální normySkutečnáhumanistická morálka vznikne až překonáním třídní společnostiDíla: Kapitál, Komunistický manifest Marxismus V následujících desetiletích se stal populárníBudil dojem přesné vědecké teorie, která odpovídá na problémy průmyslové společnosti a ukazuje její další vývojV. I. Lenin – upravil si ho k vlastní potřebě jako ideologiiNeomarxismus – kritika kapitalismu, ale ústup od myšlenky sociální revoluce Představitelé: Erich Fromm, Adam Schaff, Karel Kosík…

Témata, do kterých materiál patří