Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie jako věda, paměť, učení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (193,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PSYCHOLOGIE – JEJÍ PŘEDMĚT A CÍL, ZÁKLADNÍ SMĚRY ATD. empirická přírodně – společenská věda o člověkuNázev odvozen od slovpsyché = duše,logos = věda Původně byla součástí filozofie, jako samostatnávěda se vyčlenila v druhé polovině 19. století - do té doby shromažďovala veškeré poznatky o člověku, přírodě, společnostiZa jejího zakladatele je považovánAristoteles (spis O duši)Jejím předmětem je vysvětlení mechanismů lidskéhoprožívání a chování: Prožívání = všechny vnitřní, subjektivní psychické procesy a stavy; např. emoce, představy, rozhodování, vzpomínání atd.; projevuje se navenek v chování člověka Chování = všechny vnější projevy, které jsou zpracováním a vyjádřením vnitřní situace člověka; např. činnosti, pohyby, reakce, jednání, řeč, výrazy, pláč, smích, pocení, mimika … jespjata jak s přírodními (antropologie, biologie),tak společenskými vědami Dělení psychologických věd: ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNYObecná PS -teoretický ráz, vysvětluje pojmy, se kterými pracují další psychologické disciplíny, podává celkový obraz člověkaPS osobnosti - struktura psychiky člověka a vývoj osobnosti, hledá podobnosti nebo odlišnosti mezi lidmiVývojová PS - zabývá se vývojem psychiky v jednotlivých vývojových obdobích jedinceSociální PS - začleňování lidí do mezilidských vztahů, sociálních skupin a institucí, ale i samotné mezilidské vztahy a sociální skupinyPsychopatologie - vysvětlování vzniku psychických poruch lidí, navrhuje léčbu poruch (ale neléčí, pouze teoretické) APLIKOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY - využití teoretických poznatkůPedagogická PS -problematika se vzděláváním, vyučováním, slouží učitelům, zkoumá nejvýhodnější metody pro techniku výukyKlinická PS - zabývá se diagnostikováním duševních poruch, popisem duševních poruch, dává teoretické názory, jak poruchu řešitPoradenská PS - vyskytuje se ve většině oborů, které nás obklopují, např. předmanželské poradny, protidrogové porady, pedagogicko-psychologické poradny (šikana, neúspěch)Soudní / forenzní PS– pro soudy, určuje psychický stav pachatele, např. při výslechu pachatele (hlavně u dětí), zkoumají růst/klesání kriminalityPS práce– testováníuchazečů na zvládání stresů (např. u policistů, záchranářů)PS dopravy– zkoumározmístění dopravních značek, semaforů …PS sportu- pomáhá sportovcům unést nátlak na svou osobu, případný neúspěchPS reklamySPECIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY - širší ráz, ale řeší konkrétní problémyzoopsychologie Vývoj psychologie: 1.etapa –věda o duši, cca v 1.polovině 19. století Experimentální psychologie- zakladatelem byl německý psycholog a filozofWilhelm Wundt (→ Wundtova teorie), v roce 1879 vytvořilprvní experimentální laboratoř, kde se zaměřil na poznávání a vysvětlování duševních pochodůBehaviorismus -zakladatelem je americký lékařJ. B. Watson, navázal na učení I. P. Pavlova, psychologii chápe jakovědu o chování, přeceňuje roli výchovy a neuznává vrozené psychické dispozice (jednání jsou podle něj osvojené vzorce chování)Psychoanalýza - zakladatelem je vídeňský lékařSigmund Freud, vystudoval behaviorismus a zkoumal, zda vedle pochodů ve vědomí existují nějaképsychologické pochody v nevědomí, zjistil vztah mezi minulou zkušeností člověka a jeho současnými problémy,nejdůležitějším prvkem vývoje jedince jsou pudy, zejména sexuální pud, zabýval se hypnózami = vyvoláním podvědomí, dodnes vychází teorie extroverze a introverze od Freuda 2.etapa – věda o vědomí člověka, zahrnuje5 hlavních proudů: Hlubinná psychologieNeobehaviorismusKognitivní psychologieHumanistická psychologieTranspersonální psychologie PODMÍNKY EFEKTIVNÍHO UČENÍ (VŮLE, EMOCE, CITY) Učení = psychický proces, při kterém získáváme vědomosti, dovednosti, návyky vědomosti: teoretické - mají podobu zákonů, pravidel, pouček (vyjmenovaná slova) dovednosti: uplatnění vědomostí v praxi (např. pravopis) návyky: zautomatizované dovednosti (např. automatické psaní i/y ve slovech) nežádoucí návyky označujeme jakozlozvyky, které můžeme odstranit vůlí Základním procesem učení jetvorba asociací – spojení mezi jednoduchými zážitky, vjemy Faktory ovlivňující průběh učení (efektivita učení): vztah k látce vztah k učiteli prostředí fyzický a psychický stav denní doba a čas technika učení přestávky motivace Druhy učení: motorické (senzomotorické) – učení se pohybovým návykům (např. plavání, držení tužky), má blízko k dovednostemsociální - nejvyšší typ učení týkající se začleňování jedince do společnosti, tedy osvojování norem, pravidelvědomostní–osvojování poznatkůintelektové– osvojování řešení problémů či úloh, rozvoj myšlenkových procesů a intelektových schopností S učením souvisí pozornost náhodná -bez záměru, přitahována silným neobvyklým vjemem, je intenzivnější než záměrná, např. při hřezáměrná - uvědomujeme si ji, člověk kontroluje pozornost na něco, je náročná, nedá se dlouhodobě udržet, dá se ovládat Vůle =záměrné uvědomělé řízení činnosti, kdy si uvědomujeme, co děláme; u každého jiná - Pomocí vůle lze překonáva City / emoce =psychické jevy, které hodnotí objekty našeho poznávání a psychickou činnost Dělení: Tělesné city: setkáváme se s nimi jako s důsledkem ne/uspokojování biologických potřeb např. napětí, uvolnění, rozrušení, ne/příjemné pocity … Citové reakce: vznikají při narušení vztahu organismu a prostředí, bouřlivé (kratší průběh) a) obranné – strach, obava, úzkost b) útočné – vztek a agrese, afekt (racionální chování potlačeno) Citové stavy – nálady: vycházejí z prožívání vlastního stavu, ovlivňují náš vztah k okolí nemají bouřlivý průběh, ale trvají delší dobu Citové vztahy: vztah jedince k jinému člověku, předmětu či jevu nejdelší doba trvání (až roky), po času však klesá intenzita mateřská láska je nejpevnější, pak rodičovská a partnerská láska patří sem také nenávist, přátelství však ne Vyšší city: důsledkem celoživotního procesu - socializace (=začlenění do společnosti) vztah k lidem, hudbě, historii, kultuře, učení a tradicím a) etické b) estetické c) intelektuální d) společenské Emoční inteligence je schopnost zvládat své emoce a vcítit se d

Témata, do kterých materiál patří