Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9.b) Vývoj Sociologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9.b) Vývoj Sociologie Vývoj sociologie - Sociologické myšlení již v Antice⇒ útržkovité názory ( Platón, Aristoteles) – příčinou je Athénská demokracie - 2.vlna⇒ Osvícenství. J.J.Rousseau – zájem o utopický socialismus⇒ Saint –Simon, Owen, Fourier… Období hledání nových teorií Předstádia vývoje sociologie⇒ PROTOSOCIOLOGIE - období tísně před * sociologie – velký zájem o společnost. Hodně poznatků…⇒ stanoveny základní sociologické problémy: - např. Problém vývoje společnosti. - determinace společnosti, společenská vůle x zodpovědnost za své činy⇒ determinace : člověk je určován společností = nenese následky, bez zodpovědnosti - problém moci, společenských vrstev – problém rovnosti. 1. Období = KLASICKÁ SOCIOLOGIE 40.léta 19.století - pod vlivem rozpadu tradiční společnosti⇒ velké soc. systémy – snaha odhalit zákonitosti společenského vývoje, pokoušejí se vysvětlit rozmanitost sociálních jevů. - Najít jednotící princip⇒ velké množství sociol.škol a proudů – liší se jednotícím paradigmatem spol. Škola: -Geografický determinismus= na vývoj a stav společnosti mají velký vliv geografické podmínky = Nejvíce poloha a odvíjí se⇒ počasí. -Biologická škola = spojuje biologii a sociologii – společnost má charakter živého organismu – je plynulým pokračováním vývoje přírody – EVOLUCE = organismus. Předst.: J.S.Mill, H.Spencer. -Rasová škola= navazuje na evoluční teorii Darwina – přirozený výběr nahrazuje sociálním výběrem – přežívá sociálně nejsilnější. -Psychologický proud = moderní – na vývoj a stav společnosti má největší vliv psychická dispozice jejích členů, individuální – každý člověk vkládá do společnosti kus sebe. OSOBNOSTI SOCIOLOGIE = Sociologické systémy AUGUST COMTE -sociologií jako vědu poprvé pojmenoval ve svém díle Kurz pozitivní filosofie - jako představitel pozitivismu chápal sociologii na způsob přírodních věd - navrhnul dělení sociologie nasociální statiku(zkoumání společenské struktury) asociální dynamiku (studium zákonitosti společenského vývoje) EMILE DURKHEIM - definoval sociologii jako vědu o sociálních faktech - 19./20.st. sociolog, konfrontace moderní a tradiční společnosti⇒ v moderní společnosti chybí jednotící prvek⇒ přílišná autonomie⇒ jedinci moderní společnosti jsou příliš individuální⇒ vede k chaosu⇒ obhájce tradiční společnosti⇒ konzervativec.⇒ Tradiční společnost znamená jistotu. - sociální fakta maji 2 podmínky - jsou vůči člověku vnější - působí na člověka nátlakem - jeho vymezení sociologie se nazývá sociologicky realismus - společnost ovlivňuje jedince - vliv je neuvědomělý - anomie - stav společenského chaosu - Zabývá se sebevraždou, dělbou práce ve společnosti. MAX WEBER - 19./20.st., sociolog, religionistika ( ze soc.hlediska) - společnost neexistuje, je to jen součet chování jednotlivců - třídy - 1. Vyšší - velmi nadprůměrný příjem 3. Střední - a) - Sociologie = věda o sociálním chování individuí⇒ členové té společnosti se v určitých momentech chovají obdobně⇒ to stmeluje společnost, upevňuje ji. KARL MARX - Filozof, sociolog –představitel Marxistické školy. - K sociologii přihlásil Kapitálem = kritika kapitalismu⇒ vývoj společnosti – hnací silou je Třídní boj – ( šlechta –vlastník , výrobce prostředků⇒ otrok x otrokář, feudál x poddaní, kapitalista x dělník)⇒ vývoj protíná Revolucí – výměna vlastníka výrobních prostředků ( Otrokáři⇒otrokářské státy, feudál⇒ feudalismus, kapitalista⇒ kapitalismus, stát⇒ socialismus, všichni⇒ komunismus⇒ dějiny se zastavují – jsou bez konfliktů – není boj – není vývoj. - Dějinný determinista – dějiny mají jasně daný cíl = komunismus ( nebo děj.fatalista) - Fungování společnosti – - Materiální základna = dělníci - pracují a vytvářejí hmotné hodnoty, výrobky. - Duchovní nadstavba = pracovní inteligence - pracují hlavou⇒ filozofové, umělci, nábožní, vynálezci. KRITIKA KAPITALISMU - Teorie nadhodnoty . vysvětluje princip vykořisťování – největší nešvar společnosti , dělník vyrobí určitou hodnotu⇒ kapitalista mu na konci směny zaplatí část hodnoty⇒ nadhodnotu si kapitalista nechá⇒ z toho žije.Představa kapitalismu 19.st. je zcela odlišná od dnešního stavu. 2.Období vývoje = 20.léta – 60.léta 20.století - Rozvoj zejména USA sociologie, z teorie přechází v praxi⇒ velký rozvoj sociologická metodologie ( Průzkum veřejného mínění, rozhovor, dotazování, pozorování) - Začíná se zabývat konkrétními sociálními problémy ( už není tak globální). Zejména ( z poč.) Patologické jevy – kriminalita, nezaměstnanost,alkoholismus, sebevraždy,prostituce. 2 ústřední problémy ( téma): 1. Sociální instituce= ustálená způsob chování = institucializované chování. Prostřednictvím něj⇒ dochází k organizovanému uspokojování potřeb členů společnosti. Ty instituce stmelují společnost⇒ čím více institucí⇒ tím pevnější společnost. INSTITUCE –1. Ekonomické – půjčky, leasing, peněžní obchod,práce, odbory ( brání práva zaměstnanců) 2. Politické – volby,korupce, byrokracie… 3. Kulturní – škola( povinná školní docházka) svátky ( oslava) 4. Rodinné - manželství, děti ( rození, výchova) 5. Náboženské – v ČR malá role, bohoslužby,, křest, svatba, pohřeb, celibát. 2. Malé sociální skupiny= souvisí s konkretizací sociálních problémů, doposud národ, armáda, církev (⇑SS),⇒⇓soc.skupina – Rodina, pracovní kolektiv, třída. - Představitelé ( rozhraní mezi filozofií a sociologií) , členovéVídeňského kroužku⇒ Rakušané⇒ Rakousko silné kořeny, především Rakouská univerzita. - RUDOLF CARNAP, KARL POPPER 3.Období – od 70.léta⇒ současnost - Opět dochází k přeměně Společnosti⇒ doposud odosobněná ( hl.problémy⇒ problémy tvoří jedinec⇒Psychologizace sociologie ( sociální psychologie)⇒ v centru pozornosti jedinec ( ve společnosti)⇒jeho zařazení do společnosti je až druhotné⇒ základním tématem – KAŽDODENNOST⇒ konkrétní život, konkrétního jednotlivce - Zabývají se tím jak si jednotlivec vysvětluje sociální jevy kolem sebe, jak chápe společnost. - Dějiny sociologie jsou střídáním paradigmat, střídají se způsoby vysvětlování společnosti.⇒ podle toho jak je vysvětlována, pak se odvíjejí konkrétn

Témata, do kterých materiál patří