Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Demokracie a politika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (10,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Demokracie a politika Demokracie= forma politického zřízení, která umožňuje všem plnoprávným občanům účast na správě a řízení státu demos = lid;kratos = vláda - je založena na principu podřízení se menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občanů Základní principy demokracie - stát slouží občanovi, nikoli obráceně - vláda lidu - dodržování lidských práv - volby pravidelné a svobodné -volební právo: a) aktivní – volím (od 18 let) b) pasivní – můžu být volen: nad 18 let – místní a krajské zastupitelstvo 21 let – poslanecká sněmovna 40 let – senát, prezident c) všeobecné – mají možnost volit všichni dospělí občané d) rovné – všechny hlasy jsou si rovné e) přímé – kandidát, strana f) tajné – nezjistitelnost toho, koho jste volili - menšina se podřizuje většině - politický pluralismus – možnost, aby do politiky vstupovali jak pol. strany, tak i různá hnutí a skupiny, tzn. aby fungovala určitá nabídka možností, co v politice dělat. Základem pluralismu jsou politické strany a hnutí. = více stran – velký výběr voličů - politická participace = možnost občanů ovlivnit politiku – dopis politikovi, návštěva poslance, online komunikace s politiky, vstup do pol. strany,.. = spolupodílení se na moci - právní stát – vztah mezi občanem a státem je dán zákonem - svoboda projevu a tisku -oddělení moci - státní moc dělíme na: a) zákonodárnou (legislativa) · navrhuje/schvaluje zákony · poslanecká sněmovna + senát = dvoukomorový parlament b) výkonná (exekutiva) · vykonává zákony · vláda a prezident c) soudní (jurisdikce) · dohlíží na dodržování zákonů a trestá porušení · nezávislé soudy (soudce NESMÍ být v politické straně) - práva národnostních menšin (např. právo na rozvoj vlastní kultury) - sociální stát (stát se stará o staré, nemocné, nezaměstnané,..) - stát musí zajistit podmínky pro podnikání Politické programy: Politika: - program, koncepce nároků/ideologií, jednání jedince,.. - místo, kde se střetávají politické programy Politický program: Politické představy, které mají ideologický základPravicový x levicovýZásadní – určitá teorie, které chci dosáhnoutDílčí – postupy, prostředky a nástroje, které potřebuji k realizaci svého programu Základní typy politických programů: · Pragmatický – v souladu s zájmy občanů/uspokojování jejich potřeb (zvyšování důchodů, přídavky na děti,..) · Antipolitický – založen na morálním základě – nadřazená lidská práva Václav Havel · Negativistický – zneužívání voličů k získání moci (etnicky jednobarevný stát, budování lepších zítřků,..) Adolf Hitler · Fundamentalistický – velmi konzervativní směry, které se odvolávají k náboženství/teorii (lpí na zásadách nějaké ideologie – nejčastěji marxisticko – leninské) · (Populistický – prosazuje líbivou politiku, složité otázky podávají jako jednoduché a nabízí jednoduché řešení,..) ? Politické strany: - Dobrovolná uskupení občanů, každá pol. strana usiluje o participaci (spolupodílení se na moci) - Členství ve stranách je dobrovolné a nemůže být nikomu na újmu - Nad 18 let - Ucházejí se o podporu voličů ve volbách - Snaží s prosadit svůj politický program - Pol. strana = právnická osoba vznikající registrací - Politický pluralismus = existence celé řady pol. stran - Jestliže strana vyzývá k nesnášenlivosti apod., může být nejvyšším správním soudem zrušena Konzervativní lpí na tradicích ke společenským změnám dochází velice pomaluKřesťanská vycházejí z křesťanských hodnot sociální jistotaLiberální zdůrazňuje jedince a jeho práva a svobody omezení státní moci Ekologická snaží se podřídit politické rozhodnutí k ochraně životního prostředíSociálnědemokratická ideál spolupráce/jednoty obecný zájem ne nadřazen zájmu jednotlivceKomunistická založena na beztřídní společnosti neexistence soukromého vlastnictvíNacionalistická přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa zdůrazňují význam národa, jazyka, kultury Extremistické strany: PRAVICE x LEVICE - odvozené z minulosti - po pravici panovníka seděli konzervativní a po levici ti, co chtěli sociální jistotu Pravice: důležitá svoboda občanů a jejich práva podpora podnikání, tržního hospodářství a konkurenceschopnosti ODS, TOP 09, Svobodní, Úsvit Levice: - důležitá sociální jistota, rovnost a spravedlnost - člověk jako součást nějaké masy - KSČM, ČSSD Koaliční strany – jsou schopny se mezi sebou domluvit na společné vládě Ideologie: výklad světa, kterému nejde především o to vyložit svět, ale spíše podpořit zájmy určité soc. skupiny, která svět vykládá Konzervatismus – proti změně Nacionalismus – důležitost národa Fašismus – autoritativní a vůdcovský princip Socialismus – ne soukromé vlastnictví, ano beztřídní společnost Anarchismus – ne nadvláda Liberalismus – svoboda je priorita Křesťanská demokracie Environmentalismus – přírodní prostředí v před! Feminismus – zrovnoprávnění pohlaví

Témata, do kterých materiál patří