Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

E K O N O M I E Ekonomie = společenská věda, která definuje základní pojmy v obasti výroby, obchodu, financování... Zabývá se problémy výrobních vztahů. Své počátky má už ve starověku. Jako teorie se ustavuje v kapitalismu. (věda, teorie) Ekonomika = označuje praktickou oblast, chápeme ji jako konkrétní hospodaření (průmysl, obchod, stavebnictví, finance, doprava, zemědělství). Makroekonomie = zabývá se hospodařením na úrovni celého státu- Národní hospodářství, hospodářství ve vztahu k jiným zemím. Mikroekonomie = hospodaření dílčích rezortů národního hospodářství (jednotlivé podniky průmyslu, dopravy, obchodu, zemědělství, ...). Ekonomie definuje své základní pojmy: Trh =směna = oblast nabídky a poptávky. Má tři základní oblasti: Trh zboží, trh peněz, trh práce. Podstatou trhu je nabídka a poptávka a ta určuje cenovou hladinu. Trh je určen 3 subjektům: Fyzickým osobám, popř.domácnostem. Nejen nakupují zboží, ale i nabízejí své služby na trhu práce. Podnikům- zejména výrobní podniky zásobují trh zbožím a současně jsou odběrateli jiného zboží Státu- je odběratelem zboží pro své jednotlivé rezorty (úřady). Finance získává stát z daní. Stát je důležitý tím, že stanoví pravidla trhu- přijímá zákony a zajišťuje jejich plnění. Cena = peněžní částka, kterou je ochoten zaplatit kupující za dané zboží a za kterou je prodávající ochoten dané zboží prodat. Prodávající přitom požaduje, aby cena byla tak velká, aby mu nejen uhradila vše, co musel na získání zboží vynaložit, aby mu přinesla i určitý zisk. Poptávka = souhrn všech zamýšlených nákupů, které kupující chtějí uskutečnit za určité ceny. Nabídka = souhrn všech zamýšlených prodejů, které chtějí prodávající uskutečnit za určité ceny. Rovnovážnácena = poptávka je plně uspokojena, nabídka je plně využita. Ekonomie se snaží vědecky zodpovědět 3 hlavní otázky: Co vyrábět, jak vyrábět, pro koho vyrábět. Kupující přicházejí na trh s úmyslem nakoupit co nejvíce a co nejlevněji, prodávající s úmyslem prodat co nejvíce a za co nejvyšší ceny. Dochází ke střetávání zájmů. TRŽNÍ MECHANISMUS Základním předpokladem fungování tržného mechanismu je tržní chování všech subjektů.Patří sem pojmy: Soukromévlastnictvímajetku- především přírodních zdrojů a kapitálu, protože jeho vlastníci dovedou najít způsob využití, který jim přinese užitek. Cenovýsystém- co, jak a pro koho vyrábět. Cena vede k vytváření rovnováhy poptávky a nabídky. Když není poptávka, cena jde dolů. Konkurence TRH ZBOŽÍ: Zboží = výrobek určený pro trh, ekonomie ho označuje také jako statek. Zboží je většinou vytvářeno cílevědomou prací (volně v přírodě se nachází minimálně statků. Voda, vzduch, sluneční světlo, lesní plody). Zboží se vyznačuje hodnotou. Hodnota má trojí podobu: Výrobníhodnota- zahrnuje materiál, fyzickou a duševní práci, energii. Užitní hodnota- schopnost zboží uspokojovat naše potřeby. (Př.: u židle- aby se na ní dalo sedět, u lednice- aby chladila) + estetický vzhled. Tržní (cenná) hodnota- zahrnuje obě předchozí hodnoty v penězích + náklady na distribuci a prodej + zisk. Vedle zboží se na trhu nabízejí i služby, tj. různé profesní činnosti. Ty mají také svou hodnotu. Trh zboží se v dějinách vyvíjel, měnil v těchto základních podobách: Naturální směna- zboží s měnilo za jiné zboží (pravěk). Z – Z´ Prostá zbožní směna- pro tuto směnu už je důležitý prostředník směny-všeobecný ekvivalent = peníze. Peníze směnu usnadňují, objevují se už ve starověku. Také se mění- např. od kousků látky přes mušle k drahým kovům a kamenům až po papírové peníze. Nyní se přechází ke kreditním kartám. Z – P – Z´ Kapitalistický trh- usiluje o zisk, zboží se stává prostředníkem na trhu, kde na počátku jsou peníze v podobě investic =kapitál. Zboží je vyráběno pro zisk a ten je cílem. P – Z – P´ PENÍZE: Peníze jsou specifický druh zboží s neomezenou užitnou hodnotou. Označujeme je jakovšeobecný ekvivalent. V historii zastávaly funkci peněz různé druhy zboží. V pravěku dohodnuté typy- mušle, hřivny. Od starověku trvale tuto fci plní drahé kovy a drahé kamení. V kapitalismu jsou nahrazovány papírovými bankovkami (z praktických důvodů). Na konci 20.st. se stále více uplatňují platební karty, bankovní účty. FCE PENĚZ: Měřítko hodnoty- peníze vyjadřují cenu zboží a služeb. Oběživo- tuto fci plní peníze při přímém platebním styku (bankovky, mince, bankovní účty). Uchovatelhodnot- fce pokladu. Tuto fci plní výhradně drahé kovy. Světovépeníze (valuty)- tuto fci plní pouze některé měny: EURO , dolar , yen, libra . Peníze se stávají stále důležitějším činitelem v lidském životě proto, že jejich prostřednictvím si lze opatřit nejen materiální hodnoty, ale můžeme např. i cestovat, získávat informace, vést pohodlný život. Nezaručují štěstí, ale výrazně život ulehčují. Pro mnohé jsou smyslem života, vyvolávají nenasytnou touhu a mění charakter k horšímu. TRH PRÁCE: Označuje místo, kde dochází k nabídce a poptávce pracovních sil (nabídka zaměstnání, poptávka po práci). Pracovní síla = schopnost člověka duševně a fyzicky pracovat. U pracovní síly se hodnotí vzdělání (kvalifikace), zdraví, věk, pohlaví. Trh práce se realizuje většinou: Na úřadech práce –ty splňují 2 hlavní úkoly: 1) Registraci nezaměstnaných zejména kvůli sociálním dávkám 2) Jsou zde pracovní nabídky i nabídky rekvalifikačních kurzů b)Formou inzerátů – inzeráty v novinách, letáky, konkurs. c)Osobními kontakty – na základě známosti- nejlepší způsob hledání zaměstnání. Nezaměstnanost = je jedním z vypovídajících ukazatelů hospodářské situace státu. Do 10% je normální. Nad 10% signalizuje sociální napětí. Nad 15% krize. Sezónní nezaměstnanost= termín, který vypovídá o zvyšující se nezaměstnanostičasové (v zimě dělníci, zedníci, pokrývači) či profesní ( p.n. souvisí se zavíráním pracovišť- bankroty, krize. U nás trvale těžký průmysl). Mzda =rozlišujeme řadu atributů: 1)Nominální – konkrétní cifra. Jsou rozdíly v hrubém příjmu a čistím příjmu. Hrubá mzda je nezdaněná. 2)Reálná– vyjadřuje pomět mezi příjmy a nutnými výdaji. Je to to, co si za peníze můžeme ko

Témata, do kterých materiál patří