Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Judaismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (215,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

JUDAISMUS Symboly Hexagram – šesticípá hvězda, menora – sedmiramenný svícen Charakteristika * nejstarší monoteistické náboženství západní tradice * dějiny židovského národa začínají přibližně ve 3. tisíciletí př.n.l. v Mezopotámii * slovo Žid pochází z názvu nejmocnějšího izraelského kmene Judy * podle tradice je zakladatelempraotec Abraham a jeho potomci Izák a Jákob (starozákonní biblické postavy ) * náboženství vázáno na rodovou příslušnost, Židem se stává ten, kdo má židovskou matku, je možné konvertovat, ale je to proces složitý Bůh * víra v jednoho boha * tento Bůh nemá podobu ani jméno, v judaismu platí podobně jako v islámu zákaz zobrazení boha * v bibli hebrejsky zapsán jako JHWH, vyslovován jako Jahve * bible nedokazuje existenci Boha, prostě ji konstatuje * Bůh je jediný , věčný stvořitel a vládce vesmíru o svých záměrech dává Bůh člověku vědět prostřednictvím zjevení ( Abraham, Mojžíš ) * Mojžíš se ptá Boha na jméno, Bůh se mu představuje: jsem, který jsem * člověk Bohu odpovídá a je s ním ve spojení prostřednictvím meditace a modliteb Posvátné texty * základem víry je STARÝ ZÁKON ( tradice, dlouho vyprávěné, s historickým jádrem, příběhy o stvoření světa, o prvních lidech jako byli Adam a Eva, Kain a Ábel * nejposvátnější je text pěti knih Mojžíšových –Tóra,psána na pergamenový svitek * základním textem, který vychází z Tóry, jeTalmud –zákony a předpisy pro každodenní životní situaci Tóra Historie Židů * o počátcích židovského národa nám dávají informace první dvě knihy Tóry - Genesis a Exodus * praotec Abraham ( 1800 př.Kr. ) dovedl židovský lid do vlasti Kenaan ( nynější Palestina ) * Židé vlivem sucha putovali do Egypta, zde upadli do otroctví ( 1600 – 1200 př.n.l. ) * 12.století př.n.l. – odchod Židů z egyptského zajetí, Mojžíš vyvádí židovský lid z Egypta, na hoře Sinaj obdržel od Boha Desatero přikázání * prvním historicky doloženým vládcem byl král David ( 1000 – 960 př.n.l. ), dalším králem Šalomoun, za jehož vlády byl postaven první jeruzalémský chrám * chrám zbořen v r. 586 př.n.l. po válkách s Babylonskou říší * po návratu Židů z babylonského zajetí chrám obnoven * definitivně chrám zničen v r. 70 n.l. po skončení tzv. válek židovských proti Římské říši, následkem toho rozptýlení Židů ( diaspora ) po celém světě * dnes v Jeruzalémě zbytky tohoto chrámu – Zeď nářků * 14 mil. vyznavačů judaismu * nejvíce Židů žije v USA a Izraeli, i v Evropě * stát Izrael vznikl 14. května 1948 Zeď nářků - Jeruzalém Vzhledem k tomu, že v judaismu nevznikl systém dogmat, vyznačuje se značnou vnitřní tolerancí. V současnosti několik základních směrů: reformní (zejména v USA), konzervativní (střední pozice), ortodoxní (jeho součástí je chasidismus, zachovává věrnost židovským tradicím). Chasidé Modlitebna – synagoga, bohoslužbu vederabín Den odpočinku –Šabat( začíná v pátek večer, končí v sobotu večer ) Staronová synagoga v Praze, jedna z nejstarších v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům Rabín– duchovní vůdce židovské obce,vykonává současně funkci učitele, soudce, kazatele, znalec židovského práva Svátky * mnoho tradičních svátků * Nový rok - Roš ha - šana * Chanuka – Svátek světel, znovuvysvěcení jeruzalémského chrámu * Pesach – svátek osvobození židovského národa z egyptského otroctví

Témata, do kterých materiál patří