Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Křesťanství

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (326,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

KŘESŤANSTVÍ Charakteristika * největší světové náboženství (nominálně 2mld.věřících ) * univerzální náboženství – příslušnost ke křesťanství je dána křtem a osobním vyznáním víry * víra v trojjediného Boha (Otec-Syn-Duch Svatý) * je soustředěno kolem života a učení Ježíše Krista z Nazareta * zpočátku bylo křesťanství sektou v rámci judaismu Symboly Ichthys ( řecky ryba ) – zkratka pro obrat Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel Postava Ježíše z Nazareta * Ježíš byl putující kazatel v Galileji – získal přívržence, místní rybáře, řemeslníky (jádro tvořili 12 učedníků, apoštolů). Dle evangelií léčil, konal zázraky, kázal. Vyzýval k celkové změně smýšlení a důrazu na odpuštění, smíření, lásku k bohu i k druhým lidem („ Miluj bližního svého.“ ) * Snažil se o reformu židovství, působil kolem r. 30 n.l. Narazil na odpor představitelů židovské obce a římských vládních úředníků. O Velikonocích kolem r. 33 n.l. byl zatčen, předveden před soud ( Pilát Pontský), odsouzen k smrti ukřižováním. Pohřben, tělo z hrobu zmizelo. To mělo rozhodující vliv na vznik křesťanství. * Křesťané věří, že Ježíš byl vzkříšen třetího dne po ukřižování. 40 dní se zjevoval svým učedníkům, poté vstoupil na nebe. Poslední večeře Páně Leonardo da Vinci, nástěnná malba z 15. století se nachází v milánském kostele ( Santa Maria delle Grazie ) Vznik církve Křesťanství se začíná šířit na území Římské říše, prvotní křesťané byli pronásledováni, scházeli se v katakombách Říma tajně, první mučedníci *Popis prvotní církve – společný majetek, svornost, solidarita, vzájemná láska * Apoštol Petr kázal v Jeruzalémě, Pavel donesl křesťanské poselství do Malé Asie, Řecka a nakonec i do Říma. Centrum křesťanství bylo přesunuto do Říma. Petr i Pavel zde však nalezli mučednickou smrt ( kolem r. 62 n.l. ) * r. 313 – zrovnoprávnění křesťanů ( císař Konstantin I. Veliký ) * konec 4. století – křesťanství se stává oficiálním římským náboženstvím, centra – Jeruzalém, Alexandrie, Konstantinopol, Řím společným jazykem křesťanů se stalařečtinaa pozdějilatina * Nárůst počtu křesťanů – potřeba pevnější organizace,vznik církevní hierarchie(papež, kardinálové, arcibiskupové, biskupové, kněží ) * r. 1054 – rozkol meziVýchodní( ortodoxní/ pravoslavnou ) aZápadní ( římsko-katolickou ) církví * r. 1453 – Konstantinopol dobyta Osmanskou říší, centrum Východní církve se přesouvá do Moskvy * 16. století – snahy o nápravu katolické církve, vznik protestantských církví (evangelická, Jednota bratrská, baptisté, metodisté....) Základní modlitbaOTČE NÁŠ ( PATER NOSTER ) „ Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.“ Svaté texty křesťanství * Bible( biblia-kniha/svitek ) – je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem * 2 části bible – STARÝ a NOVÝ ZÁKON * STARÝ ZÁKON – hebrejská bible:PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH( TÓRA ): Genesis ( Počátek ), Exodus ( Odchod )......PROROCI.SPISY –žalmy * NOVÝ ZÁKON –napsán řecky, ( vznik 50 – 150 n.l. ) 27 knih, čtyři evangelia (radostná zvěst ) – zprávy o Ježíšově životě a působení.Evangelium podle Matouše, * Marka, Lukáše, Jana.4/5 století – překlad do latiny Svátky Vánoce –připomínka narození Ježíše Krista Velikonoce –ukřižování Ježíše Letnice, seslání Ducha svatého – svátekslavený 50 dnů po Velikonocích Modlitebna: kostel římskokatolický kostel pravoslavný kostel Den odpočinku: neděle

Témata, do kterých materiál patří