Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Tržní mechanismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (325,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

23. Tržní mechanismus TRH = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou a utváří se cena zboží a služeb tzn. spojení (vzájemné působení) nabídky, poptávky a ceny, projevuje se jako akty koupě a prodeje bez ohledu jakou formou jsou uskutečňovány. - lze jej chápat:a) prostorově - (burza, obchod, tržiště), zde se kupující a prodávající setkávají.
 b) funkčně- (trh práce, trh potravin) Trh zboží (trh s auty, trh s potravinami, trh se službami)
 Trh práce (nákup a prodej práce, kterou vykonávají lidé jako prac. síly)
 Trh finanční (nákup a prodej cizích měn, cenných papírů - akcií)
 Plní funkce: přenáší informace (prostřednictvím cen), stimuluje ekonomickou činnost ( podněcuje k podnikání), rozděluje důchody. 1) podle množství a druhu zboží - dílčí - nákup a prodej jediného výrobku (mléko, káva, boty…) - agregátní - nákup a prodej veškerého zboží 2) podle prodeje a koupě - trh zdrojů (půda, práce, kapitál) - trh výrobních faktorů - produktů (výrobků a služeb) - trh finální produkce - peněz - finanční trh (peněžní, kapitálový, devizový) 3) podle územního hlediska - místní (popř. regionální) - typické pro krajové speciality (štramberské uši) - národní - souvisí s dopravou a skladováním (splynutí místních trhů) AGREGÁTNÍ TRH Je trh veškerého zboží, vše co vyprodukuje národní hospodářství. V makroekonomii se na tomto trhu pohybujeme.V mikroekonomii hovoříme o trhu dílčím = trh jednoho zboží (auto, pomeranče,…) Agregátní trh tvoří agregátní poptávka a nabídka, které vyjadřujeme pouze v peněžní podobě. Národní produkt = abstraktní pojem pro označení veškerých statků produkovaných národním hospodářstvím. ZÁKLADNÍ ČINITELÉ TRHU Poptávka - množství jednotlivých druhů zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu.Nabídka - množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající ochotni prodat za určitou cenu.Cena- množství peněz (případně jiného zboží), které bude za kupované a prodávané zboží zaplaceno (dohoda o ceně mezi prodávajícím a kupujícím se nazývávolná tvorba cen, cena musí zahrnovat náklady na výrobu výrobku, jde tedy o peněžní vyjádření spotřeby kapitál. statků a práce) Výrobci a kupující přicházejí na trh s rozdílnými zájmy: výrobci - prodat své zboží za co nejvyšší cenu, kupující - koupit zboží co nejlevnější. Rovnovážná cena - cena, kdy se nabídka a poptávka dostávají do rovnováhy (tzn. že prodávající a kupující se dohodne na určité ceně). Velikost nabídky i poptávky se neustále mění, a tím se mění i ceny zboží.Tržní nerovnováha -je neustále narušována změnami činitelů, kteří posouvají poptávkovou nebo nabídkovou křivku. Původně rovnovážná cena se v důsledku vzniklého převisu poptávky nebo nabídky stává nerovnovážnou. Tržní síly jsou nuceny rovnováhu obnovit, ale na jiné než původní úrovni. Dochází i k posunu bodu tržní rovnováhy. N>P - převis nabídky, nižší cena. N<P -převis poptávky, vyšší cena. NABÍDKA a POPTÁVKA Zájem kupujícího a prodávajícího je rozdílný. Ne vždy se na trhu rovná poptávka nabídce. Dochází tedy k těmto situacím: Poptávka je vyšší než nabídka, výrobci (prodejci) cenu zvyšují. Vyšší cena vede ke zvýšení výroby (prodeje tohoto zboží). Tím roste nabídka a cena zboží se snižuje. Při určité (rovnovážné) ceně se nabídka a poptávka vyrovnají. Při této ceně bude poptáváno i nabízeno stejné nebo-li rovnovážné množství. Převis poptávky nad nabídkou Po>Na
Pokud je nabídka vyšší než poptávkavýrobce (prodejce) cenu sníží. Zvyšuje se zájem kupujících o toto zboží, nižší cena, ale vede výrobce ke snížení výroby prodeje. Při určité (rovnovážné) ceně se nabídka i poptávka opět vyrovnají.
 Dělení nabídky Agregátní – souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh, cenu určuje trh,individuální– nabídka jednoho výrobce, je určena objemem výroby tohoto jednotlivého výrobce a cenou jeho zboží,dílčí (tržní) – představující součet individuálních nabídek jednotlivých firem na určitém trhu, pouze jednoho druhu zboží. Dělení poptávky Agregátní poptávka (celková) – neboli celková poptávka, je to poptávka všech kupujících po všech druzích výrobků. Používaná v makroekonomii. ... Tržní poptávka (dílčí) – poptávka všech zákazníků po konkrétním výrobku.Individuální poptávka– poptávka jednoho kupujícího po konkrétním výrobku. ● AGREGÁTNÍ POPTÁVKA - Označuje se AD, je to souhrn všech poptávaných statků a služeb v národním hospodářství, s rostoucí cenovou hladinou klesá, představuje celkové výdaje v ekonomice za dané období, vyjádřena v peněžní hodnotě.● AGREGÁTNÍ NABÍDKA - Označuje celkovou nabídku všech statků a služeb v národním hospodářství, které jsou nabízené firmami.- Souhrn peněžních hodnot všech nabízených statků a služeb poskytovaných ekonomikou- ASS = krátkodobá nabídka, roste s cenovou hladinou, má vzestupný tvar zleva doprava, závislá na úrovni cenové hladiny (to souvisí s náklady)- ASL = dlouhodobá nabídka, má tvar svislé přímky, nabídka v dlouhodobém období na změny cenové hladiny nereaguje !!!Celý tento pohyb nabídky a poptávky, jehož výsledkem je pohyb cen nazýváme tržní mechanismus.!!! KONKURENCE =střetávání zájmů: zájem jednoho lze realizovat pouze na úkor druhého 3 základní formy: 1. konkurence mezi nabídkou a poptávkou 2. konkurence na straně poptávky - projevuje se při nedostatečné nabídce 3. konkurence na straně nabídky: a) cenová forma (snížení zisku, nákladů, zvýšení objemu výroby) b) necenová forma - stimulační mix TRŽNÍ MECHANISMUS =Je forma hospodářské organizace, ve které individuální spotřebitelé a podnikatelé na sebe působí prostřednictvím trhu tak, aby řešili tyto problémy: Co vyrábět?Pro koho vyrábět?Jak vyrábět? Základní podmínky pro fungování tržního mechanismu: Svoboda podnikáníVýrobci musí být nezávislými, svobodnými a samostatnými subjekty hospodářské činnosti.Musí mít ekonomickou a právní samostatnost, omezenou pouze obecně závaznými právními normami.Musí mít možnost samostatně rozhodovat o sortimentu, množství a ceně svých výrobků, formách a způsobech jejich prodeje, o volbě obchodních partnerů apod.Musí nést odpovědnost i riz

Témata, do kterých materiál patří