Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6) Studium společnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. STUDIUM SPOLEČNOSTI SOCIOLOGIE – je to věda o společnosti – název je odvozen od „societás“ (společnost) – zkoumá mezilidské vztahy, společenské vrstvy a skupiny, organizace a instituce a sociální hnutí VÝZNAM: –> popisuje a vysvětluje společenské vrstvy VÝZNAM:–> může předpovídat další vývoj ve společnosti VÝZNAM: –> může navrhovat různá opatření VÝZNAM: –> může vytvářet neziskové organizace na pomoc lidem – sociální práce – sociologie souvisí s dalšími vědami: 1) Historie – význam historických osobností (politiků) – společnost v různých stoletích 2) Ekonomie – nezaměstnanost, průměrná a minimální mzda – sociální dávky a dopad na státní rozpočet 3) Psychologie – chování a postavení člověka ve skupině 4) Politologie – politické strany, vláda, parlament, diktátorské režimy 5) Teologie – vztah k náboženství a ke společnosti 6) Přírodní vědy – zdravotnictví (epidemie) – biologie (životní prostředí) – matematika (statistiky) 7) Filosofie – úvahy o existenci člověka, idealismu 8) Právo – postavení člověka – typy trestních činů (kriminalita) – právní normy HISTORIE SOCIOLOGIE 1) Protosociologie - je to období před vznikem sociologie - od starověku do 14. století - soc. otázky řešeny spíše ve filosofii, etice, politologii, práva…(např.: soc. nerovnost, spravedlnost, moc a vláda…) vládci strážci (vojsko) řemeslníci a rolníci - Platón a Aristoteles 2) Vznik sociologie - v polovině 19. Století Auguste Comte(1798 – 1857) - zakladatel sociologie - francouzský pozitivista = je objektivní - použil termín sociální fyzika - chtěl vědeckými metodami odpovědět na otázky (např.: jak se společnost udržuje v rovnováze) - zavedl pojmy–> sociální statika = pevná struktura společnosti –> sociální dynamika = změny ve společnosti - přecenil význam společnosti, podcenil roli jedince - vývoj společnosti měl 3 stádia: a) teologické – jevy ve společnosti člověk vysvětluje boží vůlí (do renesance) b) metafyzické – úvahy o společnosti (do 18. století) c) pozitivní – člověk má zkoumat společnost vědeckými metodami a vycházet ze zkušenosti 3) Klasické období sociologie -od 40. let 19. století do 20. let 20. století = období velkých teorií (nebo osobností) - vznikají různé teorie inspirované darwinismem, psychologii, fyzikou... Karel Marx (1818 – 1883) - podle něj je společnost určována ekonomikou - příčinou nerovností lidí je soukromý majetek - vede ke sporům (vykořisťování, revoluce atd…) => revoluce bude socialistická a odstraní vykořisťování => vznikne beztřídní komunistická společnost => zanikne stát Herbert Spencer (1820 – 1903) - anglický pozitivista - evolucionista - podle něj vývoj ve společnosti probíhá jako vývoj v přírodě (od primitivních forem k dokonalejším) Emile Durkheim (1858 – 1917) - 1. moderní sociolog - chtěl stanovit zákony fungování společnosti - přecenil společnost na úkor jedince - ANOMIE – stav, kdy přestávají platit pravidla, hodnoty, normy (přechodný stav mezi společnostmi) – anomická sebevražda Max Weber (1864 – 1920) - otázky demokracie, politiky, náboženství, byrokracie a politické moci... - srovnával křesťanství a východní náboženství (hinduismus, buddhismus) - vnější svět není důležitý, důležité jsou vnitřní hodnoty - křesťanství je příčina velkého průmyslového rozmachu a podnikavosti Georg Simmel (1858 – 1918) - předvídal vývojové tendence současnosti (např.: městský způsob života, role peněz, masové umění) Vilfredo Pareto (1848-1923) - italský ekonom, politolog - elita společnosti si musí udržet vedoucí postavení, jinak bude vytlačena nižšími vrstvami - elita vede společnost kupředu (protiklad pasivní většiny) 4) Období velkých výzkumů - od 20. let 20. století - přechod od teorie k praxi => první velké soc. výzkumy v USA - empirické výzkumy = vycházející ze zkušenosti, z praxe, výzkum problémů (nezaměstnanost, trestná činnost...) 5) Současná sociologie -od 60/70 let - výzkumy se posunuly od velkých neosobních výzkumů k výzkumům jedince (jak konkrétní lidé vnímají svět) 6) Sociologie u nás - v 80. letech 19. století se stala samostatným oborem na Karlově univerzitě - první přednášelT. G. Masaryk T. G. Masaryk (1850 – 1937) - napsal práci o sebevraždě, o náboženství (např.: dílo "Otázka sociální") - vymezuje se proti Marxovi - odmítá teorii revoluce - dílo Sebevražda – příčiny: krize rodiny, úpadek morálních hodnot, úpadek křesťanské víry Edvard Beneš (1884 – 1948) - moderní demokracie, politika, role násilí v dějinách – v současnosti –>Jan Keller, Ivo Možný, Jiřina Šiklová, Fedor Gál – sociologie byla dvakrát zakázána (v roce 1949 – fašistická okupace) – v polovině 60. let vzniká sociologická společnost,sociologický ústav ČSAV SOCIOLOGICKÉ DISCIPLÍNY (ODVĚTVÍ) – více než 80 oborů: - stratifikace soc. rozvrstvení - sociologie věkových skupin - sociologie rasových a etnických skupin - makrosociologie (velká soc. hnutí, světové systémy) - mikrosociologie - gender studies (postavení muže a ženy) SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM, METODY A TECHNIKY Výzkum – extenzivní - jde do šířky - zabírá širší okruh otázek - více respondentů (odpovídajících osob) – intenzivní - důkladný výzkum úzkého okruhu otázek nebo jednoho problému Techniky – s respondenty dotazník, anketa, rozhovor,sociometrie – bez respondentů noviny, fotografie, kroniky, pozorování Metody – terénní výzkum (např. průzkum veřejného mínění) – statistické metody – historické metody -např. určitý jev se srovnává z hlediska jeho vývoje během historie = způsob sběru materiálu nebo informací 1) Kvantitativní metody (množstevní) – s více odpovídajícími – jde o množství informací, dat (dotazník, anketa, online dotazník) – využívá se statistika – pozorování a experiment –omnibus – termín pro dotazování na více témat 2) Kvalitativní metody – málo odpovídajících – nevyužívá se statistika – zachází se do hloubky problému (od méně lidí, více informací) – názory Typy metod: –> skupinová diskuze (názory, např.: v politice) –> individuální rozhovor (pamětníci, události) –> brainstorming (pracovní skupina, studenti, skupinové řešení úkolu) –> marketing (produkt,

Témata, do kterých materiál patří