Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojmy - sociologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sociologie pojmy – Zakladatel sociologie–Auguste Comte (1798-1857); vznikla v pol. 19. stol (někteří přesně zmiňují rok 1850)Stádia vývoje společnosti (A. Comte)Teologické– zaměřuje se na zkoumánílidského ducha. Člověk věří v možnostabsolutního poznání.Jevy, které není možno vysvětlit jinak, jsou přisuzovány nadpřirozeným silám a nadpřirozenýmbytostem (bohům, duchům…). Jedná se orané stadium rozumu, kdy člověk připisuje věcem podobné vlastnosti a schopnosti, jaké má on sám, jen ve větší míře. Dělí se do dalších 3 fází – fetišismus, polyteismus, monoteismusMetafyzické– Lidé v tomto obdobívěříve všemohoucí síluboha, jehož existence je stálenezpochybnitelná.Bůh alenestojí přímoza vším, co se na Zemi děje a do každodenních událostí tolik nezasahuje.Člověk získáváznalosti, protože není možné vše předjímat, lidé si začínají vysvětlovat určitá fakta jinak než za pomoci vyšších sil, avšak ještě je zachována jistáspekulace.např. Pythagoras – trojúhelníkVědecké (pozitivní)- člověk se v něm konečně poznává, už má prostředky k tomu, aby si vysvětlil realitu na základě rozumu. Člověk se soustřeďuje na poznání vlastním rozumem, podobností a posloupností. Společnost dochází k závěru, žeabsolutní poznání není možné a hledá vědecké zákonitosti mezi jevy, hledá vysvětlení založená napozorování, pokusu a porovnávání – všechna tato fakta klasifikuje na základěrozumu a prostřednictvím vědeckého myšlení.Pozitivismus=filozofický směr, který uznává pouzefakta zjištěnápřímou zkušeností. Usilující o spojení vědeckého poznání jednotlivých disciplín aodmítá spekulace. Vychází jen z „daného“, tj. z jednotlivých ověřitelných faktů. Poznává pomocíempirických metod, zejména přírodních věd.zakladatel Auguste ComteEmil Durkheim – sociologismus základ soci jevů je třeba hledatuvnitř společnosti,nepomáhá sipřírodními vědami (x A. Comte – fyzika – sociální statika a dynamika) základními myšlenkami sociologismu je, že veškerépoznání máspolečenský charakter a že tatospolečenská podmíněnostzasahuje všechny vědní oborySolidarita– Durkheim:soužití lidí je založeno čistě naemotivním ažrituálním základu.Rozvinutý stupeň dělby prácevede kuspořádané společnosti, k solidaritě.Pokud není dostatečně zajištěna dělba práce, může nastat až patologický stavve společnosti, tzv. anomie. vztah mezinavzájem rovnými, kteřídobrovolně kooperují, neboť je spojujespolečný zájem, který mívá často podobu boje proti společnému nepříteli; jeopakem vztahunadřízenosti a podřízenosti.Solidarita mechanická, organickámechanická– je vlastnítradičním společnostem, lidé mají přesnědané pozice, kdo co bude dělat, ovšem ne to, jak to budou dělat. Podřízenost kolektivní vůli.organická– spočívá vevzájemné potřebě služeb, růst dělby práce.Lidé se doplňují (jako fungující orgány v těle). Možnost vlastníseberealizace.Sociální fakta–pravidla používaná ve společnosti, majíútlačnou sílu, ale přijímáme je zcelapřirozeně, dědí se z generaci na generaci. Soc. fakta mohou býtmateriální(př. společnost) činemateriální(př. morálka, kolektivní vědomí).Kolektivní vědomí–množina názorů, věr, přesvědčení a citů, které jsou vlastnívšem průměrným členům dané společnosti; vyjadřujezákl. soubor představ soc. skupin, které vytvářejídominantní tlak na jednání a chování jedince.Obsahuje soc. fakta.Racionalizace (Weber)–souhrnné označení pro rozvoj moderní techniky a byrokracie. Weber tvrdí, že byrokratické instituce jsou jediný efektivní způsob, jak organizovat a řídit velký počet lidí.Panství tradiční, charismatické, legální Panství – pojetí moci, ve kterém jeorganizace je založena na nerovném postavenísdružených jednotlivců Tradiční – je založeno na osobních vztazích mezi vládcem a ovládanými. Je silně konzervativní. Je založeno na tradici, vždy to tak bylo a tak to bude. Tradice omezuje libovůli vládců, avšak vládce zasahuje do života svých poddaných stejně bezprostředně jako do záležitostí sloužících a členů široké domácnosti.Charismatické– spočívá ve víře v mimořádné kvality a nevšední vlastnosti vůdce (př. válečný hrdina, náboženský prorok). Tento člověk vládně silou své vlastní osobnosti a může překračovat tradici i psané zákony. Vládne tak dlouho, dokud víra v jeho kvality je dostatečně silná.Legální (racionální)– spočívá ve víře v platnost neosobních zákonů, které se vztahují jak na držitele moci, tak i na její objekty. Osou panství je byrokracie, která spravuje stát podle neosobních předpisů. Byrokracie demokratizuje společnost, zaručuje všem rovnost před správními rozhodnutími.Typologie jednání (Weber)jednání tradiční(motivováno tradicí)jednání afektivní (motivováno vášní)hodnotově racionální jednání (na základě etických, estetických či náboženských motivů)účelově racionální jednání(orientované na cíl)Biologismus (Spencer)-směr v sociologii snažící se mechanicky přenášet biologické pojmy a zákonitosti do oblasti společnosti a užívat je při analýze společenských jevů. Společnost podle Spencera lze přirovnat kbiologickému organismu, jelikož oba celky vykazujípodobné znakypř. v biologii se celek skládá z buněk, ve společnosti je tvořen lidmiSpolečnost militaristická a industriálnímilitaristická – stát, ve kterém jsoustriktní pravidla, občané jsoujako vojáci, kteří více méně slepě poslouchají rozkazy, stát jim za to zaručívhodné podmínky pro život, není zdeodpovědnost (lidé kmitají podle nařízení). Charakteristické proprimitivní společnosti.industriální (průmyslová) – je opakem militaristické spol., organizace práce je založená nadobrovolných vztazích, funguje zdedecentralizace státní správy→ stát má zasahovat co nejméně,stát mám vyloženě funkcisloužit občanům, je zde smysl proindividuální svobodu (vědomí vlastních práv), industrialismuspřináší respekt.Marxistická sociologie– souhrnné označení pro všechny sociologické koncepce vycházející z díla K. Marxe a F. Engelse včetně jejich vlastní teorie; hlavními myšlenkami je: co největší vzájemná rovnost lidí,cílem je tedy dosaženístavu, kdy mají všichni lidé už od narození stejné výchozí podmínkyPodstata kapitalistického způsobu výrob

Témata, do kterých materiál patří