Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - Temperament, charakter, motivace, inteligence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

P S Y C H O L O G I E Psyché (řec.) = duše Logie (logos) = věda Psychologie = věda o psychice, o duševních jevech, věnuje se vnitřním projevům člověka, zkoumá příčiny chování, snaží se je poznat, pochopit a ovládnout. Člověk (jedinec, osobnost) je biologicky strukturován stejně, ale duševně je naprosto individuální, jedinečný, jiný. Rozlišujeme 3 hlavní faktory vývoje lidské psychiky: vnitřní biologické podmínky- patří sem vše, co označujeme jako genetický fond, dědičnost, zdravotní stav, choroby, úrazy. Výrazně ovlivňují psychický stav osobnosti. vnější prostředí- prostředí, ve kterém člověk vyrůstá a žije vlastní aktivita- každý reaguje na vnější podměty individuálně, každý má různé smyslové poznání Psychologie rozlišuje i vliv věku na člověka.Rozlišuje tzv. vývojová období: prenatální období- od početí po narození. Zdůrazňuje se potřeba optimální matčiny psychiky, správné výživy. kojenecké období- první rok života. Období růstu, vytváření základních reflexů podmíněných i nepodmíněných, fungování smyslů. V tomto období trvá těsné sepjetí s matkou a počátky učení se. batolecí období- do 3 let. Úměrně s tělesným růstem se projevuje psychika. Zde se pokládají základy osobnosti. předškolní věk- končí vstupem do školy. Formuje se charakter, povahové vlastnosti mladší školní věk- 1.-5.třída. Objevují se první známky dospívání. období pubescence- do 15 let. Jde o vývojové období plné biologických, psychických i sociálních změn období adolescence- končí zhruba mezi 20,-22. rokem. Jde o osamostatňování se od původní rodiny, rozvoj sexuality, volby povolání a profesní příprava. časná a střední dospělost- od 20-25 do 40-45 let. Zralost s plnou realizací pracovní činnosti, manželství, rodičovství. pozdní dospělost- od 40-45 do 65 let. Změna rodinných vztahů. stáří- poslední vývojové období, ve kterém se mění sociální zařazení člověka. Dochází i ke změně projevů osobnostních rysů. Nejdůležitější rysy osobnosti jsou tvořeny temperamentem, inteligencí a charakterem. Některé jsou dědičné, neměnné, vrozené, jiné získáváme vlivem prostředí a výchovy. Souhrnně jsou zcela individuální, a tak vzniká jedinečná osobnost. TEMPERAMENT Je vrozený způsob reagování na vnější i vnitřní podněty. Temperament se během života nemění.Rozlišujeme 4 typy temperamentu: a)sangvinik- je nejvyrovnanější, nejsilnější temperamentní typ. Člověk bystrý, rychlých reakcí, vnímavý, stabilní, učenlivý, hlubokých zájmů, s dobrou pamětí. cholerik- je výbušný, vznětlivý, reaguje rychle a prudce. Reakce ale neodpovídají úvahám (rychleji mluví a jedná než přemýšlí). Ve společenském chování je velmi angažovaný, nesnáší samotu, velice rychle mění nálady. flegmatik- je citově i paměťově schopný, vyrovnaný, klidný. Má pomalé reakce, nedává najevo zájem, i když existuje, zájem má dlouhodobý, také dlouhodobou paměť. melancholik- je nervově slabý, jeho prožívání je spojeno se špatnou reakcí, takže je náladový, dlouhodobě s velmi hlubokými depresemi, pocity méněcennosti. Reaguje pomalu, těžko je u něj udržitelná pozornost, je samotářský, labilní, má sklony k sebelítosti. Současná psychologie používá i jiné označení temperamentu: a)extrovert- typ otevřený, hovorný, společenský, bystrý, aktivní (sangvinik + cholerik) introvert- typ uzavřený, málomluvný, samotářský, labilní (melancholik + flegmatik) CHARAKTER Je souhrn vlastností a způsobů jednání, které si osobnost za života osvojuje. Není vrozený, teprve se utváří. Je velice proměnný, mění se se zkušenostmi. amorální (psychopatický)- věk dítěte tak do 2 let. Vyznačuje se egoismem, tj. tendencí uspokojovat vlastní potřeby a zájmy bez ohledu na jiné např. absence soucitu. Psychopati většinou svůj život soustřeďují právě na ukojení vlastních potřeb, jsou-li agresivní a fyzicky zdatní, jsou nesmírně nebezpeční. iracionálně prospěšný- tento typ si již uvědomuje sebe a své okolí, převládá egoismus, ale je zde tendence k vzájemné prospěšnosti vyhovět, poslechnout, podřídit se autoritě. Nejsou zažity mravní normy. V kritických napjatých situacích převládá egoismus. konzumní- postupně končí úcta k autoritám a je vystřídána tendencí vyrovnání se ostatním (vrstevníkům), chování je ovlivněno nápodobou. Tito lidé rozumově přijímají mravní hodnoty ve společnosti chápané pozitivně a podřizují se jim. Zmírněno sobectví. Materiální hodnoty. iracionálně vědomý- dosud ne zcela promyšlené chování. Objevují se nedostatky v zodpovědnosti, nedomýšlení důsledků činů. Převažuje tendence k družnosti a lásce. Můžou se přebrat kvalitní vlastnosti od druhých lidí. vědomě prospěšný (altruistický)- potlačující ego, zodpovědný, obětavý, snaha rozdávat, žít pro jiné. Charakter se v průběhu života projevuje nejen ve vztahu k jiným, ale i k sobě samému. Důležitým znakem je rozumět vlastním snahám, vědět, proč jednám tak, jak jednám a čeho tím chci dosáhnout. Základem formování charakteru je: Sebepoznání, sebehodnocení, seberealizace. Abychom v životě čehokoliv dosáhli, musíme si umět reálně stanovit cíl a zvážit, zda jsme schopni toho cíle dosáhnout a co pro to musíme udělat! Psychohygiena – základem duševního zdraví je porozumění vlastním psychickým projevům, tzv.autoregulace (= schopnost vědět, co zvládnu a co ne). Nejčastějším typem psychických poruch jsouneurózy (tréma, žaludeční nevolnosti, nespavost,...) Tréma = je spojená se ztrátou sebejistoty, výpadky v paměti, chybami ve formulování myšlenek + fyzické potíže (červenání, pocení,...) Psychózy = duševní poruchy vážnějšího typu např.schizofrenie (= jedinec vnímá realitu zkresleně než ve skutečnosti, rozdvojení osobnosti) Maniodepresivní psychóza = projevuje se střídáním postojů optimistických a pesimistických Hysterie = střídání nálad a životních postojů, které směřují k určitému výbuchu, většinou hádce, křiku, fyzickému násilí. Hysterie je trvalá a spojená se žárlivostí. INTELIGENCE Intelekt = rozum intelektuál je člověk rozumových schopností podložených teoretickými znalostmi, se vzděláním Inteligence = rozumové schopnosti, které se opírají o zkušenost vědomosti nabité

Témata, do kterých materiál patří