Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12) Osobnost a její role ve společnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (445 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12. OSOBNOST A JEJÍ ROLE VE SPOLEČNOSTI PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI - osobnost = souhrn duševních a tělesných vlastností - z psychologického hlediska je osobností každý člověk - každý člověk je jedinečný, výjimečný, neopakovatelný – neexistují dva totožní lidé - každý má jiné vlastnosti Faktory formující osobnost vrozené (dědičnost, vlivy působící během těhotenství a porodu) prostředí a výchova (rodina, škola, společnost…) vlastní aktivita (vůle, zájmy, sebevýchova…) maturace (zrání) životní události Struktura osobnostních vlastností temperamentové vlastnosti (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik) charakterové vlastnosti (čestnost, upřímnost, pracovitost) motivační vlastnosti (cíl, ambice, zájmy) výkonové vlastnosti (schopnosti, dovednosti) seberegulační vlastnosti (vůle, sebekritika, sebepoznání) vlastnosti psychických procesů a stavů (individuální zvláštnosti paměti, pozornosti, vnímání…) Temperamentové vlastnosti -tempere = smíchat - ovlivňuje duševní život i chování - projevuje se v mimice, gestech, rychlosti řeči, citech - určuje sílu a rychlost našeho chování a prožívání - je z velké části vrozený, výchovou se může měnit - člověk není určitý typ temperamentu, v situacích se může projevovat různě 1. KLASICKÁ TEORIE TEMPERAMENTU vytvořil ji řecký lékař Hippokrates, upravil lékař Galenos temperament =tělesné tekutiny, namíchané v různém poměru 4 typy temperamentů: 2. TEORIE VYŠŠÍ NERVOVÉ ČINNOSTI I. P. PAVLOV zkoumal temperament podle fungování nervové soustavy temperament je podmíněn typem nervové soustavy temperament rozděluje podle toho, jestli je nervová soustava slabá nebo silná, podle rychlosti reakce, reflexů, jak rychle se střídá proces vzruchu a útlumu typy vyšší nervové soustavy 3. TYPY TEMPERAMENTU PODLE C. G. JUNGA švýcarský psycholog zavedl pojmy introvert a extrovert introvert– méně hovorní, více přemýšlí, mají rádi klid a soukromí melancholik, flegmatik extrovert– čerpají energii z okolí, jsou hovorní, lepší začlenění sangvinik, cholerik 4. H. J. EYSENK zkombinoval všechny předchozí teorie, přidal labilní a stabilní kruhový model temper Charakterové vlastnosti - charakter = soubor vlastností, kde se projevuje mravní stránka našeho chování - souvisí s morálkou - vlastnosti se poznávají hůře - tvoří pravou hodnotu osobnosti člověka - není vrozený - je ovlivněn výchovou v rodině, prostředím, celospolečenskou morálkou, sebevýchovou - poznáme jej nejhůř - nejlépe se projeví v krizových momentech - začíná se tvořit v dětství, rozvíjí se během celého života - nejvíce nás ovlivňuje rodinná výchova nevhodný styl výchovy přehnaná přísnost, agresivní styl, tvrdé tresty benevolentnost, ochraňování dítěte, tolerance (dítě nemá pevné zásady) vhodný styl výchovy dostatek lásky, péče, zájmu o dítě výchova k povinnostem, důslednost ve výchově, jednotnost výchovy obou rodičů prostor pro osobní rozvoj (děti mají vzor v rodičích) - charakter je někdy označován také jakoemoční inteligence, která se vyznačuje: znalostí vlastních emocí zvládáním emocí schopností sám sebe motivovat schopnost vnímat emoce druhých lidí schopnost dobrých mezilidských vztahů - vlastnosti charakteru se projeví ve vztahu: vztah k ostatním lidem +soucit, ochota, láska k lidem, ochota pomoci, čestnost ohleduplnost, vlídnost, tolerance, upřímnost… – egoismus (opak altruismu), závist, netolerance, netaktnost, lhostejnost, sobectví, závist, arogance… vztah ke společnosti a hodnotám +vlastenectví, respekt, čestnost, láska k přírodě, vlasti, čestnost, smysl pro spravedlnost, pravdu… – rasismus, vandalismus, nacionalismus, xenofobie, šovinismus… vztah k povinnostem, práci +zodpovědnost, spolehlivost, dochvilnost, důslednost, serióznost, pracovitost… – lajdáctví, nespolehlivost, nedochvilnost, lenost, pohodlnost, povrchnost… vztah k sobě +přiměřené sebevědomí, sebeúcta, schopnost sebekritiky, pevná vůle… – namyšlenost, narcismus, domýšlivost, nadřazenost, sebepodceňování nebo sebepřeceňování, neschopnost sebekritiky, nízké sebevědomí… KOLBERGOVY STUPNĚ MORÁLNÍHO CHOVÁNÍ - německý psycholog Ludvig Kolberg se zabýval výzkumem morálního chování lidí - dával lidem na zvážení různé morálně problémové situace a zjišťoval jejich řešení (morální dilemata) a) předkonvenční typ - nevyzrálý typ - jedná jako dítě - všímá si toho, co se stane jemu - lék by neukradl, bál by se, že se mu něco stane b) konvenční typ (přizpůsobivý) - přizpůsobuje se okolí - všímá si toho, co by řekli ostatní, se kterými se ztotožňuje - před krádeží, by se poradil např. se svými přáteli c) postkonvenční typ - nejvyzrálejší typ - má jasně stanovené hodnoty (jedná v duchu těchto hodnot, když nese důsledky) - radši by ukradl lék za cenu toho, že by šel do vězení, než aby zemřel jeho blízky Motivační vlastnosti - motivy = příčiny, pohnutky, důvody pro naše jednání - odpovědi na otázku, proč se tak člověk zachoval - podněty: vnější podněty: příkazy, prosby, povinnosti, odměna, finance, pokyny, výhružky… vnitřní podněty: zájmy, potřeby, ambice, cíle, city, zvyky, vůle, strach, únava, snaha, láska, nemoc… 1) Potřeby - u zvířat potřeby nazývány pudy nebo instinkty - při dlouhodobém neuspokojení potřeb vzniká stavdeprivace =>biologická – jídlo, voda, spánek; psychická – citová; sociální – izolovanost od lidí poznávací touha po informacích, novinkách, řešit problémy sociální potřebaobliby, statutu, prestiže patřit do skupiny, soutěžit, vyniknout, potřeba převahy spolupráce pomoct druhým i sobě (kooperace), nechat se vést aktivity potřeba odreagování od déletrvajících nehybností potřeba pracovní činnosti herní, sportovní, rekreační a zájmové činnosti výkonové úsilí něco dokončit, lépe něco zvládnout než předtím, spokojenosti vytyčování aspirací = cílů existenciální potřeba smyslu života v určitých fázích života (dospívání, odchod do důchodu) jako následek duševního otřesu (smrt blízkého, rozvod) reakce na výraznou změnu zdraví (chronické onemocnění, důsledek úrazu) ABRAHAM MASLOW– hierarchické uspořádání potřeb (pyramida potřeb) Zájmy - tvoří se během dětství (předš

Témata, do kterých materiál patří