Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stát, jeho formy a funkce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

S T Á T, J E H O F O R M Y A F U N K C E STÁT =Ohrazené území osídlené trvale občany, kteří se řídí zákony; stát má právní suverenitu a specifické symboly. Znaky: území, občané, obyvatelstvo, právní normy, suvernita, symboly VZNIK A VÝVOJ STÁTU 1)prvotní - je spjat s vývojem společnosti, která přechází z kočovného na usedlý způsob života. Nejdříve vznikaly státy v povodí velkých řek ( Eufrat a Tygris). U nás Morava. Jde hlavně o otrokářské říše, které mají despotický charakter. Stát je ovládán panovníkem a jeho bojovou družinou, ti mají výkonnou moc a určují zákony. 2)druhotný - státy, které vznikají po rozpadu jiných. TYPY STÁTU: Státy se odlišují svým uspořádáním, názvem a formou vlády. Uspořádání: 1) unitární = jednotný. Stát je jazykově, vládou a zákony jednotný, člení se do jednotlivých regionů pouze hraničně. Př. ČR, Francie 2)federální = spolkový. Je charakterizován rozdělením do menších oblastí s vlastními vládami a specifickými zákony. Může být i vícejazyčný. Př. Švýcarsko je rozděleno na 3 kantony, USA 3)konfederace - volné spojení států, pro něž platí jen některé společné způsoby řízení. Př. SNS, Jugoslávie Označení států: 1)despocie - starověký stát, veškerá moc byla v rukou despoty (tyrana). Různě se nazýval - faraón, císař, král, sultán, ...Př. Egypt 2)republika - stát, v němž se veřejnost podílí na řízení. Volí představitele do senátu a ti schvalují zákony a řídí stát. 3)monarchie - feudální stát, středověk v Evropě. Vládce je kníže nebo král. 4)demokracie - má mnoho nedostatků, ale ve srovnání s jinými režimy je nejdokonalejší, pokud zde fungují všechny základní prvky: 1) občanská práva a povinnosti jsou přesně legislativně formulované a zabezpečené. 2) státní aparát je podřízen zákonům, svými složkami zajišťuje jejich plnění. 3) svoboda slova, právo kontroly, právo na informace 5) vojenská diktatura Vlády:1)absolutistická -nejstarší. Rozhodující je jedna osoba panovníka, který vládne pomocí armády, úředníků, kněží 2)demokratická - vláda lidu pomocí volených zástupců. Nejdůležitější znak demokracie jsou volby, možnost kritiky a zpětné regulace. Rozlišujeme dem. přímou a nepřímou.Přímá - voliči volí nejvyšší představitele,nepřímá - max. počet voličů, volí se strany a voliči. FUNKCE STÁTU 1)vnější - fungování státu navenek. Zahrnujía) obraně-útočnou fci - vykonává ji armáda. b) diplomatická fce - jednání státu s ostatními prostřednictvím zástupců (vyslanci, velvyslanci). Jsou to zahraniční vztahy.Ministerstvo zahraničí. 2) vnitřní -a) fce potlačovatelská - likvidace těch, kteří se nechtějí přizpůsobit zákonům. Je to obrana občanů a institucí před vrahy, zloději, kriminálníky. Ministerstvo vnitra, spravedlnosti. b) kulturně vzdělávací fce - stát zajišťuje všeobecné vzdělání. Garantují i další formu vzdělání. Systém kulturních institucí a zajištění kulturních památek.Ministerstvo školství a kultury. c) hospodářská fce - zajišťuje jednotnou měnu, míry, váhy a čas.Min. financí, průmyslu, obchodu, dopravy, zemědělství, místního hospodářství. d) péče států a zdraví občanů -Min. zdravotnictví Stát- je charakterizován především zákony, územím Národ - lidé stejného původu, se společným jazykem, minulostí a kulturou. Národnost si vybíráme. Etnikum - národ i národnost Vlastenectví - citový vztah k zemi, kde jsme se narodili, nebo kde žijeme Patriotismus - vlastenectví, lokální patriotismus - positivní vztah k místu Nacionalismus - vypjaté vlastenectví, projevuje se vyzdvihováním vlastního národa Šovinismus - extrémní šovinismus, už vybízí k útokům na jiné národnosti. byl součástí fašismu Fašismus - ideologie protidemokratická s prvky rasismu, šovinismu. Propaguje teror a násilí Kosmopolitismus- volný vztah k národní příslušnosti ZNAKY STÁTU obyvatelstvo: občané. Občanství zahrnuje příslušnost ke státu, svobody a práva, získává se narozením, právní úpravou a dokumentací – občanský průkaz území: vyznačuje se hranicemi instituce: vláda, parlament, představitel suverenita: každý stát řeší své problémy sám, nikdo nemá právo zasahovat do jeho rozhodování (pokud není členem většího seskupení- OSN, NATO,...) vojenskámoc: všechny státy mají svou armádu a systém obrany symboly: ke státním symbolům patří: vlajka, barvy, hymna, znak FORMY STÁTU podle toho, kdo vykonává státní moc: demokracie- vláda lidu, menšina se musí podřídit většině, ale práva menšin musí být respektována diktatura- vláda jedince nebo malé skupiny, k udržení moci se užívají násilné prostředky absolutistická vláda- vládne jedna osoba pomocí armády, úředníků a kněží podle toho, kdo stojí v čele státu: teokracie (boží vláda)- stát vznikl z vůle Boha, panovník = vykonavatel boží vůle oligarchie- vláda skupiny nejbohatších timokracie- vláda nejsilnějších aristokracie- vláda šlechty monarchie- vláda jedince, moc panovníka může být různým způsobem omezena, podle omezení se rozděluje na: absolutní monarchie- neomezená vláda konstituční vláda- moc panovníka je omezena ústavou parlamentní monarchie- moc panovníka omezená parlamentem republika- v čele je vyvolený představitel, státní moc je uskutečňována na základě ústavy podle územně státního členění: unitární stát- jednotný- jedno řídící centrum složený stát- ze dvou nebo více státních celků konfederace- volné spojení států, každý stát samostatně vystupuje v mezinárodních vztazích, bývá často přechodným útvarem při rozpadu nebo vzniku federace federace- těsné spojení dvou a více států, kdy členské státy nevystupují samostatně v členských vztazích spolkové státy- stát je složen z několika zemí, které mají určitou autonomii podle národnostního složení: národní státy- tvořeny jedním národem (Španělsko, Portugalsko) státy s národnostními menšinami- jeden národ převládá, národnostní menšiny se podílejí na utváření charakteru státu- (ČR, SR) státy dvou nebo více národů- žádný národ nemá převahu (Švýcarsko, Belgie) občanské státy- národnost nehraje roli, důležité je občanství (USA)

Témata, do kterých materiál patří