Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ústava ČR

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ústava ČR byla schválena parlamentem dne 6. 12. 1992 ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. a účinnosti nabyla 1. 1. 1993. Ústavní právo je soubor právních norem které upravují nejdůležitější právní vztahy ve státě a základní práva a svobody občanů. Uspořádání státu a rozdělení státní moci a její výkon. Ústava je nejvyšší zákon České republiky a k její změně nebo doplnění může dojít jen ústavním zákonem. Prameny Ústavního práva jeÚstava České republiky a ústavní zákony (tyto zákony majínejvyšší právní sílu) Obsah ústavy: Preambule Hlava I. – Základní ustanovení Hlava II. – Moc zákonodárná Hlava III. – Moc výkonná(prezident republiky, vláda) Hlava IV. – Moc soudní Hlava V. – Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) Hlava VI. – Česká národní banka (ČNB) Hlava VII.- Územní samospráva Hlava VIII. – Přechodná a závěrečná ustanovení Listina základních práv a svobod (6 hlav) Úplné znění zákona –státní symboly, státní hymna, volby, …… Preambule –úvodní článek (prohlášení), který předchází samotnému textu ústavy. "My občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku..." Hlava první – Základní ustanovení Charakteristika českého státu Členění českého státu Referendum Hlava druhá – Moc zákonodárná Orgánem zákonodárné moci je Parlament České republiky – je tvořen dvěma komorami (Poslaneckou sněmovnou a Senátem). Poslanecká sněmovna(PS): má 200 poslanců (jsou voleni na dobu 4 let). volby do PS se konají tajným hlasováním na základěrovného, všeobecného a přímého volebního práva a to systémem poměrného zastoupení (systém při kterém voliči odevzdávají své hlasy pro politické strany účastnící se voleb, a nikoliv pro jednotlivé kandidáty – poměrem získaných hlasů mezi jednotlivými stranami se také určuje počet zvolených kandidátů z kandidátních listin politických stran). Právo volit do PS (aktivní volební právo) má každý občan České republiky, který už dovršil 18 let. Být zvolen poslancem do Poslanecké sněmovny je pasivní volební právo – do poslanecké sněmovny má právo být zvolen každý občan republiky který dosáhl věku 21 let. Zvolený poslanec skládá slib věrnosti ČR. Poslanecká sněmovna volí a odvolává předsedu a místopředsedy Poslanecké sněmovny. Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident. Senát: Má 81 senátorů (jsou voleni na na dobu 6 let). Volby do senátu se konají každé dva roky , kdy se volí jedna třetina senátorů. Do senátu se volí tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, systémem většinovým (systém při kterém voliči volí jednotlivé kandidáty podle zásady „vítěz bere vše“, zvolen je tedy kandidát, který v příslušném volebním obvodu získal nejvíce hlasů). Aktivní pasivní právo do Senátu má každý občan od 18 let. Pasivní volební právo (volený) může mít každý občan, který dosáhl 40 let. Senát nemůže být rozpuštěn. Senát volí a odvolává předsedu a místopředsedy Senátu. Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením a nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu. Mandát poslance nebo senátora zaniká: Odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou Uplynutím volebního období Vzdáním se mandátu Ztrátou volitelnosti Rozpuštěním Poslanecké sněmovny (u poslanců) Vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22 (to znamená že nemůže být současně ve funkci prezidenta republiky nebo soudcem a dalšími funkcemi které stanovuje zákon…takže když se stane třeba prezidentem tak jeho funkce poslance nebo senátora zaniká nebo když se stane soudcem) Zákony: Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Návrhy projednává na veřejné schůzi poslanecká sněmovna. Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů ale pokud se nevyjádří do 30 dnů od doby kdy jí byl návrh zákona doručen, platí že se vyjádřila kladně. Návrh zákona se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí do Senátu. Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do 30 dnů od jeho postoupení. Senát návrh zákona buď schválí nebo ho vrátí Poslanecké sněmovně aby návrh upravila. Jestliže se Senát do 30 dnů nevyjádří, platí že je zákon přijat. Jestliže Senát návrh odmítne, hlasuje se oněm v Poslanecké sněmovně znovu. Pokud návrh odhlasuje nadpoloviční většina všech poslanců je zákon přijat. Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu a Prezident republiky. Prezident má právo zákon vrátit a nesouhlasit sním. Hlava třetí – Moc výkonná Prezident republiky Prezident republiky je hlavou státu Prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi obou komor. Volební období trvá 5 let od složení slibu Prezidentem republiky může být zvolen občan volitelný do Senátu (Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou) Činnosti: Jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi a odvolává vládu a přijímá její demisi. Svolává zasedání PS Rozpouští poslaneckou sněmovnu Jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy Odpouští a zmírňuje tresty Má právo vrátit parlamentu přijatý zákon Podepisuje zákony Jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Jmenuje členy Bankovní rady České národní banky dále Zastupuje stát na venek Je vrchním velitelem ozbrojených sil Přijímá vedoucí zastupitelských misí Vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu Jmenuje a povyšuje generály Jmenuje soudce Má právo udělovat amnestii Volby Prezidenta: Kandidáta navrhuje nejméně deset poslanců nebo deset senátorů Je zvolen kandidát který získal nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. Nezískali žádny kandidát tyto počty hlasů, koná se do 14 dnů druhé kolo volby. Do druhého kola voleb postupuje kandidát který získal nejvyšší počet hlasů v Poslanecké sněmovně a kandidát který získal nejvíce hlasů v Senátu. Jeli kandidátů víc kteří získali stejný nejvyšší počet hlasů, sečtou se hlasy odevzdané pro ně v obou komorách. A ten co má nejvíce po sečtení postupuje do druhého kola. Ve druhém kole je zvolen kandidá

Témata, do kterých materiál patří