Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Vědomí a jeho funkce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

V Ě D O M Í A J E H O F U N K C E Vědomí označuje široké spektrum jevů, které se projevuje v chování a vnitřních pocitech každého člověka. Je tvořeno funkcí šedé kůry mozkové jako hlavní centra 2. signální soustavy. Ale psychologie o něm mnoho neví. Patří semmyšlení a řeč, sebeuvědomění, vůle a ctižádost, emoce a pudy. Lidské vědomí se zdá nejsložitější projev života na Zemi. Biologové uvažují o vědomí i u jiných živočichů, ale u žádného nedosahuje takové kvality jako u člověka. Myšlení = schopnost odhalovat podstatné a vedlejší souvislosti a vztahy věcí a jevů. Myšlení probíhá v pojmech, soudech, úsudcích a představách. Pojmy, soudy a úsudky zkoumálogika – věda o správném myšlení. Myšlení probíhá i v obrazech (představách). Myšlení je odvozené ze smyslového vnímání a spojené s pamětí. Nejkrásnějším projevem je snění, fantazie, představivost. Konkretizace – zužujeme-li obsah pojmu, zvětšuje se jeho rozsah. Abstraktizace = zobecnění – opačný postup Spojením pojmů vzniká výpověď v logice označována jakosoud. Může být pravdivý nebo lživý. Z několika soudů lze odvoditúsudek. K základním myšlenkovým operacím kromě konkretizace a abstraktizace patříanalýza (rozbor),syntéza (shrnutí),redukce (zužování),analogie (odvozování na základě podobnosti). Myšlení je úzce spojeno s řečí. Řeč – nelze odpovědět co bylo dřív, jestli řeč nebo myšlení. Myšlení neprobíhá jen v pojmech, na řeči není závislé. Schopnost převádět naše myšlenkové pochody do jazyka a sdělovat ji jiným je opět nejdokonaleji vyvinutá u člověka. Urychlila jeho vývoj, protože může čerpat nejen z vlastních poznatků, ale i z poznatků jiných a v čase. Sebeuvědomění – vědomí sebe sama. Projevuje se dvěma způsoby: vědomí individuality – já jsem já a jsem jiná než ostatní. Patřím do objektivní reality. Já působím na okolí a to působí na mě. Vědomí smrti – tento pocit se dostavuje s věkem. Člověk je společenský tvor a mimo společnost nemůže existovat. Vědomí se u šlověka mimo společnost neutvoří. Dochází k destrukci vědomí. Vůle a ctižádost – vůle představuje vnitřní energii u každého člověka specifickou, která významně ovlivňuje jeho život. Specifičnost vůle je dána silou. Vůle se dá posilovat i oslabovat. Emoce – dělí se na city mravní a estetické. Obojí mají v našem vědomí převážně motivační charakter (v případě citů estetických). emoce mravní (etické) – od pravěku se lidská společnost sžívá na základě přijetí určitých pravidel soužití. V první řadě jsou přijata pravidla morálky, potom tresty za jejich porušování (právo).Morálka má zvykový charakter a je zafixována do zákonů v náboženství a později v právních normách. Hlavními mravními kategoriemi jedobro a zlo. Symbolem dobra je Bůh, zla Satan. V každém člověku se v průběhu života emoce mravní vytvářejí a máme i určitý regulátor mravního jednání – svědomí. Emoce estetické – jsou typicky lidské. Estetické cítění je výrazně subjektivní. Pudy – pudy představují ohromnou energii, která ovlivňuje naše chování. Mají svou biologickou podstatu. Rozlišujeme 3 hlavní pudy: pud života – pud sebezáchovy, obrana sebe. Pud smrti – jsme ochotni likvidovat jiné, abychom sobě zachovali život. Pocit uspokojení, který s tím může být spojen se nazývá škodolibost. sexuální pud – podle Froida nám přináší nejvíce libidozních pocitů. Na počátku 20. st. problémy sexu byly tabu – křesťanské morálce odporovalo tvrzení, že sex je zdrojem rozkoše. Sex je vnímán jako nutná biologická záležitost k zachování rodu. Sexuální pud se vyvíjí v průběhu života a má tři stádia – orální, anální, pohlavní.

Témata, do kterých materiál patří