Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Základy teorie práva

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. ZÁKLADY TEORIE PRÁVA Právo = soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti Právní předpisy závazně určují, jak se členové organizované pospolitosti mají chovat. → má dvojí význam ─ objektivní právo – právní předpisy ( např. zákony, vyhlášky, vládní nařízení ), tyto předpisy všeobecně upravují rozmanité společenské vztahy a ukládají jejich účastníkům různé povinnosti ─ subjektivní právo – nárok ( oprávnění ) účastníka právního vztahu → dále se dělí ─ abstraktní právo – objektivní, není aplikované ( např. zákon o rodině obsahuje abstraktní právní ustanovení o výživném ), tato ustanovení nejsou adresována určité konkrétní osobě, ale přesně neurčenému množství osob, týkají se všech rodičů a dětí ─ konkrétní právo - subjektivní - abstraktními ustanoveními zajištěná moc konkrétní osoby žádat a vynutit splnění určité právní povinnosti ( tuto moc má konkrétní dítě vůči svému určitému rodiči neplnícímu vyživovací povinnost ) ─ veřejné právo – tvoří právní normy, které sledují vztahy mezi státem jako nositelem státní moci a fyzickými nebo právnickými osobami. Stát vůči občanům a společnostem prosazuje zejména veřejný zájem a vystupuje jako nadřazený subjekt ( právní odvětví: ústavní, trestní, správní, finanční právo ). ─ soukromé právo – je založeno na principu rovnosti a nezávislosti subjektů občanské společnosti, které vstupují do vzájemných vztahů. Vztahy mezi účastníky těchto vztahů vznikají na základě vůle svobodně projevené prostřednictvím smlouvy ( právní odvětví: rodinné, občanské, obchodní, pracovní právo ). Právní řád = souhrn všech právních předpisů ve státě ( Každý stát má svůj právní řád a vyžaduje jeho dodržování nejen od svých občanů, ale i od cizinců, kteří se na území státu zdržují. Naproti tomu každý je vázán právním řádem svého státu i při pobytu v zahraničí, pokud se tím nedostává do rozporu s právním řádem hostitelského státu ). Právní síla = důležitost předpisů ─ vyplývá z toho, který státní orgán je vydal a jak se nazývají ─ parlamentem odhlasovaný zákon má větší právní sílu než vyhláška, vydaná ministrem k provedení některého zákona descendenční ( sestupná ) teorie právního řádu ─ podle ní je právní řád uspořádán stupňovitě ( můžeme si jej představit jako pyramidu ) → na jejím vrcholu jsou předpisy nejvyšší právní síly: ústava a ústavní zákony → zákony a zákonná opatření → vládní nařízení → vyhlášky ministrů → obecní vyhlášky Jednotnost právního řádu ─ právní řád každého státu tvoří jednotný myšlenkový a logicky uspořádaný celek, ve kterém všechny právní předpisy spolu souvisejí, navazují na sebe, navzájem se doplňují ─ nesmějí mezi nimi být rozpory ─ v pochybnostech přezkoumává vztahy mezi právními předpisy Ústavní soud ( ten může zrušit ustanovení odporující právnímu předpisu vyšší právní síly Právní řád sestává z právních předpisů ( zákonů, vyhlášek ) a každý předpis se skládá z právních norem → Právní norma = ve státním právním řádu závazné pravidlo chování, vydané příslušným státním orgánem v předepsané formě ─ dodržování právní normy j většinou vynutitelné státní mocí ─ z celého jejího obsahu je nejdůležitější určení povinnosti ═> komu je norma adresována, ten je povinen podle jejího obsahu buď něco činit ( např. platit nájemné ), nebo se zdržet nějakého jednání ( např. nepáchat trestné činy ) ─ poslední část právní normy se nazývá sankce Sankce ═ trest; nutnou částí právní normy ( doplňuje ji ) ─ má dvojí účel : preventivní ( předcházející ) – preventivně dodává právní normě větší důraz a závažnost; měla by působit tak, aby představa možných nepříjemných následků odvracela každého od porušování právní normy represivní ( odvetný ) – represivně se uplatňují důsledky, když už k porušení normy došlo Druhy právních norem : kogentní ( donucující ) – jsou bezvýhradně závazné ( za jakých podmínek se smí něco dělat a kdy nemůže ), nepřipouštějí odchylky ( např. normy ukládající povinnosti účastníkům silniční dopravy ) dispozitivní ( podpůrné ) – jsou relativně nezávazné ( zákon nabízí způsoby a my si můžeme vybrat ) ─ doporučují řešení situace; nemusí se podle nich řídit zcela přesně ( např. nájemné, kupní smlouvy ) Legislativa ═ tvorba právních předpisů ─ označení instituce ( tj. u nás parlament ) Neznalost právního předpisu nikoho neomlouvá → musí být občanům umožněno prostudovat si v pr. řádu to, co potřebují znát → za tím účelem vychází Sbírka zákonů České republiky, ve které se uveřejňuje ústava, ústavní zákony, zákony, zákonná opatření, důležité vyhlášky, mezinárodní smlouvy a např. také nálezy Ústavního soudu. Méně důležité ostatní prováděcí předpisy se publikují ve věstnících jednotlivých ministerstev ( např. ve Věstníku ministerstva školství ) derogační klauzule ═ zrušovací ustanovení ( ruší ustanovení starého zákona ) ─ obsahem zákonů při vydávání → někdy se dosavadní předpis pouze mění a doplňuje ═> novelizace pr. předpisů ═ změny a doplňování Platnost pr. předpisů = předpis byl vytvořen předepsaným způsobem příslušným státním orgánem a stal se součástí pr. řádu ─ platnost zákona začíná dnem uveřejnění v předepsané formě na předepsaném místě ( od tohoto data ale ještě není účinný → mezidobí od plat. po účin. je delší doba, např. 1 rok Účinnost = povinnost předpisem se řídit, dodržovat jej ─ účinnosti nabývá zákon zpravidla dnem, kdy je uveden v zákonu samotném Vacatio legis = období od platnosti do účinnosti ( omezená přísnost trestu při porušení nového zákona ) Působnost pr. předpisu : osobní ─ okruh osob, na které se předpis vztahuje ─všeobecná ═> předpisy se týkají každého ( např. zákon o daních z příjmů ) ─omezená ═> předpisy se vztahují jen na některé osoby ( např. zákon o pěstounské péči ) územní ( prostorová, místní ) ─ prostor, v němž se předpis uplatňuje ─celostátní ( zákony ) ─území samosprávného celku ( obecní, krajské vyhlášky ) věcná ─ vymezuje, kterých záležitostí se předpis týká časová ─ synonymem účinnosti = období, od kdy, popř. i do kdy se předpis musí dodržovat Právní vztahy = společenské vztahy upravené právní

Témata, do kterých materiál patří