Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 11. Monoteistická náboženství

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Monoteistická náboženství. Význam náboženství pro člověka Náboženství – antropologická konstanta, tedy to, co je pro lidský druh specifické (čím se odlišujeme od zvířat). člověk může najít svůj vnitřní klid učí nás k morálním hodnotám ukazuje na autority člověk může věřit, že zlo bude jednou potrestáno víra= širší schopnost/naděje, že můžeme dosáhnout toho co chceme náboženství= konkrétní podoba víry Základní pojmy polyteismus– víra ve více bohů monoteismus- víra v jednoho boha agnosticismus– přesvědčení, že člověk nemůže poznat nic, co přesahuje jeho zkušenost ateismus- přesvědčení, že víra neexistuje, nevěřící člověk Judaismus, křesťanství, islám. Judaismus teologie judaismu slouží jako základ - křesťanství a islámu Židé, synové Izraele judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l. podle Tóry jsou předky izraelského národa tři praotcové - Abrahám, Izák a Jákob - jsou líčeni jakolidé, kteří věřili v jednoho boha po vyjití Izraelců z egyptského otroctví jim byl skrze Mojžíše dán boží zákon Tóra, což je moment, který je označován za "založení" židovského náboženství Mojžíš– dostal Desatero, největší prorok synagoga= židovská modlitebna – „dům modliteb“ rabín = židovský duchovní kippa = jarmulka – pokrývka hlavy menora = sedmiramenný svícen talmud= ústní výklad Tóry Davidova hvězda = symbol židovství 5 knih Mojžíšových – Pentateuch, hebrejsky Tóra- hebrejština tanach = svaté texty - křesťany nazývaný „Starý zákon“ a biblisty „Hebrejská bible“ základem =co nechceš, aby ti činil druhý, nečiň ty jemu Křesťanství vychází z judaismu –STARÝ ZÁKON – BIBLE -> hebrejsky, aramejsky nejstarší příběhy – o stvoření světa, Adam a Eva, Mojžíš, Abrahám, Noe osud Mojžíše – vyvedl Izraelský lid z Egypta = Bůh mu dal 2 desky, na kterých bylo napsáno Desatero přikázání -> např. Nezabiješ., Nepokradeš., Nesesmilníš. NOV ZÁKON –4 evangelia = Matouš, Marek, Lukáš, Jan svatí: sv . Václav, sv. Ludmila, sv. Prokop, sv. Anežka kdo se stane svatým? Kdo zemřel mučednickou smrtí a okolo něj se stal zázrak 3. základní podoby: Katolíci– Evropa, Filipíny Protestanti luteráni– Německo, Skandinávie kalvinisté – Švýcarsko, Francie anglikánská církev – VB, USA, Austrálie Pravoslavný– Rusko, Balkán Islám–v češtině = odevzdávání se Islám patří mezi nejprogresivnější náboženství (nejvíce získaných lidí za rok) nejmladší z velkých světových náboženství,zrodil se na Arabském poloostrově Muhammad– prorok, v češtině Požehnaný, nar. roku 570 začal kázat – pobouření – byl nucen uprchnout z Mekky doMediny - město Prorokovo. Stalo se to v roce622 (hidžra) -počátek islámského letopočtu Korán– posvátná kniha muslimů, obsahuje 114 súr (kapitol) Muslimové věří ve stvoření světa člověka, v existenci andělů a ďábla a také v poslední soud, při kterém lidé předstoupí před Boha a jejich skutky budou váženy Ramadán – měsíc modliteb a odříkání Islámské desatero např. Sloužit pouze jedinému Bohu., Nezmocňovat se majetku sirotků., Nebýt bezdůvodně podezíravý. Sunnité x Šíité sunnité– řídí se Koránem i Sunnou, nástupce nemusí být příbuzný většina, Indonésie, severní Afrika, střed Asie šíité – řídí se jen Koránem, nástupce pouze pokrevní příbuzní (radikálnější) Irán, Persie Povinnosti muslimů: Každý vyznavač islámu-muslim, vyznává pět základních sloupů víry: víra v Alláha- uctívání Alláha jako jediného Boha (šaháda); pětkrát denně modlitba(salát); půst(saum); almužna(zakát); pouť do Mekky(hadždž). Modlí se v mešitách, k modlitbě se svolává z minaretu. Možnost pohovořit o sektářství a vybraných sektách. =během vývoje slovo získalo negativní význam, protože je chápáno jako označenípro zkázonosné a nebezpečné náboženské skupiny. Sektami bývají často označovány organizace, které členům vymývají mozek či s nimi manipulují.Způsobují závislost na sektě, zmocňují se jejich majetku a pronásledují ty, kteří sektu opustili. Rizika pro člověka extrémismus, není normálně zařazený do života, způsob života: černo-bílý Jaký typ člověka je náchylný ke vstupu do sekty? – jednoduché myšlení, citově neuspokojeni Nebezpečí v sektářském přístupu? – duševní poruchy, vnímání zkreslené reality SATANISMUS – uctívají Satana, mají rádi utrpení, drogy, číslo 666 HARÉ KRŠNA – vychází z hinduismu, představitel Kršna, vegetariáni, nosí róby, muži ostříhaní do hola, nesportují a vzdávají se her MORMONI – vychází ze křesťanství, Bible i kniha Mormon, věří, že Bůh má hmotné tělo, nepijí alkohol, kávu a nekouří, jeden večer týdně slaví rodina spolu (hra, četba, zpět)

Témata, do kterých materiál patří