Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 8. Zdroje evropského myšlení a filosofie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zdroje evropského myšlení a filosofie Vymezení pojmu filosofie, zdroje filosofie, filosofické disciplíny význam =tvrdá logika, hledání skutečnost = pravdy, nutí nás přemýšlet Název: z řečtiny 6. století př. n. l., Antické Řecko Filia= láska + sofia = moudrost Filozof – ten kdo miluje moudrost, mudr Zdroje Kladení si otázek- filosofie je od počátku až doposudvědou nezodpovězených otázek Mezní situace- především však kdyžse ocitneme v nějaké mezní situaci (rodinná tragédie, těžký úraz, nevyléčitelná nemoc, blížící se smrt atd.) ->začínáme pak o všem pochybovat (lidská psychika a uvažování) Disciplíny ONTOLOGIE – otázky = Jak a proč věci jsou? Kde je pravá skutečnost? - to co je, coexistuje nauka o jsoucnu a bytí bytí –je to co umožňuje, aby něco bylo (prostor, čas, hmota) jsoucno –je neživá věc (nebo forma života), která nemůže poznat smysl svého života (výskytu) Idealismus –na začátku všeho bytí je něco nehmotného (představa, úmysl, myšlenka, náhoda) – idea Materialismus –na začátku všeho bytí bylo něco hmotného GNOSEOLOGIE –hledání pravdy nauka o poznatelnosti světa pravda existuje nezávisle na našem poznání pravda sama o sobě neexistuje ->je tvořena vývojem našeho myšlení FILOZOFICKÁ ANTROPOLOGIE – snaží se vysvětlit co dělá člověka člověkem a jaké je jeho postavení ve světě (jako celek) Co člověk vlastně je? Jak se člověk liší od ostatních savců? ETIKA–mrav, morálka, normy chování nauka o lidském chování z hlediska dobra a zla věda o mravnosti a morálce mýty =vysvětlení fungování světa, člověk je loutkou bohů (představy, ideje) filozofie =opírá se o hledání skutečnosti (pravdy) Antika – Sokrates, Platón a Aristoteles Předsokratici (ontologové) <– Sokrates –> Postsokratici (gnoselogové) Předsokratici – hledají jak vše nahradit – hledání začátkuARCHÉ Sofisté– zakladatelé rétoriky antropologický obrat = řeší člověk, vše směřuje k člověku Etický relativismus – zpochybnění pojetí objektivní pravdy, právo silnějšího Pragmatismus – jednání, které přinese užitek bez ohledu na ostatní Sokratés- 5. století metoda dialogu – zastavoval lidi a pokládal jim otázky tzv. „porodnická metoda“ – neučí lidi, pomáhá jim vytáhnout pravdu na svět « Vím, že nic nevím » uvědomuje si, že neví vše « božský hlas - daimonion » =svědomí (vnitřní hlas) racionalista = poznání jen díky rozumu Dialog -> 3. Stádia ->DIALEKTIKA Láska TEZE Nenávist ANTITEZE – negace Tolerance SYNTÉZA Platón =poznání svět stínů, svět idejí člověk – tělo = stín – nedokonalé, pomíjivé xduše(rozum) patří do světa idejí – je věčná věnoval se idejím,zapomínal na realituNejvyšší ideou je idea nejvyššího dobra uznával jen rozum, poetické spisyIdeou je i lidská duše – proto je nesmrtelná Idea je skutečná, je to předobraz předmětů v našem světě – ty jsou pouhými odrazy Příklad: všichni psi na tomto světě jsou pouhými odrazy ideálního psa, který se nachází ve světě idejí neustálá proměna oligarchie v demokracii, demokracie v tyranidu, tyranidy v demokracii Oligarchie =vláda skupiny bohatých Demokracie= vláda lidu (vede k anarchii a následnému boji proti všem) Tyranie= vláda samovládce (diktátora, autokrata) Ideální stát podle Platóna Platónovo podobenství o jeskyni Filosofové – myšlení1.teorie – život v nepravdě, stereotypy, předsudky Vojáci – vůle2.teorie –život jako „metrix“, ideje, nežijeme ve Řemeslníci – žádostivostskutečném světě Aristotelés -používá smysly (lze poznat svět smysly) vědecké spisy, nesouhlasí s idejemi návrat ke studiu přírodních procesů Středověké evropské myšlení - patristika a scholastika Patristika(2. – 8. století) = studium křesťanské literatury a myšlení Aurelius Augustinus „Věř, abys rozuměl“ = poznání vede člověk k víře predestinace –předurčení od Boha (ke spáse, vše je dáno) koncepce 2 států = odraz světa idejí a smyslové zkušenosti 1. Boží stát =jediný, pravý, dokonalý, věčný svět 2. Pozemský stát= vláda zla a hříchů (řecká, římská civilizace)= vztah víry a rozumu Scholastika(9. – 15. století) =systém nauk a vyučování na školách, křesťanské myšlení Tomáš Akvinský nesmrtelnost lidské duše, zavedlpojem svědomí, 5 důkazů boží existence William Ockham Occamova břitva = nejjednodušší způsob řešení Filozofie T. G. Masaryka prosazoval, že každý si má jít za svým cílem, nikdo se nemá bát, lidé se mají začlenit do společnosti Malý princ – kniha o tom, jak najít sám sebe – najít pevné místo uvnitř sebe, člověk má být šťastný člověk by měl v sobě najít dítě, protože jen dítě vidí svět jaký doopravdy je - „správně vidíme jen srdcem“ člověk by měl poznat lásku, přátelství, smrt

Témata, do kterých materiál patří