Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 7 - Politologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (353 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7) Politologie =z řečtiny → polis = obec politologie/politická věda (na západě) vědecká disciplína zabývající se studem politiky zkoumání politiky (tj. umění řídit stát) má počátky už v antickém Řecku prohloubilo se v renesanci součást filosofie → vyčlenění – přelom 19. a 20. století (v USA) rozšíření po světě – po 2.sv.v. předmět: moc, která je nástrojem prosazování politických zájmů fungování státu politické teorie a ideologie politické systémy a instituce politické strany politické chování lidí nátlakové skupiny mezinárodní vztahy rozlišujemetři směry: normativní politologie vychází z filosofie → na politickou realitu aplikuje metody filosofie zahrnujehodnotové soudy – stanovuje, co by mělo být, jak by to mělo vypadat (→ ve společnosti mají být dodržována základní lidská práva, politici by neměli krást,…) deskriptivní (pozitivní) politologie zabývá sepopisem politické reality(jevy, procesy, struktury, události) empirická → založená na zkušenosti něco konstatuje (→ volba prezidenta probíhá ve třech kolech, parlament má dvě komory,…) predikativní (prognostická) politologie na základě popisu a vysvětleníumožňuje předpokládat, jaká bude politická realita, jak s budou vyvíjet politické procesy, příp. jak je možné je ovlivnit hlavní disciplíny politologie: politické teorie (dějiny politických teorií, politické ideologie) politické instituce (teorie státu, ústava, formy vlády, veřejná správa) politické systémy (demokratické, socialistické, fašistické) politická sociologie (teorie moci, protestní hnutí, společenské vrstvy, politické strany, politická socializace) politická ekonomie (světová ekonomie, makroekonomie, ekonomické teorie) mezinárodní vztahy (mezinárodní politika, mezinárodní ochrana lidských práv, mezinárodní právo, politický zeměpis) politologie jako interdisciplinární věda filosofie politologie se vyčlenila z filosofie souvisí s filosofickými disciplinami - logikou, etikou, estetikou státověda politika a stát úzce souvisejí sociologie styčné předměty – moc, politické strany, veřejné mínění historie politika je podmíněna historickým kontextem ekonomie vládnoucí strana ovlivňuje ekonomické problémy, stav ekonomiky ovlivňuje hlasy voličů právní věda souvislost s ústavním právem, volebními zákony psychologie zvláště sociální psychologie → politické postoje ovlivňované prostředím Historie politického myšlení– viz otázky č. 20 - 26 antické myšlení – považováno za základ evropského pojetí politologie sofisté Protagoras, Gorgia antropologický obrat → první otázky společnosti a správy obcí → pozornost člověka na jeho problémy zpochybňovali platné normy a objektivní morálku, obdivovali silné, schopné a jedince vyučovali lidi různým slovním trikům a úskokům, řečnickým fintám, aby dosáhliúspěchu v politické kariéře Platón (427 – 347) spis „ Ústava“-snaha popsat politickou teorii a systematické uspořádání státu -ideální forma – monarchie/aristokracie (vláda těch, kteří znají pravdu a vědí, co je nejlepší → Podobenství o jeskyni) spis „ Zákony“ Aristoteles (384 – 322) stát založený na zákonech a ústave v kterém se rozhoduje o zájmu celku spis „Politika“ – shromáždění a roztřídění faktů o většině tehdejších států Svatý Augustin (354 – 430) spis „O obci Boží“ (zápas dvou obcí → pozemskáx boží – boží obec vítězí) Tomáš Akvinský (1225 – 1274) největší myslitel vrcholné scholastiky vycházel z Aristotela → pokus skloubit Aristotelův racionální pohled s křesťanstvím nejpřirozenější uspořádání - monarchie Niccoló Machiavelli (1469 – 1527) spis „Vladař“ – jak úspěšně vládnout a udržet si moc (politika se nemá zatěžovat morálkou → účel světí prostředky) Thomas Hobbes (1588 – 1679) spis „Leviathan“ člověk se musí absolutně podřídit státu John Locke (1632 – 1704) jeho teorie se staly podkladem pro mnoho listin práv a svobod (→ všichni lidé jsou si rovni) rozdělení moci na zákonodárnou a výkonnou smluvní teorie státu – stát vzniknul jako výtvor racionálně myslících jedinců, právo vládců vládnout je odvozeno od vůle lidu Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) snílek a idealista zastánce teorie přímé demokracie (referendum, plebiscit) → účast lidu na zákonodárné výkonné moci kritizoval soukromé vlastnictví Charles Louis Montesquieu (1689 – 1755) knihaO duchu zákonů prosazuje přísné oddělení zákonodárné a výkonné moci ve státě (převzato od Locka) připojuje další složku, které být oddělena od ostatních -moc soudní soudci mají být nezávislí jak na legislativě, tak exekutivě v opačném případě dochází k despocii a potlačení svobody Immanuel Kant (1724 – 1804) knihaK věčnému míru prosazoval myšlenku vzájemného vztahu mravnosti a politiky vztah je takový, že mravnost utváří politiku odmítání války trvání na právech člověka není motivem politiky (politika nemůže doufat v „dobrou vůli“) Georg Friedrich Hegel (1770 – 1831) knihaFilosofie práva zastánce organicismu - analogie státu a organismu stát jako organismus stojí výš než jednotlivý člověk i celá občanská společnost člověk získá svobodu jen, když se podřídí státní ideji Karl Marx (1818 – 1883) knihaKapitál zakladatel komunismu, autor myšlenky třídního boje a vykořisťování proletariátu buržoazií → myšlenka revoluce a svrhnutí kapitalistické společnosti John Stuart Mill (1806 – 1873) knihaO svobodě snaha propojit liberální teorie o svobodě jedince se sociálními otázkami → konzervatismus a socialismus Alexis de Tocqueville (1805 – 1859) knihaDemokracie v Americe analytik demokracie nový typ liberála zabýval se rozborem ohrožení lidských svobod Max Weber (1864 – 1920) spis „Protestantská etika a duch kapitalismu“ opak k marxismu Vilfredo Pareto (1848 – 1923) aGaetano Mosca (1858 – 1941) tvůrci teorie elit každá společnost je složena ze schopné elity a neschopné masy nejpodstatnější pro pohyb celé společnosti je pohyb v elitě, tzv.koloběh elit, kdy jedna elita nahrazuje druhou Friedrich Hayek (1899 – 1992) knihaCesta do otroctví představitel liberálních teorií → společenský řád klasického liberálního charakteru je pro člověka nejlepší, dovoluje mu uspokojovat jeho tužb

Témata, do kterých materiál patří