Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


38. Středověké dějepisectví západního civilizačního okruhu - s přihlédnutím k českému prostoru

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (107,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

red91;38.Středověké dějepisectví západního civilizačního okruhu– s přihlédnutím k českému prostoru Středověké evropské dějepisectví Od7.století vznik panovnické genealogie-evidují posloupnost panovníků,ospravedlňují nároky na trůnDějepisectví oficiální– spisy psané z pověření panovníka oslava jeho vlády autor působí u panovnického dvoraCírkevní historiografie myrtyologia seznamy mučedníků s daty úmrtí v8.století rozšíření Bedou Ctihodným nekrologia legendy– latinské od7.století,vrchol ve13.století V prvních staletích středověku byli autoři historických spisů především biskupové od9.století píší i mniši v klášterech Vlastní dějiny klášterů se vyskytují až později– v8.století Beda Ctihodný,vetší rozšíření až v11.století.Genealogie šlechty V západní Evropě od10.století dynastická historiografie (forma gest nebo kronik),kteráklade velký důraz na genealogii má doložit starobylost,význam a zásluhy rodu a jeho příslušníků a jejich právní nárokyMěstské kroniky Vznik z análů velká pozornost věnována hospodářským otázkám,lokální politice Určeny laikům,psány v národních jazycích,často obsahují bájea pověsti o starém původu města České středověké dějepisectví Především kronikářská tvorba Nekrologia stručné záznamy vedené většinou církevními institucemi (kláštery),informují o úmrtí významných osob. Letopisy rozsáhlejší,s tím,že zaznamenávají jednotlivé události,aniž by záznamy třídily,kombinovali a komentovali Kroniky záznamy událostí v chronologické řadě,ale může už být i rozbor situace a komentář,sleduje souvislosti záznamů Legendy specifické literární útvary,které můžeme označit jako životopisy svatých– popisují život a skutky světce (spojují reálně existující osobu se skutky,které třeba vůbec neudělal);pro naše území jsou nejčastější legendy o sv.Václavovi,o Vojtěchovi,Sv.Prokopovi,o sv.Ludmile a cyrilometodějské. Kristiánova legenda (přesný název Život a umučení sv.Václava a báby jeho sv.Ludmily) Je sporná-řada historiků tvrdí,že není původní,ale že je to pozdější kompilaceKosmova kronika česká Veškerá nejstarší písemná produkce je psaná latinskyaautoři jsou církevní hodnostáři Líčí děje krajiny od nejstarších dob,do roku1125 (do Kosmovy současnosti),kde jsou tedy počátky Čechu?Ta nejstarší doba? Vidí počátky Čechů při stavbě babylonské věže a při zmatení jazyků Chtěl psát pravdu,ale uvědomoval si mýty;na některých místech informace obchází,nebo je nezmiňuje Upřednostňoval formu nad obsahem– důležité bylo,aby se to dobře četlo I tak je to nejvýznamnější kronika Kosmas rozděluje naše dějiny na dobu bájnou a historickou a předělem těchto dob je přijetí křesťanství Obsahuje velké množství přímé řeči-není autentická,takže k ní přistupujeme velmi kriticky Kosmas je stoupencem latinské liturgie (západního křesťanství),proto zamlčuje zmínky o slovanské liturgii a Sázavském klášteře byl stoupencem silné Přemyslovské vlády (i přes spory s Vratislavem),byl proti cizincům– je proti Němcům a Polákům Kosmas byl na svou dobu mimořádně vzdělaný člověk,který asi studoval na Pražské katedrální škole,pak studoval v Lutichu,pak se stal kanovníkem a děkanem Svatovítské kapituly;jak v době ve které žil a psal,bylo běžné,že byl ženat,manželka Božetěcha.Měl s ní syna Jindřicha– objevily se úvahy o tom,že to byl nejvýznamnější biskup v Olomouci Jindřich Zdík Byla mnohokrát popisovánaa její texty přepisovány do dalších a dalších kronikZbraslavská kronika-někdy nesprávně označována jako Zbraslavská kronika Petra Žitavského 1278– 1338;důležitý je fakt,kdo založil zbraslavský klášter a inicioval napsání 1292založil klášter Václav II.,poblíž Prahy Mniši si říkali,že by bylo dobré oslavit zakladatele kláštera– tak chtěli napsat oslavný spis Ale oslavný spis a vrcholliteratury není nic moc dobrého opat Petr (ze Žitavy)podnítil napsání kroniky– autoři ale byli dva,proto není kronika Text je tedy bohatý na informace a hlavně velice informovaný Považuje se za kroniku za spolehlivý pramen ukazuje nám,jak vidí špička společnosti události,které probíhali kolem ní– máme zachycení příchodu Lucemburků,opat Petr vítápříchod Lucemburků na český trůn,vkládá do nich naděje,chce totiž pořádek a stabilní vládu.Ale vláda tohle nesplnila– kriticky kronika potom hodnotí vládu Jana Lucemburského (velké naděje a potom velké zklamání– velký kontrast ve knize– zachycuje působivě dobovou náladu)Kronika takzvaného Dalimila (Dalimilova kronika) Popisuje osudy tohoto prostoru od nejstarší doby do r.1314 Jedná se o první česky psanou veršovanou kroniku. Není faktograficky spolehlivá,autor daleko více používáfantazii v mnohých věcechjezajímavá– kronika nadržuje a oslavuje společenské skupiny,které předchozí kronikáři nevyzdvihovali Je ostře proti cizincům– ostatní kroniky nejsou tak výrazně proti cizincům jako Dalimilova kronika Pomáhal si Kosmovou kronikou,kterou opisoval s chybami,jinak si vymýšlel Kdo to byl Dalimil? Dnes je jediná jistota,že to nebyl Dalimil Proč Dalimil? Kronikář v 16.Století Václav Hájek z Libočan (Kronika česká),uvádí mezi svými zdroji,že čerpal z kroniky Dalimila Meziříčského.O sto let pozěji,jiný autor,pisatel (Tomáš Pešina z Čechorodu)měl před sebou veršovanou,česky psanou kroniku,kde chyběla úvodní strana;on si přečetl Hájkovu kroniku– kde píše,že čerpal z Dalimila;a tak spojil existující kroniku bez názvus neexistující kronikou,o které věděl jen názevVita Caroli Autobiografie Karla IV. Když někdo píše o sobě,píše jen to pozitivní Karel sám dotáhl životopis do roku1340a pak někdo další (nevíme kdo)z Karlova okolí dopsal dalších6let Toto dílo je spíše poučení pro své potomky Co plyne ze životopisu– velká víra v boha (jako by to psal duchovní– citace z bible);Karlovo chápání své role v křesťanském světě (měl o sobě velké mínění,ale píše,že nebyl vybrál sám sebou,ale bůh ho vybral a posadil na trůn a plní pouze vůli boží);výrazně a často se obrací na svého děda (ten byl římským císařem Jindřich VII.Lucemburský);motivy výzrazného se přiklaňování k matce (Elišce Přemyslovně);pro něj bylo výhodné stavět se v díle jako domácí král

Témata, do kterých materiál patří