Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. FO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Daň z příjmů fyzických osob Kdo je poplatníkem daně z příjmů fyz. osob, jaký je rozsah zdanění. poplatníkem daně z příjmu FO Dělíme je do dvou skupin na daňovérezidenty anerezidenty. Typy daňových poplatníků Daňový tuzemec/rezidentfyzická osoba, která má na území ČR bydliště nebo se tu obvykle zdržuje (183 dní v roce)u rezidenta si stát dělá nárok na zdanění jeho příjmů,kterých dosáhl na území ČR i v cizině -> v ČR do zdanínemá vůbec vazbu na občanství, tudíž státní příslušnost nemá význam (stát zkoumá pouze bydliště nebo zdržování ve státě - máneomezenou daňovou povinnost -Výjimku tvoří studium a nebo…i když tam jsem 183 dní, tak nejsem rezidentem státu Daňový cizozemec/nerezident/zahraniční osobafyzická osoba, která nemá na území ČR bydliště ani se v ČR nezdržuje – musí být splněny obě podmínky najednouu nerezidenta si státdělá nárok na příjmy, kterýchnabylpouze na území ČRvýjimky: obvykle se zdržovat = student, nebo když je tu dlouhodobě na léčení -> zdržování více než 183, přesto nerezidentijeden zákon má větší sílu než naše domácí legislativa – smlouvy o zamezení dvojího zdanění, k 1.1.2016 má ČR 84 smluv s různými státy(od Albánie po Vietnam) Zdanění podléhají: příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (z pracovně právního, služebního nebo jiného obdobného poměru),příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (ze zemědělského a lesního hospodářství, ze živnosti, z jiného podnikání jako jsou advokáti apod, příjmy z nezávislé činnosti jako jsou sportovci)příjmy z kapitálového majetku (úroky, podíly na zisku apod.),příjmy z nájmu, (dlouhodobého, majetku, movitých a nemovitých věcí)ostatní příjmy. (kratkodobý pronájem, výhry, jednorázové příjmy do 30 000 za rok) Vyjmenujte, které příjmy jsou předmětem daně z příjmů fyz. osob. Které příjmy nejsou předmětem daně. Předmět daně dle zákona o dani z příjmu FO a PO zdanění podéhají veškeré příjmy s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně Předmětem daně jsou: příjmy ze závislé činnosti§ 6Ze samostatné činnosti§ 7z kapitálového majetku§8Z pronájmu§ 9ostatní příjmy§ 10 Tyto druhy tvořídílčí základy daně (rozdíl příjmů a výdajů dle jednotlivých druhů příjmů dle §7 - § 10 zákona o daních z příjmů. Přesáhnou-li výdaje příjmy podle §7 a § 9 zákona o daních z příjmů jerozdíl ztrátou. Příjmem se rozumí peněžní i nepeněžní získaný i směnou (nepeněžní příjem se oceňuje dle zákona); Předmětem daně nejsou: Příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listůÚvěry nebo zápůjčky –s výjimkou příjmů, které věřitel nabyl v souvislosti s poskytnutím úvěru nebo zápůjčky – tedy ÚROKY, (jsou výjimky stanovené zákonem)Příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželůpříjmy plynoucí z vypořádání podílových vlastníkůZa stravu a ubytování při výkonu domácích prací /aupair/částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatkůpříjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele Které příjmy jsou od daně z příjmů FO osvobozeny. Vyjmenujte. Nakreslete schéma vymezení příjmů vstupujících do základu daně. Příjmy a bezúplatné příjmy, které jsou osvobozeny od daně: někdy nemusí být výhodné osvobodit příjem, protože jsou výdaje vyšší než osvobozený příjemosvobozené příjmy seneuvádí v daňovém přiznání. Jakákoliv fyzická osoba musí oznámit správci daně každý jednotlivý příjem, který je osvobozený od daně z příjmu a který převyšuje 5 milionů Kč. Oznámení je třeba podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období.osvobození může být vázáno na určitou podmínku, např. příjmy z prodeje domu a souvisejícího pozemku a příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí může být vázáno na 2 podmínky:časový test, nesmí být zahrnuty v obchodním majetku přijaté náhrady škody a pojistná plnění s výjimkamidary a bezúplatné příjmy (dědictví, odkaz)některé výhry z loterie a hazardních her– nahodilé příjmy (dle podmínek)příjem z penze, invalidní penze vyplacené z penzijního připojištěnídávka na osobu se ZP, státní sociální podpora, hmotná nouze, dávka pěstounské péčestipendia ze státního rozpočtuněkteré příjmy z prodeje majetkupříspěvek na stavební spořeníplnění z vyživovací povinosti Vymezení příjmů vstupujících do základu daně z příjmů FO: Veškeré příjmy poplatníka příjmy, které nejsou předmětem daně =příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy osvobozené od daně z příjmů příjmy nezahrnované do základu daně (např. tvořících samostatný ZD) =příjmy zdaňované v základu daně z příjmů fyzických osob Co je to základ daně z příjmů FO. Jaké druhy základů daně rozeznáváme. Jak se upravují základy daně (daňová evidence a podvojné účetnictví)Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdajeprokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není stanoveno jinak.U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů uvedených v § 6 až 10, je základem daněsoučet dílčích základůdaně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů.Do základu daněse nezahrnují příjmy osvobozené od daně, nezahrnovatelné (jsou samostatným základem daně) apříjmy, pro které je dále stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně.. Základ daně se dělí na dílčí

Témata, do kterých materiál patří