Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. FO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Daň z příjmů fyzických osob

 1. Kdo je poplatníkem daně z příjmů fyz. osob, jaký je rozsah zdanění.

 • poplatníkem daně z příjmu FO

Dělíme je do dvou skupin na daňové rezidenty a nerezidenty.

Typy daňových poplatníků

 1. Daňový tuzemec/rezident

 • fyzická osoba, která má na území ČR bydliště nebo se tu obvykle zdržuje (183 dní v roce)

 • u rezidenta si stát dělá nárok na zdanění jeho příjmů, kterých dosáhl na území ČR i v cizině -> v ČR do zdaní

 • nemá vůbec vazbu na občanství, tudíž státní příslušnost nemá význam (stát zkoumá pouze bydliště nebo zdržování ve státě

- má neomezenou daňovou povinnost

-Výjimku tvoří studium a nebo…i když tam jsem 183 dní, tak nejsem rezidentem státu

 1. Daňový cizozemec/nerezident/zahraniční osoba

 • fyzická osoba, která nemá na území ČR bydliště ani se v ČR nezdržuje – musí být splněny obě podmínky najednou

 • u nerezidenta si stát dělá nárok na příjmy, kterých nabyl pouze na území ČR

 • výjimky: obvykle se zdržovat = student, nebo když je tu dlouhodobě na léčení -> zdržování více než 183, přesto nerezidenti

 • jeden zákon má větší sílu než naše domácí legislativa – smlouvy o zamezení dvojího zdanění, k 1.1.2016 má ČR 84 smluv s různými státy (od Albánie po Vietnam)

Zdanění podléhají:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (z pracovně právního, služebního nebo jiného obdobného poměru),

 • příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (ze zemědělského a lesního hospodářství, ze živnosti, z jiného podnikání jako jsou advokáti apod, příjmy z nezávislé činnosti jako jsou sportovci)

 • příjmy z kapitálového majetku (úroky, podíly na zisku apod.),

 • příjmy z nájmu, (dlouhodobého, majetku, movitých a nemovitých věcí)

 • ostatní příjmy. (kratkodobý pronájem, výhry, jednorázové příjmy do 30 000 za rok)

 1. Vyjmenujte, které příjmy jsou předmětem daně z příjmů fyz. osob. Které příjmy nejsou předmětem daně.

Předmět daně dle zákona o dani z příjmu FO a PO

 • zdanění podéhají veškeré příjmy s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně

Předmětem daně jsou:

 • příjmy ze závislé činnosti § 6

 • Ze samostatné činnosti § 7

 • z kapitálového majetku §8

 • Z pronájmu § 9

 • ostatní příjmy § 10

  • Tyto druhy tvoří dílčí základy daně (rozdíl příjmů a výdajů dle jednotlivých druhů příjmů dle §7 - § 10 zákona o daních z příjmů. Přesáhnou-li výdaje příjmy podle §7 a § 9 zákona o daních z příjmů je rozdíl ztrátou.

  • Příjmem se rozumí peněžní i nepeněžní získaný i směnou (nepeněžní příjem se oceňuje dle zákona);

Předmětem daně nejsou:

 • Příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů

 • Úvěry nebo zápůjčky –s výjimkou příjmů, které věřitel nabyl v souvislosti s poskytnutím úvěru nebo zápůjčky – tedy ÚROKY, (jsou výjimky stanovené zákonem)

 • Příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů

 • příjmy plynoucí z vypořádání podílových vlastníků

 • Za stravu a ubytování při výkonu domácích prací /aupair/

 • částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků

 • příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele

Témata, do kterých materiál patří