Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. FO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Úprava základů daně

  • Pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. Danovou ztrátu lze odečíst od úhrnu dílčích základů podle paragrafu 7 – 10, tedy vyjma § 6 zdanění ze závislé činnosti. Jestliže daňovou ztrátu nelze odečíst ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze ji odečíst v období pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.

Daňová evidence - Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku, jinak přecházejí na podvojné účetnictví. Cílem je zjistit rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Základ daně se zvyšuje - o výši zaplacených záloh na straně poplatníka

Podvojné účetnictví - eviduje náklady a výnosy (má dáti a dal). Podvojně účtovat mohou fyzické a právnické osoby, a to dobrovolně nebo pokud v minulém účetním období překročily výši obratu 25 milionů korun. Ze zákona toto účetnictví dále povinně vedou všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku. Pokud osoba nevede účetnictví, musí vést daňovou evidenci.

Základ daně se zvyšuje:

  1. při snížení výsledku hospodaření za předchozí zdaňovací období, jedná-li se o opravu chybného zúčtování

  2. neuhrazené a zaměstnancům sražené pojistné

  3. přijaté úhrady závazkových pokut, úroků z prodlení, penále a jiných sankcí,

Základ daně se snižuje o:

  1. rozdíl zúčtovaných smluvních pokut, úroků a poplatků z prodlení a jiných sankcí

  2. uhrazené pojistné sražené zaměstnavatelem zaměstnancům

  3. zaplacené výdaje, které jsou daňově účinné pouze jejich zaplacením zahrnuté do hospodářského výsledku v jiném zdaňovacím období;

  1. Nakreslete schéma výpočtu daně z příjmů FO (dílčí základy). Zaměřte se na položky snižující základ daně, nestandartní odpočty od základu daně.

Dílčí základ daně dle § 6 tvoří příjmy ze závislé činnosti (i nepeněžní) a funkční požitky + sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem = superhrubá mzda (zaokrouhluje se nahoru na koruny) 1,34

Dílčí základ daně dle § 7 tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Může tedy vzniknout kladný DZD, nebo dílčí daňová ztráta.

Do dílčího základu daně dle § 8 vstupují celkové dosažené příjmy. U příjmů z kapitálového majetku je třeba si uvědomit, že značná část příjmů je zdaňována srážkovou daní (15%) a do DZD nám vůbec nevstupují.

Dílčí základ daně dle § 9 tvoří obdobně jako u §7 rozdíl mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. I zde může vzniknout kladný či záporný dílčí základ daně.

Témata, do kterých materiál patří