Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. FO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

staveb. spoření či hyp. úvěru do 300 000,-Kč · placené příspěvky na penzijní připojištění a životní max 24 000 · odborářské příspěvky, max. 3 000,-Kč · částka za zkoušky pro další vzdělávání max 10000 Odčitatelné: danová ztráta (§7-§10)100% odpočet na vědu a výzkum ------------------------------------ Upravený základ daně x danová sazba 15 % = DAŇOVÁ POVINNOST ------------------------------------ - sleva na dani · za poplatníka 24 840,- Kč za rok (vyjma pracujících důchodců) · na manžela/manželku s nulovými či malými přijmy (do 68tisíc) 24 840,- Kč (dvojnásobk, pokud má manžel/kaZTP/P) · za studenta do 26(28) let 4020,- Kč · za invaliditu 2 520,- Kč (1. a 2. stupeň) a 5 040,- Kč (3. stupeň invalidity) · za držitele průkazu ZTP/P 16 140,- Kč · na každého zaměstnance se zdravotním postižením 18 000,- Kč (a až 60 000,- Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením) ------------------------------------ = Daň po slevách - daňový bonus na vyživované dítě 13 404,- Kč ------------------------------------ = Celková daňová povinnost Kdo je poplatníkem, kdo je plátcem z hlediska daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Proveďte jejich vymezení a členění. Které příjmy jsou osvobozené. Uveďte příjmy zdaněné zvláštní sazbou. § 6 Příjmy ze závislé činnosti jsou: a) plnění v podobě 1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, 2. funkčního požitku, (Funkční požitky jsou platy – spojen s představiteli státní moci, orgánu, soudců. Jsou to odměny za výkon funkce obecních orgánech, komorách, odborových organizacích apod.) b) příjmy za práci 1. člena družstva, 2. společníka společnosti s ručením omezeným, 3. komanditisty komanditní společnosti, c) odměny 1. člena orgánu právnické osoby, 2. likvidátora, poplatník = zaměstnanec, zaměstnavatel = plátce u hlavního zaměstnavateleprohlášení o dani, aby byla uplatněna sleva Osvobozené jsou: plnění na odborný rozvoj zaměstnancůhodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plněníhodnota nealkoholických nápojůhodnota přechodného ubytovánímzdové vyrovnánízvláštní přípatek nebo příplatek za službu v zahraničíodstupné Zdanění zvláštní sazbou dohody o provedení práce: do 10 000dohody o pracovní činnosti: do 2 500příjem z tzv. zaměstnání malého rozsahu: do 2 500 Které příjmy patří do skupiny příjmů §7 z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Jak se stanoví základ daně. Příjmy ze samostatné činnosti příjmy zezemědělské výroby alesního hospodářstvípříjmyživnostenského podnikánípříjmy z jiného podnikání, které je vykonáváno na základně opravnění (advokáti, notáři apod.)příjmy z činnostichráněných (autorských) zákonem (činnost malířú)příjmy z výkonunezávislého povolání, které není živností ani jiným podnikáním (prof.sportovci)příjmy z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku(par. 9. příjmy z nájmu – mezi par. 7 a 9 je ten, že když máme nemovitost, kterou pronajímáme a děláme snídani, tak na to bychom měli mít živnost, ale pokud pouze spravujeme majetek, tak par. 9)podíl společníku VOS a komplementářů v komanditní společnosti na zisku Stanovení základu daně příjmy – výdaje = může vzniknout daňová ztráta(1) U poplatníka, který je společníkem(komplementář) veřejné obchodní společnosti(komanditní), jesoučástí základu daně (dílčího základu daně)poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Tento poměr odpovídápoměru, kterým se společníkpodílí na zisku veřejné obchodní(komanditní) společnosti. Které příjmy patří do příjmů z kapitálového majetku, do příjmů z pronájmu, do ostatních příjmů. Vymezte u těchto příjmů základ daně (samostatný nebo dílčí). § 8 – Příjmy z kapitálového majetku Samostatné základy daně: převážná většina těchto příjmů tvoří samostatné základy daně a zdaňují sesrážkou daně u zdroje dle zvláštní sazby 15 %.Neuvádí se již do danového přiznánístejně jako osvobozené příjmy. Zaokrouhluje se na celé korunu dolu. úroky na účtech, kterénejsou určeny k podnikání úroky na vkladních knížkách, spoření, cenných papírů podíly na zisku v obchodních korporacích dávky penzijního připojištění V rámcidílčího základu daně se zdaňují například: úroky z vkladů na účtech, které jsou určeny k podnikáníúroky z poskytnutých úvěrů a zápůjček § 9 Příjmy z pronájmu příjmy z nájmu nemovitých věcí, bytů a movitých věcí. Musí se jednat odlouhodobý pronájem.Krátkodobý by byl zdaňován podle § 10.Základem daně jsoupříjmy výše uvedenésnížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Neuplatní-li výdaje prokazatelně vynaložené- může použít paušálně 30 %. §10 Ostatní příjmy

Témata, do kterých materiál patří