Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. FO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Příležitostný (krátkodobý)pronájem movité věci Příjmy z převodu (nemovité věci,cenného papíru, jiné věci) Příjmy ze zděděných práv (autorských apod.) Přijaté výživné, důchody (pravidelné) Podíl (výhry v loteriích, člena obchodní korporace, ceny z veřejných soutěží)pokud jsou do 30 000 za rok, tak mohou být osvobozenydary – osvobození se týká osob, které jsou nám blízképříjmy z autorských práv par. 7, ale když jsme měli předka, tak zdaňujeme v par. 10starobní důchody – většinou jsou osvobozenymůžeme použít paušál 80%, zemědělská výroba, pokud jsou příjmy větší než 30 000, tak můžeme uplatnit paušál stejně jako v par. 7 Dílčím základemdaně jepříjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení. Jsou li výdaje vyšší než příjem k rozdílu se nepřihlíží. Nemůže být záporné. Ostatními příjmy jsou také plat prezidenta republiky a renta Proveďte rozdělení nestandartních odpočtů od základu daně, Z jakých podmínek, na jaké účely, a komu lze poskytnout dar, atd. Sazba daně z příjmu FO. Zálohy na daň.bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),(15%základu daně, součet daru 2%)pojistné na penzijní připojištění, (max 12 000)pojistnéna soukromé životní pojištění,(max 12 000)členské odborové příspěvky, (max 3000kč)příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání. (základ daně lze snížít max o 10 000, podmínka: nesmí být hrazeno zaměstnavatelem a nesmí být uplatněno jako výdaj) Dar (bezúplatné plnění) podmínky:úhrnnáhodnota daru činila alespoň 1000Kč nebo přesáhla 2% základu daně, nejvýše lze odečíst 15% základu daně kdo je dárce a kdo obdarovaný, na jaké účely má být dar použit, výše daru a datum, kdy došlo k převzetí daru. Dárcovství krve apod. Sazba daně z příjmu FO Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč činí15% a je lineární Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty-nezdanitelné a osvobozené) stanoví velikost dně. Zaokrouhleno na celá sta kč 15% Zálohy na daň platí se v průběhu zálohového období (=od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaň. období po posledního dne lhůt pro podání daň. přiznánípodle poslední známé daň. povinnosti si to vypočte poplatník sám neplatí je: poplatník, jehož daňová povinnost nepřesáhla 30 000, obec, kraj či zůstavitel ode dne jeho smrti Charakterizujte sazbu daně, slevu na dani, daňové zvýhodnění, daňový bonus Pokud u zaměstnavatele podepíšete Prohlášení k dani, můžete si uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění, případně daňový bonus na děti. Sazba daně = algoritmus prostřednictvím, kterého se ze základu daně, sníženého o odpočty, stanoví základní částka daně Sleva na dani– sleva od vypočtené danové povinnosti sleva na poplatníka (24840) -Tuto slevu může využítkaždý poplatník daně z příjmů, který měl zdanitelné příjmy. Nezáleží kolik měsíců v roce vaše výdělečná činnost skutečně trvala.na invaliditu 1. a 2. stupně -Slevu lze uplatnit, pokud jste pobírali invalidní důchod pro částečnou invaliditu (1. nebo 2. stupně)sleva na plnou invaliditu -pro studenty - Slevu lze uplatnit, pokud jste studovali v období, na které slevu uplatňujete, , na státem uznané škole a je vám nejvýše 26 let. U prezenčního doktorského studia je limit 28 let Nárok na slevu sedokládá potvrzením o studiu, které je potřeba přiložit k daňovému přiznání. vyživovanou osobu - Slevu nebo bonus můžete uplatnit na dítě žijící s vámi v domácnosti, které je nezletilé (až do doby, kdy dítě dovrší 18-ti let věku a nepřipravuje se na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem) nebo je mu maximálně 26 let (daňovou slevu je možné využít naposledy v měsíci, kdy dítě dovršilo 26 let věk) a soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se díky zdraví připravovat nemůže. Zároveň musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. na manželku- Slevu můžete uplatnit na manželku nebo manžela, která/ý s vámi žije ve společné domácnosti a jejíž/jehož příjem za rok nepřesáhl stanovenou částku vyjádřenou v hrubé mzdě. (vč. příjmů, které se nezdanují – nemocenská, mateřská, podpora, peněžitá pomoc v mateřství) Nezapočítává se rodičovský příspěvek.sleva na zaměstnání osob se zdravotním postižením Daňové zvýhodnění sleva na dítě: 13 404, 15 804, 17 004, je-li dítě držitelem ZTP/P –2-krát tolik Daňový bonus –Je třeba mít příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy. Na daňový bonus mají nárokzaměstnanci ipodnikatelé. OSVČ daňový bonus dostávají vyplacen jednou ročně po podání daňového přiznání, zaměstnanci ho dostávají vyplacen každý měsíc v čisté mzdě.

Témata, do kterých materiál patří