Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. FO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

základy daně, zde jsou jejich výpočty: §6příjmy ze závislé činnosti+ pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem = dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti 34% nebo pomocí koeficientu mzda x 1,34=SHM§7příjmy ze samostatné činnosti– výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo paušál (uvedeno níže) = dílčí základ daně příjmů ze samostatné činnosti §8příjmy z kapitálového majetku= dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku§9příjmy z nájmu– výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo 30 % z příjmů = dílčí základ daně příjmů z nájmu§10ostatní příjmy(> 30 000 /rok) –nemůže být záporné = dílčí základ daně ostatní příjmy Úprava základů daně Pokud podleúčetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajíchpřesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. Danovou ztrátu lze odečíst od úhrnu dílčích základů podle paragrafu 7 – 10, tedy vyjma § 6 zdanění ze závislé činnosti. Jestliže daňovou ztrátu nelze odečíst ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze ji odečíst v období pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Daňová evidence -Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku, jinak přecházejí na podvojné účetnictví. Cílem je zjistit rozdíl mezipříjmy a výdaji. Základ daně se zvyšuje -o výši zaplacených záloh na straně poplatníka Podvojné účetnictví -evidujenáklady a výnosy (má dáti a dal). Podvojně účtovat mohou fyzické a právnické osoby, a to dobrovolně nebo pokud v minulém účetním období překročily výši obratu 25 milionů korun. Ze zákona toto účetnictví dále povinně vedou všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku. Pokud osoba nevede účetnictví, musí vést daňovou evidenci. Základ daně se zvyšuje: při snížení výsledku hospodaření za předchozí zdaňovací období, jedná-li se o opravu chybného zúčtováníneuhrazené a zaměstnancům sražené pojistnépřijaté úhrady závazkových pokut, úroků z prodlení, penále a jiných sankcí, Základ daně se snižuje o: rozdíl zúčtovaných smluvních pokut, úroků a poplatků z prodlení a jiných sankcí uhrazené pojistné sražené zaměstnavatelem zaměstnancům zaplacené výdaje, které jsou daňově účinné pouze jejich zaplacením zahrnuté do hospodářského výsledku v jiném zdaňovacím období;Nakreslete schéma výpočtu daně z příjmů FO (dílčí základy). Zaměřte se na položky snižující základ daně, nestandartní odpočty od základu daně. Dílčí základ daně dle § 6 tvoří příjmy ze závislé činnosti (i nepeněžní) a funkční požitky + sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem =superhrubá mzda(zaokrouhluje se nahoru na koruny) 1,34 Dílčí základ daně dle § 7 tvoří rozdíl mezi příjmy a výdajina dosažení, zajištění a udržení příjmů. Může tedy vzniknoutkladný DZD, nebo dílčí daňová ztráta. Do dílčího základu daně dle § 8 vstupují celkovédosažené příjmy. U příjmů z kapitálového majetku je třeba si uvědomit, že značná část příjmů je zdaňována srážkovou daní (15%) a do DZD nám vůbec nevstupují. Dílčí základ daně dle § 9 tvoří obdobně jako u §7 rozdíl mezi příjmy a výdajina dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. I zde může vzniknout kladný či záporný dílčí základ daně. Dílčím základem daně dle §10 je příjem snížený o výdaje vynaložené na jeho dosažení. Na rozdíl od §7 a §9 nemůže vzniknout ztráta. – uplatníme odpočty, tak máme základ daně snížený o odpočty a nastupuje sazba, fyz. osoby 15% + 7% solidární zvýšení daně POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ Nestandartní odpočty – nejsou vyjádřeny přesnou částkou, pokud se neuplatní v daném danovém období, tak propadnou a už nemůžou být využity,Standartní se u nás nepoužívají Úhrn příjmů fyzických osob od všech zaměstnavatelů ----------------------------------- Příjmy, kterénejsou předmětem daně (př. příjmy získané nabytím akcií, uvěry nebo zápůjčky, vypořádání společného jmění manželů, vypořádaní podílových vlastníků, au pair…..) ---------------------------------- Příjmy, které podléhají dani z příjmu FO Osvobozené od základu daně: přijaté náhrady škody a pojistná plnění s výjimkami dary a bezúplatné příjmy (dědictví, odkaz) výhry z loterií a sázek některé výhry – nahodilé příjmy příjem z penze, invalidní penze dávka na osobu se ZP, státní sociální podpora, hmotná nouze, dávka pěstounské péče plnění z výživného stipendia ze státního rozpočtu některé příjmy z prodeje majetku příspěvek na stavební spoření ------------------------------------ = Dílčí základ daně podle §6 + dílčí základy daně podle !7 - §10 ------------------------------------ ZÁKLAD DANĚ - věcné odčitatelné položky - nezdanitelné Nezdanitelné: nestandartní (dokládají se FÚ) -Solidární zvýšení daně, pokud je zisk víc jak 100 000 =7% · dary na veřejně prospěšné účely (max 15 % ze základu daně, 2% součet darů) · úroky z úvěru ze

Témata, do kterých materiál patří