Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. FO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Které příjmy jsou od daně z příjmů FO osvobozeny. Vyjmenujte. Nakreslete schéma vymezení příjmů vstupujících do základu daně.

Příjmy a bezúplatné příjmy, které jsou osvobozeny od daně:

 • někdy nemusí být výhodné osvobodit příjem, protože jsou výdaje vyšší než osvobozený příjem

 • osvobozené příjmy se neuvádí v daňovém přiznání. Jakákoliv fyzická osoba musí oznámit správci daně každý jednotlivý příjem, který je osvobozený od daně z příjmu a který převyšuje 5 milionů Kč. Oznámení je třeba podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období.

 • osvobození může být vázáno na určitou podmínku, např. příjmy z prodeje domu a souvisejícího pozemku a příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí může být vázáno na 2 podmínky: časový test, nesmí být zahrnuty v obchodním majetku

 • přijaté náhrady škody a pojistná plnění s výjimkami

 • dary a bezúplatné příjmy (dědictví, odkaz)

 • některé výhry z loterie a hazardních her– nahodilé příjmy (dle podmínek)

 • příjem z penze, invalidní penze vyplacené z penzijního připojištění

 • dávka na osobu se ZP, státní sociální podpora, hmotná nouze, dávka pěstounské péče

 • stipendia ze státního rozpočtu

 • některé příjmy z prodeje majetku

 • příspěvek na stavební spoření

 • plnění z vyživovací povinosti

Vymezení příjmů vstupujících do základu daně z příjmů FO:

Veškeré příjmy poplatníka

příjmy, které nejsou předmětem daně

= příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob

− příjmy osvobozené od daně z příjmů

− příjmy nezahrnované do základu daně (např. tvořících samostatný ZD)

= příjmy zdaňované v základu daně z příjmů fyzických osob

 1. Co je to základ daně z příjmů FO. Jaké druhy základů daně rozeznáváme. Jak se upravují základy daně (daňová evidence a podvojné účetnictví)

 • Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není stanoveno jinak.

 • U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů uvedených v § 6 až 10, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů.

 • Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně, nezahrnovatelné (jsou samostatným základem daně) a příjmy, pro které je dále stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně..

Základ daně se dělí na dílčí základy daně, zde jsou jejich výpočty:
 • §6příjmy ze závislé činnosti + pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem = dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti 34% nebo pomocí koeficientu mzda x 1,34=SHM

 • §7příjmy ze samostatné činnosti – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo paušál (uvedeno níže) = dílčí základ daně příjmů ze samostatné činnosti

 • §8příjmy z kapitálového majetku = dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku

 • §9příjmy z nájmu – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo 30 % z příjmů = dílčí základ daně příjmů z nájmu

 • §10ostatní příjmy (> 30 000 /rok) – nemůže být záporné = dílčí základ daně ostatní příjmy

Témata, do kterých materiál patří