Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10. Fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (240,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. FYZIOLOGIE ROSTLIN - VEDENÍ ROZTOKŮ, FOTOSYNTÉZA, DÝCHÁNÍ, MINERÁLNÍ VÝŽIVA •fyziologie rostlin je vědní obor (podobor botaniky), který se zabývávnitřními životními pochody rostlin - především růst a vývoj rostlin, minerální výživa, fotosyntéza, vodní režim, dýchání, rozmnožování, hormonální regulace, reakce na stresové podmínky, nastie, tropismy a adaptace na vnější prostředí 1. VODNÍ REŽIM • hospodaření s vodou VODA • jenenahraditelnousložkou• je významnýmrozpouštědlem, hraje důležitou roli přitransportu látek• účastní se mnohametabolických procesů• ovlivňujetermoregulaci• umožňuješíření plodů• je důležitá pro procesoplození výtrusných rostlin (řas, mechorostů, přesliček, plavuní a kapradin) •vodní bilance•vodní deficit•vodní režim- zahrnujepříjem,vedení avýdejvody • průměrný obsah vody v rostlinných pletivech je70 - 80 % hmotnosti čerstvé rostliny PŘÍJEM VODY •nižší rostliny a ponořené vodní vyšší rostliny přijímají voducelým povrchem těla• většinavyšších rostlin přijímá vodukořenovým systémem• muze ještě listy přijímat vzdušnou vlhkost a rosu Způsoby příjmu vody •apoplastická cesta(pasivně) - pouzebuněčnými stěnami a volnýmimezibuněčnými prostorami•symplastická cesta(aktivně) - z buňky do buňkypřes membrány a cytoplazmu, za spotřeby energie, malá rychlost Faktory ovlivňující příjem vody •teplota půdy•koncentrace půdního roztoku•intenzita transpirace•obsah kyslíku v půdě - čím intenzivněji rostliny dýchají, tím více vody přijímají VEDENÍ VODY • voda přijatá rostlinou je rozváděna po celém těle - u cévnatých rostlin se k tomuto účelu vyvinulycévní svazky, které mají dřevní a lýkovou část Transpirační proud • proudění vody s rozpuštěnými anorganickými látkamidřevní částí cévních svazkůod kořene nahoru• umožňuje ho především: a)transpiraceb)kořenový vztlakc)kohezed)kapilaritae)adheze - přilnavost vody ke stěnám cév •transpirační proud zajišťuje - zásobení všech buněk vodou a udržování jejich turgoru, transport minerálních živin a organických látek z kořenů do nadzemních částí, ochranu transpirujících orgánů před přehřátím VÝDEJ VODY Způsoby výdeje: a) transpirací•odpařováním vodyz nadzemních orgánů• jde opasivní děj •stomatární transpirace- probíhápřes skuliny průduchů (lat. stomata)•kutikulární transpirace- probíhá celým povrchem listůpřes kutikulu- kutikulární transpirace tvoří méně než 10% celkové transpirace b) gutací•hydatodami•gutačnívoda na rozdíl od transpirační obsahujei minerální látky Faktory ovlivňující výdej vody •obsahvody•stav listů•teplota vzduchu•vlhkost vzduchu•světlo - zvyšuje transpiraci, průduchy se otevírají 2. FOTOSYNTÉZA • fotosyntéza je jedním ze základních chemických procesů (zabezpečujících život na Zemi) v živých soustavách, při kterýchautotrofní organismy využívají anorganické látky (CO2 a H2O) a světelnou energii k syntéze organických látek (sacharidů) za• dochází k přeměně světlené energie na energii chemických vazeb 12 H2O + 6 CO2 C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2glukóza •rychlost fotosyntézy• všechny rostliny nemohou fotosyntetizovat, pouze ty s fotosyntetickými barvivy (především chlorofyl) FÁZE FOTOSYNTÉZY Primární (světelná) fáze fotosyntézy • probíháv membráně tylakoidů• energie pohlceného světelného záření je využita k výrobě ATP a NADPH + H+• probíhá ve dvou na sebe navazujících krocích prostřednictvímdvoufotosystémů (= soustavy přenašečů a barviv, jejichž podstatnou složkou je chlorofyl): a) první fotosystém• P700• přijme světelné záření přejde do excitovaného stavu (energeticky bohatší) a uvolní elektrony, které mohou buď redukovat NADP+ na NADPH + H+ (využití v druhé fázi) nebo se vrátí zpět a část jejich energie je využita k tvorbě ATP v procesu zvanémcyklická fosforylace b) druhý fotosystém• P680• přijme světelné záření přejde do excitovaného stavu a uvolní elektrony, které přecházejí na první fotosystém nahradí uvolněné elektrony z prvního fotosystémů a část jejich energie je využita k tvorbě ATP v procesu zvanémnecyklická fosforylace • oba systémy doplňuje procesfotolýzy vody, při kterém se voda rozkládá na kyslík (uvolňován do okolí), vodík (váže se na NADP+) a elektrony (regenerují druhý fotosystém) pozn. NADP+NADPH + H+ je jeho redukovaná forma •fotony světelného záření jsouzachycovány barvivy obsaženými v plastidech (např. chlorofyl a, chlorofyl b, karotenoidy) energie fotonů zachycená těmito barvivy je předávána molekulám chlorofylu a - tzv.redukčnímu centru fotosystému, kde způsobí excitaci Sekundární (temnostní) fáze fotosyntézy • dochází při ní k redukci oxidu uhličitého za vzniku sacharidů při využití ATP a NADPH + H+• probíhá mimo tylakoidyve stromatu chloroplastů• nejvýznamnější metabolickou cestou syntézy sacharidů je tzv.Calvinův cyklus• rostliny využívající k syntéze sacharidů Calvinův cyklus se označují jakoC3rostliny (většina rostlin) -prvním produktem asimilace jetříuhlíkatá sloučenina 3-fosfoglycerát (existují také C4rostliny, jejichž prvním produktem asimilace je čtyřuhlíkatá sloučenina oxalacetát) VÝZNAM FOTOSYNTÉZY •produkce kyslíku• schopnostvázat dlouhodoběmnožství uhlíku•tvorba energeticky bohatýchorganických látek (cukrů)• uchováváníenergie v podoběfosilníchpaliv (uhlí a ropy), které vznikly z organismů, jejichž život v minulosti umožnila existence fotosyntézy FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INTENZITU FOTOSYNTÉZY Vnější faktory •světlo•koncentrace CO2 v ovzduší•teplota - nejintenzivnější je většinou v rozmezí 25 - 30oC; u našich rostlin je teplotní optimum v rozmezí 15 - 25oC; při teplotě -1oC se fotosyntéza většiny rostlin zastavuje, při teplotě nad 30o•voda - je pro fotosyntézu nezbytná, její nedostatek se projevuje uzavíráním průduchů = znemožněn přísun CO2 Vnitřní faktory • množství chlorofylu, stáří listů, minerální výživa, apod. 3. DÝCHÁNÍ (RESPIRACE) • souborkatabolických(rozkladných) reakcí, kterými rostlinauvolňujeenergii•hlavnímsubstrátem pro respiraci jsou zejménacukry• pro rostliny je typické dýchání zaaerobních podmínek•rychlost dýchání se stanovuje na základě spotřeby kyslíku nebo z množství produkovaného oxidu uhličitého F

Témata, do kterých materiál patří