Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6. ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (195,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. Ekologie – předmět, ekologické pojmy, ekologické valence, ekologická nika, biotické a abiotické faktory, biotop, populace, společenstvo, sukcese. Živočichové existují pouze ve vzájemném vztahu s okolním prostředím. Věda, která tyto vzájemné vztahy mezi organismy a jejich životním prostředím studuje, se nazývá ekologie. Oikos – obydlí, logos – nauka Patří mezi základní biologické disciplíny, ale využívá poznatků dalších věd (chemie, fyzika, geografie) Definici pojmu ekologie použil teprve v r. 1866 německý vědec Ernst Haeckel. Ekologie = je věda o vzájemných vztazích mezi organismy a vztahy organismů k prostředí. Obecná biologie shrnuje a zobecňuje ekologické souvislosti a zákonitosti. Typy ekologie Obecná ekologie - je věda o vzájemných vztazích mezi organismy a vztahy organismů k prostředí shrnuje a zobecňuje ekologické souvislosti a zákonitosti. Ekologie krajiny – zabývá se obnovou zemského povrchu zničeného průmyslovou činností, např. těžbou K našim předním odborníkům v tomto oboru patřil profesor Vysoké školy zemědělské v Brně Vlastimil Vaníček (+1990), který obdržel evropskou Goethovu cenu za ekologii. Speciální ekologie – Věnuje pozornost jednotlivým skupinám organismů (ekologie hub, rostlin) Podle úrovně, na níž jsou ekologické vztahy studovány, pak rozlišujeme obory: Autekologie – zabývá se jednotlivými druhy – vztahy na úrovni jedince(např. vliv biotických a abiotických činitelů, přizpůsobení)Demekologie – studuje populace(např. struktura populací, populační dynamika)Synekologie – studuje společenstva a ekosystémy(tok energie, vývoj ekosystému, antropogenní vliv na přírodu) Základní ekologické pojmy Biotop – životní prostor jedincepodmínky, ve kterých se daný organismus může vyskytovat příklady: biotopem kamzíka jsou horské skály Stanoviště – zeměpisně vymezený biotop Lokalita (naleziště) – je konkrétní místo, kde se daný organismus vyskytuje Areál – je oblast výskytu druhu Kosmopolitníorganismus, kosmopolit – je organismus, který má areál téměř na celém světě Endemit – je organismus, který se vyskytuje na místě svého vzniku Relikt – je pozůstatek minulých dob Glaciálnírelikt – je pozůstatek doby ledové, který se rozšířil z tundry do mírného pásu a zde žije Populace – je soubor jedinců jednoho druhu, žijících na určitém místě v určitém čase Fytocenóza – zahrnuje všechny rostliny a vztahy mezi nimi Biocenóza (společenstvo) – zahrnuje všechny organismy a vztahy mezi nimi Ekoton - je hraniční pásmo mezi dvěma biocenózami Ekosystém – organismy tvoří se svým prostředím celek, který nazýváme ekosystém Biosféra – je souhrn ekosystémů Biom – je souhrn ekosystémů se společnými znaky (step, savana, tajga, tundra…) Ekologická nika – Každý živočišný druh obsazuje v ekosystému určitý prostor a současně je do něho zapojen. Toto přizpůsobení se určitému prostředí a s ním související specifická životní strategie je označováno jako ekologická nika „souhrn životních podmínek, které umožňují životaschopnou existenci určitého druhu = zahrnuje všechny faktory, které daný organismus potřebuje pro průběh svých životních funkcí„ Zahrnuje jeho funkční úlohu ve společenstvu – reakce na biotické, abiotické a antropogenní činitele prostředí. K činitelům abiotickým patří světelné záření, teplo, tlak, vlhkost, chemizmus K činitelům biotickým vnitrodruhové a mezidruhové vztahy Faktory antropogenní jsou dány lidskou činností v ekosystému Obecné schéma působení ekologických činitelů je dáno Gaussovou křivkou Schopnost existence organismu v určitém rozpětí podmínek (z minima do maxima) se nazýváEKOLOGICKÁ VALENCE–je vyjádření schopnosti organismů snášet určitý faktor prostředí (např. teplotu, vlhkost,). Ekologická valence jednotlivých faktorů může být pro různé druhy odlišná. Znázorňuje se pomocí Gaussovy křivky: Nejlepší podmínky se nazývajíoptimální. Nejmenší nutné podmínky, při kterých organismus přežívá, se nazývajíminimální. Největší možné podmínky, při kterých organismus přežívá, se nazývajímaximální. Pro organismus je důležité, aby všechny podmínky prostředí byly v rozmezí ekologické valence, je-li některá za hranicí ekologické valence, organismus umírá. Organismys úzkou ekologickou valencí mají předponusteno- (‚odmaturuj‘ je nazývá STENOEKNÍ) tzn. nesnášejí výraznější kolísání podmínek, bývají vzácné, žijí na speciálních stanovištích a mívají menší rozšíření (např. koala živící se pouze listy eukalyptu) např. stenotermní = žijí v úzkém rozmezí teploty Organismys širokou ekologickou valencí mají předponueury- (‚odmaturuj‘ je nazývá EURYEKNÍ) tzn. snášejí i výraznější kolísání podmínek prostředí, vyskytují se hojně a mívají větší rozšíření Např. eurytermní = řijí v širokém rozmezí teploty (kopřiva) Odolnost organismu vzhledem ke škodlivině se nazývátolerance Adaptace = schopnost přizpůsobit se podle prostředí Bioindikátory – jsou organismy, které mají úzkou ekologickou valenci. Vyskytují se jen v určitých podmínkách prostředí. (Například Vřes obecný vždy indikuje kyselou půdu, Blešivec potoční je indikátorem čisté vody) Abiotické faktory Jsou to všechny fyzikální i chemické faktory působící na organismus K abiotickým faktorům patří vzduch, voda, sluneční záření (světlo, teplo) Sluneční záření = představuje jediný energetický vstup do biosféry. Podle vlnové délky rozlišujeme: Viditelné světlo – je přímým zdrojem energie pro fotosyntézu zelených rostlin – nezbytné pro existenci fotoautotrofních organismů S množstvím světla souvisí v přírodě sezónní změny (jarní, letní aspekty), u živočichů denní aktivita – typy vidění, zbarvení, aj.) Podle nároků na světlo rozlišujeme rostliny: Světlomilné – slunečnice, kaktusyStínomilné - kapraďsamecTemnomilné –Heliosciofyty – snášejí světlo i zastínění Podle doby kvetení v závislosti na světle rozlišujeme: Krátkodenní (zimní čas = světlo je méně než 12 hodin) Sněženka, tabák, bavlníkDlouhodenní (letní čas = světlo déle než 12 hodin)Neutrální Záření infračervené –nejvýznamnější zdroj tepla pro organismy, teplotní optimum u většiny rostlin a živočichů je 15-30°C Podle ná

Témata, do kterých materiál patří