Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Fyziologie buňky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (90,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. Fyziologie buňky – látkový a energetický metabolismus, reprodukce buněk - metabolismus látkový (příjem látek, přeměna látek, výdej látek) - metabolismus energetický (příjem energie, uvolňování energie, koloběh ATP) - osmotické jevy v buňkách rostlinných a živočišných, rozmnožování buněk metabolismus = přeměna látek a energií - souhrn biochemických reakcí (reakce řízené – katalyzované – látkami, kt. se říká enzymy) ENZYMY = přísně specializované - mají –substrátová specifika – řídí přeměnu urč. substrátu funkční specifika – řídí jen jednu přeměnu - většinou na sebe navazují a vytvářejímetabolické dráhy - souhrn metabolických drah (= sled biochemických reakcí) - produkt jedné reakce je produktem další - každý z těchto dílčích kroků má svůj enzym METABOLISMUS LÁTKOVÝ látkový- 2 hl. bloky katabolismus – rozkladný metabolismus, vznik látek jednodušších, zisk E anabolismus – skladný metabolismus, vznik látek složitějších, spotřeba E - jakákoliv E, která se uvolňuje při rozkladu látek je pak použita k výrobě látek dalších PŘÍJEM LÁTEK: - buňka je otevřená soustava - ohraničená ale není imunní vůči vnějšímu prostředí - komunikuje s prostředím, buň. obaly- propouští látky a informace, schopnost udržení odlišného složení v okolí- plazmatická membrána – polopropustná (organela řídící regulaci příjmu a výdeje látek buňkou) DIFÚZE - samovolný přechod částic není potřeba E - látka o malé molekulové m (voda, etanol, různé plyny, močovina) – málo atomů - prolézají mezi fosfolipidy nebo se v nich rozpouští koncentrační spád = proudění látek tam, kde je jich málo TRANSPORT POMOCÍ PŘENAŠEČE - řízený přenos látek - látky větší molekulové m (aminokyseliny, jednodušší cukry, ionty,..) - pouze látky potřebné -usnadněný– pomocí přenašečů ve směru koncentračního spádu –aktivní– pomocí přenašečů proti spádu, spotřeba E, = sodíkodraslíková pumpa - nezávislost na koncentračním spádu nutnost dodání E – x koncentračnímu spádu - podle látky - specifické přenašeče v membráně – 1 přenašeč= 1látka - umí na sebe navázat látku – E látka prostoupí zkrz membránu b. naváže látku – otočí se, vypustí a vrátí se na vnější stranu membrány ENDOCYTÓZA - velké makromolekuly, částečky potravy, celé organismy (drobnější) - založena na tom, že plazmatická membrána je plastická a je schopná doškrcovat váčky a) PINOCYTÓZA-kapička v okolí přitažená membránou, vytváří váček – závislé na E, pohyb b) FAGOCYTÓZA– buňky s proměnlivým tvarem - látky větších rozměrů - b. se přesune k látce a začne ji obtékat pohltí ji (aktivně změní tvar, vytvoří panožky) - měňavka. bílé krvinky (imunita) – umí pohltit choroboplodné zárodky a zneškodnit je OSMOTICKÉ JEVY - souvisí s příjmem a vylučováním vody - zvláštním druhem buněčného transportu je pronikánímolekul vody membránou.Pro látky rozpustné ve vodě je buněčná membrána: propustná(permeabilní) polopropustná(semipermeabilní) - osmóza – přenos vody přes polopropustnou membránu po koncentračním spádu 1) BUŇKA V DESTILOVANÉ VODĚ ( V HYPOTONICKÉM PROSTŘEDÍ) - v buňce vysoká koncentrace někt. látek snaží se naředit – voda jen dovnitř - voda do buňky, zvyšuje senitrobuněčný tlak - turgor, buňka může i prasknout-plasmoptýza(=hemolýza červených krvinek- ve fyziologickém roztoku) 2) BUŇKA V HYPERTONICKÉM(hustším) PROSTŘEDÍ - vně je vysoká koncentrace látek, vyšší osmotický tlak buňka vodu ztrácí živočišná buňka – bez buněčné stěny smrskne se =plazmorhiza rostlinná buňka – s buň. stěnou – cytoplazma se odtrhá =plazmolýza 3) BUŃKA V IZOTONICKÉM PROSTŘEDÍ - stejný osmotický tlak – vhodné prostředí pro buňku - voda se neztrácí ani nenasává - fyziologický roztok = roztok NaCl o c= 0,9% PŘEMĚNA LÁTEK = TYP VÝŽIVY - autotrofie – výživa pomocí chlorofylu - chemolitotrofie – výživa pomocí energie získané z vazeb - heterotrofie – nepřijímají C z CO2, ale z organických látek, kt. přijímají z okolí - původnější způsob výživy - mixotrofie – u masožravek - cukry, tuky vyrábějí z anorganických látek - chytají hmyz –-> bílkoviny VÝDEJ LÁTEK - látky nepotřebné, nestravitelné, zplodiny metabolismu, látky potřebné vně buňky (membrána) DIFÚZE EXOCYTÓZA = opak pinocytózy – přiblížení k membráně- vyhození bez porušení vnitř. prostředí MEtABOLISMUS ENERGETICKÝ A) PŘÍJEM ENERGIE - každý organismus potřebuje neustálý přísun energie ze svého okolí nezbytný pro uskutečňování životně důležitých procesů – podstata těchto procesů je z energetického hlediska přeměna jednoho druhu energie na jiný – živé organismy tuto E potřebují na práci - příjem ze slunečního záření – slun. žář. je jediným vstupem energie do biosféry - z celého slunečního záření je pro rostliny jediným přímo využitelným zdrojem energie viditelného světla v rozmezí vlnových délek 400 – 750 nm = fotosynteticky aktivní záření (FAR) - část této energie pohlcená zelenými rostlinami je přeměněna navolnou energii živin - fotony jsou absorbovány molekulami chlorofylu energie se ukládá fotosyntézou do vaze (cukrů) živočichové tyto rostliny jedí B) UVOLŇOVÁNÍ ENERGIE - přijatá energie se přemeňuje a je využita různými způsoby: na tvorbu ATP typy E- mechanická – pohyb (řasy a živočichové) - tepelná (udržení stálé t) - chemických vazeb elektrická – paúhoř D) KOLOBĚH ATP( = adosintrifosfát, k. adenosintrifosforečná) ATP = univerzální přenašeč E v buňce, buněčné palivo - vš. ATP, kt. buňka spotřebuje, si musí sama vyrobit ATP : skládá se z adeninu– purinová báze ( x pyrimidinová) cukru – glukóza 3 zbytky kyseliny trihydrogenfosforečné – vázány makroergní fosfátovou vazbou - energetic. bohaté 30 kJ/mol rozštěpením 1 vazby - adenin a cukr – vázány přes N – N-glykosidická vazba – je uvnitř buňky, využívá se při reakcích - energie se přeměňuje na teplo - zvyšuje aktivační energii, umožňuje ji překonat FOSFORILACE = metabolická dráha, při níž vzniká ATP (fotosyntetická, substrátová, oxidativní ) - ATP je nejdůležitější sloučeninou, kt. může skladovat energii získanou přenosem elektronů při fotosyntéze nebo energii získanou při katabolických reakcích (glykolýze, dýchání) ADP + E

Témata, do kterých materiál patří