Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


9. Rostlinné orgány

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. ROSTLINNÉORGÁNY - KOŘEN, STONEK, LIST • orgány jsousoubory pletiv• věda zabývající se rostlinnými orgány se nazývárostlinnáorganologie•u cévnatých rostlin tvořícíchkormus (rostlinnétělo s pravými orgány) rozlišujeme: -vegetativní orgány-generativní orgány - květ, semeno, plod (u krytosemenných) Dělení orgánů a) orgány homologické• jsou stejného původu, ale různéstavby, vzhledu a funkce b) orgány analogické•jsou různého původu, ale podobného vzhledu a funkce Vegetativní orgány - kořen, stonek, list • zabezpečují život jedince, to znamenávýživu, růstavýměnu látek• vegetativní orgány některých řas a mechorostů jsourhizoidy (příchytná vlákna),kauloidy (lodyžky) afyloidy 1. K O Ř E N • lat.radix• zpravidlapodzemní orgán• jeheterotrofní• byliny majíkořeny dužnaté (tloustnou omezeně), keře a stromy majíkořeny dřevnaté• kořen je založen již v zárodku semene - při klíčení vyrůstá nejdřívekořínek (radikula), který pronikádo půdy a měníse v hlavní kořen (z něho později vyrůstajíkořeny postranní) TVARY •nitkovitý•válcovitý- po celédélce přibli•vřetenovitý•řepovitý- krátký, dole náhle zúžený (např. řepa) KOŘENOVÝ SYSTÉM • kořenový systé•allorhizie- kořenový systém tvořenýhlavním kořenem a postranními kořeny; typický pro rostliny dvouděložné•homorhizie- kořenový systém, kdehlavní kořen zaniká a jeho funkci přejímajíkořeny adventivní(náhradní); vzniká kořenová soustava tvořená stejně tlustými kořeny; typická pro jednoděložné- adventivní kořeny mohou vznikat i na stoncích a listech (využívá se při vegetativním množení rostlin řízky) PODÉLNÝ ŘEZ KOŘENEM • na podélném řezu kořenem rozlišujeme: •absorpční zóna- přijímá vodnéroztoky z půdy; tvoří se zdekořenovévlásky, kterézvětšujíabsorp•prodlužovací zóna•dělivá zóna- koncová část kořene s primárním meristémem (dělivým pletivem) chráněnýmkořenovou čepičkou, která usnadňuje vnikání kořene do půdy PŘÍČNÝ ŘEZ KOŘENEM • na příčném řezu kořenem rozlišujeme: kořenová pokožka- rhizodermis, nejvíce na povrchuprimární kůra (cortex)- vyplňuje prostor mezi pokožkou a cévními svazky; je tvořena živými buňkami základního pletiva a složená ze tří vrstev:exodermis, mezodermis aendodermis(odděluje primární kůru od středního válce a je tvořená buňkami se ztloustlými buněčnými stěnami - buňky korkovatía dřevnatějí - pouze některétenkostěnnépericykl (perikambium)- vrstva buněk, kterési zachovávajídělící schopnost; zakládají se zde postranní kořeny, přední vrstvička předního válce- nevimcévní svazek- uvnitřstředního válce; činností kambia (kterése zakládá mezi primárním dřevem a lýkem)druhotně tloustne, původní radiální cévní svazek se mění na kolaterální a prvotní kůra je nahrazena druhotnou kůrou (peridermem)dřeň- tvoří se uvnitř mezi cévními svazky, především u jednoděložných rostlinkambium- hvězdičkovitý tvar; střídá se lýko a dvěřo - cevní svazek paprsčitý pozn. u jednoděložných rostlin je primární stavba kořene zachována po celý život, u dvouděložných a nahosemenných rostlin dochází k sekundárnímu tloustnutí MODIFIKACE KOŘENE • kořeny mohou plnit různéfunkce, čemuž je přizpůsoben takéjejich tvar a vnitřní stavba různémodifikace: •zásobní kořeny- hromadí zásobní látky; patří semkořenovéhlízy (např. vstavač) nebobulvy (např. celer); bulva vzniká modifikací nejen kořene, ale také•vzdušnékořeny- umožňujípřijímat vzdušnou vlhkost, často obsahují i chlorofyl (vyživovací funkce); běžné•příčepivékořeny- majípřichycovací funkci•haustoria- kořenyparazitů a poloparazitů schopné•chůdovitékořeny- upevňují rostlinu v sypké•stahovací kořeny (kontraktilní)- zkracují se během v•dýchací kořeny (pneumatofory)- vyčnívají nad povrch půdy (např. bažinnérostliny) VYUŽITÍ KOŘENŮ •kořenová zelenina•krmivo pro zvířata• surovinapotravinářského průmyslu• výrobaléčivakosmetických přípravků (např. pampeliška lékařská) 2. S T O N E K • lat.kaulom• obvyklenadzemní článkovaná část cévnatých rostlinnesoucí listy areprodukční orgány• zprostředkovává spojení mezi kořenovým systé•rozvádí roztoky minerálních látek z kořenůdo listů a z listůvede organickélátky (asimiláty)do míst spotřeby (do růstových pletiv, kořenů, plodů, apod.)• mádobře vyvinutá vodivá amechanickápletiva•prýt= stonek s listy; místa, kde listy přisedají, se nazývajíuzliny(nody), mezi nimi jsoučlánky (internodia)• stonek nese taképupeny= základy budoucích rostlinných orgánů (stonků, listů, květů) - rozlišujemevrcholový pupen (nachází se na vrcholu stonku) aúžlabní pupeny (nacházíse v úžlabí listů) STONEK BYLIN • byliny majístonek dužnatý•internodia•nody Typy stonků •lodyha•stéblo- dutý stonek rozdělený kolé•stvol- bylinný stonek bez listů zakončený květem nebo květenstvím, listy tvoří přízemní růžici (např. prvosenka) Rozdělenístonků podle ZPŮSOBU RŮSTU •přímý•poléhavý•plazivý- leží na zemi celou dé•popínavý- přichycuje se úponky k opo•ovíjivý• ovíjivéa popínavérostliny jsou souhrnně označovány jakoliány Rozdělenístonků podle TVARU NA PŘÍČNÉM ŘEZU •válcovitý(např. žito),čtyřhranný(např. hluchavka),trojhranný(např. šáchor) nebovícehranný(např. kaktusy) STONEK DŘEVIN • dřeviny majístonek dřevnatý, vnitřní pletiva jsou zdřevnatělá Typy stonků •stromy- nevětvená část se nazývákmen, horní rozvětvená část jekoruna•keře- stonky se větví hned od země a jsou celédřevnaté(např. tavoln•polokeře- horní části větví jsou bylinnéa na zimu odumírají (např. borůvka) DRUHOTNÉTLOUSTNUTÍ STONKU stonky vytrvalých dřevin druhotně tloustnou činnostísekundárního meristému felogenu akambia• činností felogenu vznikádruhotná kůra (periderm) - jako druhotnou kůru označujemekorek (suberoderm), kteréje felogenem produkován na vnější stranu, azelenou kůru• kambium se tvoří jen u nahosemenných a dvouděložných, produkujedruhotnélýko a dřevo díky periodické činnosti kambia se vytvářejíletokruhy,jarní dřevoje svězlejší, protože má velké buňky nasávající hodně vody a letní je tmavé, protože má malé buňky nasávající méně vodytropické rostliny nemají letokruhy, protože se tam nestřídají roční období PŘÍČNÝ ŘEZ NEZTLOUSTLÝM STONKEM na příčném řezu neztloustlého stonku rozlišu

Témata, do kterých materiál patří