Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (687,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pojmy POJEM VÝZNAM POZNÁMKY: Telocentrické CH - chromozomy se u člověkanevyskytují - telomery jsou části na koncích chromozomů – každým dělením se zkracují – mají vliv na stárnutí organismu – nesmyslný genetický text - není v nich zapsána žádná informace - mají za úkol bránit, aby sechromozom nepojil s některým svým sousedem Sesterské chromatidy somatických buněk –vznikají replikací, rozcházejí se v anafázimitózy Homologické CH –jsoupárové CH v jádrech -rozcházejí se v anafázi I. Heterotypického dělení(meióza I) - párové chromozomy přítomné vjádrech tělních (somatických) buněk eukaryotních organismů - stejná velikost, tvar - CH stejných párů - nesou stejné geny, které mohou být v různých alelách Heterochromosomy –mají stejné genové složení jen u ženského pohlaví, určují pohlaví, v normální gametě přítomen pouze jedenkrát (nevyskytuje se pouze v pohlavních buňkách!) - CH různých párů - odlišné morfologicky i geneticky- stejné u žen Chromozomy - u chromozomů s různě dlouhými rameny:kratší -p adelšíq Crossing over –zajišťuje genetickou variabilitu jedinců - může nastat u homologických CH V bílé krvince – je počet chromozomůdiploidní V somatických buňkách –46 CH, stejný počet jako u nezralégametogonie Gametogeneze probíhá ve dvou fázích: - fáze růstu (proliferace) –prvotní zárodečné buňky (gametogonie) majícídiploidní sadu chromozómů se množí mitózou; - fáze zrání – v gonádách se z gametogonií meiózou vyvíjejí gamety. Mimojaderné molekuly DNA se nacházejí v buňkách eukaryot u buněkrostlinných i živočišných, nesou genetickou informaci - dědičnost se řídí jinými principy než jaderná. - u pohlavně se rozmnožujících organismů s vyvinutým systémem pohlaví samec-samice vykazují výrazně matroklinní dědičnost (tj. do potomstva přecházejí hlavně geny matky) - disproporce mezi množstvím cytoplazmy, které přináší do zygoty samčí a samičí pohlavní buňky výrazná redukce množství semiautonomních organel obsažených v samčích pohlavních buňkách, které obvykle nenesou žádné plastidy a jen minimum mitochondrií, které navíc zygota (resp. oplodněné vajíčko) přednostně zlikviduje. Karyotyp -chromozomová mapa – můžeme určit umístění genů na jednotlivé chromozomy a poměrnou vzdálenost genů na chomozomu - chromozomová mapa daného organismu Chromozomové mutace -vznikají zlomem chromozomu Triploidie, polyploidie - 69 chromozomů Mitóza -rozdělení genetického materiálu buňky tak, aby byla zachována celistvost gen. inf. v dceřiných b. -jedna z fází buněčného cyklu - CH lze nejlépe studovat vmetafázi -interfáze končí po telofázi a končí se začátkem profáze - nejčastější typ jaderného dělení (karyokineze) -vznikají z jedné buňky mateřské dvě zcela rovnocenné buňky dceřiné - mateřská i dceřiná buňka mají stejné množství genetické informace a stejný počet chromozomů (čímž se významně liší od meiózy) - proto se mitóze také říkáekvační či takéhomotypické dělení. Mitóza má celkem 4 fáze: 1) Profáze -rozpuštění jaderné membrány a jadérek - vznikají2 centrioly-> vzniká dělícívřeténko (mikrofilamenta, mikrotubuly) - z chromatinu a jadérek vznikají pentlicovité chromozomy. (Touto dobou je již dávno po S fázi a veškerý genetický materiál je tudíž znásobený. Chromozomy jsou zdvojené, jsou ale stále spojeny v centromeře, než budou v anafázi roztrženy). Přechodná fáze mezi profází a metafátí se někdy specificky označuje jakoprometafáze. 2) Metafáze - chromozomy se seřazují dorovníkové (ekvatoriální) roviny -dělící vřeténko se navazuje na centromery chromozomů - chromozomy zůstávají spojeny jen v centromerách 3) Anafáze -roztržení chromozomů v centromerách zkracováním mikrotubulů dělícího vřeténka - chromozomy putují kpólům buňky 4) Telofáze -zánik dělícího vřeténka,despiralizacechromozomů, vzniká jaderná membrána a jadérka, počátekcytokineze. Cytokineze - při cytokynezi vznikápřepážka mezi dceřinnými buňkami trojím způsobem: a)Pučením typické pro některé prvoky, kvasinky. Na mateřské buňce se vytvoří pupen (nestejné množství cytoplazmy), který se oddělí a teprve později doroste. b)Rýhovánímživočišné buňky. Dostředivé dělení. Buňka se jakoby "zaškrtí"od krajů do středu. c)Přehrádečným dělením rostlinné buňky. Přehrádka mezi buňkami vznikáod středu ke kraji. Odstředivé dělení. Euchromatin -uložena většina informace (genetická informace je také uložena v kódující sekvenci DNA) Chromatin neboli jaderná hmota je komplexDNA a proteinů, které dohromady tvoří nukleohistonové (chromozomové) vlákno - v jádře, kde neprobíhá jaderné dělení, se nachází chromatin ve 2 podobách:Heterochromatin - zbarví se tmavěji - není aktivní transkripce Euchromatin - při barvení jadernými barvivy se jeví jako světlejší, čili transkripčně aktivnější část (vlákno je více rozvolněné) Stavba chromatinu: DNA Specifické proteiny - Histony a nehistonové proteiny Profáze meiózy I - leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakineze Meiotické neboli redukční dělení (heterotypické): - vznik haploidních buněk (pohlavních) - cílem je zajistit, aby buňka získala polovinu genetického materiálu - mateřská buňka 2n chromozomů, potom dceřinné buňky budou mít n chromozomů - původní počet 2n CH se obnoví až splynutím dvou gamet v průběhu oplození - další rozdíl oproti mitóze –výsledkem jsou 4 buňky (oproti 2 buňkám u mitózy) - meióza má 2 hlavní fáze -1. a 2. meiotické dělení 1. Meiotické dělení - homologní chromozomy tvoří v ekvatoriální rovině tzv.tetrády - může mezi nimi dojít krekombinaci genetického materiálu (crossing-over - výměna genů mezi homologickými, avšaknesesterskými chromatidami). - chromozomy nejsou roztrhávány, k pólům buňky putujícelé sady -redukční dělení - první část meiotického dělení (meióza I). FÁZE: Profáze I – můžeme ji ještě dělit na následující fáze: Leptoten - vláknité chromozomy se začínajíkondenzovat Zygoten- párování homologních chromozomů, vznikbivalentů Pachyten - pokračuje kondenzace, čtveřice chromatid jsou dobře patrné jako tzv.tetrády, dochází kecrossing-overu Diploten - tetrády se rozestupují, místa překřížení chromatid (po crossing-overu) l

Témata, do kterých materiál patří