Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Organické látky – typy vzorců, vlastnosti, izomerie, reakce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (8,78 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. Organické látky – typy vzorců, vlastnosti, izomerie, reakce Dělení na přelomu 18./19. století →vitalistická teorie Švédský chemikBerzeliusOrganické látky lze získat pouze z živých organismů za pomocí síly "vis vitalis" = životní sílaWöhler - podařilo se mu zahříváním kyanatanu amonného (anorg.)získat močovinu (org.) =Wöhlerova syntéza Organická chemie - věda, která se zabývá studiemstruktury, vlastností, přípravou a použitím organických sloučenin Organické látky –ty, které vznikly v živých organismech -př. kyselina vinná - z vína - do OCH (organické chemie) nepatří: CO, CO2, H2CO3, HCO3-, CO32-, HCN, CN- Označení reaktantů v org. chemii: Substrát– důležitější sloučenina, na kterédochází ke změněČinidlo– sloučenina, která změnu v substrátu vyvolá Organické sloučeniny -sloučeniny uhlíku – většina z nich obsahuje takévodík, kyslík, dusík, síru, fosfor, halogeny – mohou obsahovat i jakékoliv jiné prvky - skládají se z molekul, v nichž jsou atomy spojenykovalentními vazbami – počet vazeb, jimiž se atom prvku do molekuly zapojuje, není náhodný – vyplývá z elektronové struktury ve většině případů shodný s počtem vazeb v jeho nejjednodušší sloučenině s vodíkem - tvoří podstatnou část všechorganismů– účast na stavbě těl i životních dějích − C má schopnostřetězit se (jako jediný, trochu taky Si) → 20 milionů sloučenin Rozdělení organických sloučenin: Uhlovodíky – jen vodík a uhlík Deriváty uhlovodíků – odvozujeme je spojenímuhlovodíkového zbytku (R) s funkční skupinou (atom nebo skupina atomů, která určuje charakteristické vlastnosti) Acyklické –nekruhové, otevření, alifatickéCyklické– kruhové, uzavřené Nasycené –žádné násobné vazbyNenasycené –násobné vazby Aromatické sloučeniny– delokalizované elektrony(elektrony π jsou rozmístěny pocelé délce cyklického řetězce, nepřísluší pouze dvojicím atomů) - benzenAromatické kondenzované uhlovodíky – v jejich molekulách jsou nejméně dva aromatické cykly, sdílejí dvojici sousedních uhlíkových atomů -například: naftalen, anthracen, fenanthren Heterocyklické sloučeniny– sloučeniny obsahující funkční skupinu jako součást cyklu Zisk: Z přírodních zdrojů(například sacharóza z řepy cukrovky, dřevo, ropa)Umělá syntéza(umělá příprava organických látek) Základní suroviny org. chemie: Recentní– tvoří se v současnosti – dřevo,…Fosilní- vznikly přeměnami těl rostlin a živočichů v dávných dobách – ropa, uhlí, … Využití: Plasty, textilní vlákna, léčiva, pesticidy, detergenty, pohonné látky, lepidla, barviva, pigmenty Charakteristická vaznost Uhlík je čtyřvazný Druhy kovalentních vazeb: Nepolární– převažují – jednoduché, dvojné, trojné vazby Polární– například vazba C-X (X = halogen), C-O, C-N Vodík a halogeny jsoujednovaznéDusík jetrojvaznýKyslík a síra jsoudvojvazné Vlastnosti (závisejí na struktuře!) Kovalentní vazby - nízká teplota tání/varu, zahříváním na vyšší teploty se rozkládají - nevodiče - rozpouští se v organických rozpouštědlech (benzen, ether, aceton) - mnohé jsou hořlavé, jedovaté či karcinogenní - C je vždyčtyřvazný, př. acetylen H-C≡C-H - atomy C se mohou spojovat dořetězců(cyklický, acyklický) C - C je velmi pevná vazba - všechny jednoduché vazby C jsourovnocenné - elektronegativita uhlíku je2,5 - tzn. je uprostřed prvků -stabilní látky(pokud obsahují jednoduché vazby) - nepolární látky(nepolární vazba) - izomerie: stejný název, jiná látka … C6H12O6 může být fruktóza, laktóza… atp. viz níže Objev tetraedru: −Holanďan Van't Hoff, Francouz Le Bel − uspořádání atomu C v methanu CH4 − Vazby z atomu C směřují k vrcholu čtyřstěnu, úhel HC =109°28' Struktura org. l.: - pro sloučení není rozhodující jen druh a počet atomů, ale také jak jsou atomy vzájemně pospojovány Stereochemie – nauka o prostorovém uspořádání atomů v molekulách Izomerie- jev, kdy sloučeniny o stejných souhrnných vzorcích se liší povahou vazeb, jejichpořadím neboprostorovým uspořádáním atomů v molekulách Enantiomery (optické antipody) - dvojice molekul, které jsou ve vztahu vzoru a jeho zrcadlového obrazu a jsou současně neztotožnitelné(nelze jednu molekulu překrýt druhou)– tento vztah se nazýváchiralita(molekuly jsouchirální= nemají rovinu ani střed symetrie) - chemické i fyzikální vlastnosti stejné, liší se v otáčení rovinypolarizovaného světla(o stejný úhel, ale opačným směrem) - pravotočivý (+) = otočení vpravo - levotočivý (-) = otočení (druhého) vlevo Polarizované světlo- světlo, jehož paprsky kmitají v jedné rovině Chirální atom– asymetrický, má 4 různé ligandy Pozn. D/L systém nesouvisí s pravotočivým/levotočivým izomerem! Př. D(-)-kys. mléčná = levotočivá, ale "DE doprava" − n … počet chirálních uhlíků − 2n… počet izomerů Racemická směs– směs dvou enantiomerů o stejné koncentraci v poměru 1:1, vůči polarizovanému světlu se chová netečně Vazby v molekulách organických sloučenin - převážněkovalentní(sdílení elektronového páru) -konjugované dvojné vazby– 2 dvojné vazby oddělené jedinou jednoduchou vazbou(vzájemně se ovlivňují) Častý výskyt v organické chemii Jsou barevné a většinou patří mezi přírodní látky –například barviva z mrkve nebo rajčat - izolované vazby– mezi dvěma dvojnými vazbami dvě nebo více vazeb jednoduchých(každá dvojná vazba se chová nezávisle) Typy: Jednoduché- nasycené;sigma σ (nejvíc e- je na spojnici jader, u π to je opačně) Násobné -nenasycené;dvojná (σ + π), trojná (σ + π+ π) Vaznost: = číslo, které udává, kolik kovalentních vazeb vychází z daného atomu 6C: [2He] 2s22p2 … základní stav - dvojvaznost 6C*: [2He] 2s1 2p3 … excitovaný stav (dodám E na roztržení páru) - čtyřvaznost Vzorce v organické chemii: Strukturní (konstituční)- všechny vazby se vyznačují čárkou Racionální (funkční)- nejčastěji používaný vzorec CH2=CH2 Molekulový (souhrnný, sumární) C2H4 Stechiometrický (empirický)- pokrátím, příliš se nepoužívá (v anorg. např. peroxid vodíku nekrátíme - H2O2) CH2 Elektronový- vyznačují se volné elektrony (nepárový elektron se značí tečkou, volný el. pár krátkou úsečkou) Modely v organické chemii Názvosloví organických sloučenin Druhy: Triviální -fenolSystemat

Témata, do kterých materiál patří