Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2.-ročník-Romantismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Český jazyk - Literatura zápis o Romantismu
Romantismus Cokoliv budeme dále konstatovat o romantismu, musíme přijímat s vědomím, že romantismus není pouhým uměleckým směrem, tedy další šuplíček v katalogu umění, ale že se jedná především o životní pocit, o postoj člověka. Je to nový způsob nazírání člověka na svět, jehož zrození není náhodné – jedná se o přirozenou reakci lidského ducha proti do té doby převažující studené racionalitě klasicismu. Jestliže byl klasicismus uměním, které vyvěralo z rozumu a upřednostňovalo přísný řád, stal se romantismus uměleckým i myšlenkovým hnutím zcela protikladného ražení. Romantická estetika posunula do popředí nespoutaný a vášnivý cit, zákon symetrie byl vypuzen a nahrazen tvarovou bohatostí, uvolněností a bizarností. Romantismus vs. Klasicismus rozum x cit řádxsvoboda symetriex bizarnost antikax gotika společnostxjedinec normyxnespoutanost Charakteristika romantismu 1. Kořeny tohoto uměleckého proudu jsou pravděpodobně spojeny s nenaplněnými ideály Velké francouzské buržoazní revoluce. To, co nemohl přinést vlastní život, hledali umělci alespoň ve svém uměleckém proudu 2. Romantismus se ostře postavil proti klasicismu, proti jeho racionálnosti a normativnosti. Klasicismus nerespektoval člověka jako svobodné individuum, ale jako bytost, která se musí stále podřizovat něčemu nadosobnímu, jakýmsi absolutním zákonům 3. Romantismus je v jistém smyslu revoltou, je to preferování tvůrčí svobody a nezávislosti, ale také touha po harmonii s přírodou 4. Velkým inspiračním zdrojem romantiků se stala gotika, která svou tajuplností poskytovala dostatek námětů pro zpracování výtvarných i literárních děl 5. Romantismus navázal na tendence preromantismu 18. století – zejména pokud se týká citovosti, prožitku, fantazijních prvků atd. Romantismus v literatuře Mnozí autoři považovalirozpor mezi snem a skutečností za věčný, a proto hledali protiváhu v nějakém vyšším a hodnotnějším systému. Ve skutečnosti se však jednalo spíše o odklon (někdy se hovoří o úniku) do světa iluzorního, vymyšleného. ●část autorů nacházela pocity naplnění v historii (Scott) ●mnozí se upnuli k fantazijnímu světu (Hoffman) ●další unikali k legendám a mystice (Chateaubriand) ●jiní se odklonili od reality směrem k lidové tvorbě (Erben) Oproti první skupině autorů se jasně vyhranilo několik jiných spisovatelů, kteří ve svém odporu ke skutečnosti byli zcela aktivní. Sami tak svým životem naplňovali romantické ideály a jasně a srozumitelně dávali najevo svůj nesouhlas. Jako příklad můžeme uvéstMáchovu rozervanost neboByronův pesimismus. Literární formy romantismu Dominovala především próza (povídky, novely, romány), teprve potom lyrika (intimní, reflexivní). V romantismu se ale setkáváme s osobitým žánrem, a to tzv.byronskou básnickou povídkou (někdy se používá pojem poéma). Jedná se o lyrickoepický útvar, kdy dějový základ básnické povídky je prostoupen lyrickými prvky, popisy a reflexemi. U nás je nejslavnější Máchův Máj. Romantický literární hrdina ● Hrdina je většinoumyšlenkově totožný s autorem, shodné jsou v některých případech i životní osudy. Hovoříme o autobiografičnosti v romantické literatuře ● V romantismu je obecným principem, že dobro nebývá zahaleno ve slušivý a krásný šat, a naopak, zlo mívá podobu anděla. Tak je naplňovánestetický požadavek kontrastu ● Hrdinovinikdo nerozumí, cítí se být osamělým, jedná se o vyhraněného individualistu ● Je přirozené, že romantik touží po lásce, alekdyž miluje, tak nešťastně (většinou zbožňuje ideál). Je zajímavé, že objekt romantikovy lásky je zcela odlišný, většinou spoutaný konvencemi či manželstvím ● Rozpor mezi snem a skutečností je pro hrdinu tak propastný, že častokončí svůj život tragicky Romantické prostředí - i zde radikálně zasáhla romantická estetika, a tak se děj musí odehrávatve výjimečném prostředí, pokud možno tajemném až hrůzném. Ideální místa jsou staré gotické hrady, samoty, hřbitovy, katedrály či sklepení, ale také tajuplná jezera a temné lesy - v této souvislosti si stačí vybavittzv. anglické parky, které již nejsou znásilňovány geometrickým nápady klasicistních tvůrců francouzských parků. Příroda roste volně, musí být členitá, bizarní, svobodná Anglický romantismus George Gordon Byron – je svým způsobem zvláštní, že jeden ze zakladatelů „revolučního romantismu“ pocházel ve skutečnosti ze staré vážené aristokratické rodiny. Měl všechny předpoklady proto, aby prožil bezstarostný život anglického lorda. Navíc mohl získat i tím, jak byl duchaplný, inteligentní a ve společnosti oblíbený. Vnitřně však byl romanticky rozpolcený. Vedl vášnivé spory, kritizoval zvyklosti a zkostnatělost a byl obdivovatelem filozofie francouzské revoluce. To bývá často označováno za hlavní příčinu jeho rozchodu s vysokou anglickou společností. Chceme-li být upřímní, musíme uvést, že velkým problémem byl i jeho vztah k ženám (např. měl nemanželské dítě s nevlastní sestrou, s vlastní manželkou se rozchází brzy po sňatku atd.) Finančně zajištěn odchází z Anglie, bloudí Evropou, ale nejvíc jej oslovila Itálie. Nakonec při návštěvě Řecka je vtažen do národně osvobozeneckého boje proti Turkům, onemocní tyfem a umírá. „Childe Haroldova pouť“ – jde o rozsáhlý autobiografický básnický epos. Základem je tedy dějová linie, kde hlavní hrdina znechucen společností odchází na pouť Evropou, aby nalezl prosté, ale skutečné lidské vztahy. Děj je protknut lyrickými vsuvkami - monumentální přírodní obrazy, scenérie historických památek a míst, niterný svět hrdiny Walter Scott – tento skotský básník a romanopisec se do literární historie poprvé významně zapsal románemWaverly, jenž zpracovával povstání ze skotských dějin. Scott se neprosadil jako básník a ani jako právník a tak se pustil do psaní románů. Obával se však natolik reakcí, že první román vyšel anonymně. Čtenáři i kritika přijali román velice příznivě, a tak byl jeho další život jasně předurčen. Scott se stal zakladatelem historické povídky a historického románu a ovlivnil řadu dalších autorů. Po úspěchu románu Waverly začala obdivuhodná série 48 románovýc

Témata, do kterých materiál patří