Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ČJ-Tyrolské-elegie -rozbor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Tyrolské elegie SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ politická situace - řada revolucí v Evropě → růst politického uvědomění, otázka národní svobody - protiruské povstání v Polsku → starší generac e (Jungmann, V. Hanka) proti → mladší generace (Mácha, K. Sabina) pro - 1848 vznik Národního výboru základní principy fungování společnosti (každodenní život) - rozšíření kultury i do měšťáckých vrstev - zvýšení poptávky po knihách a spotřebním zboží - čeština (dosud spíš v domácnostech) jazykem veřejného života a projevem národního cítění - založena Matice česká (osvětové přednášky, překlad cizích autorů) - rozvoj divadla (Stavovské divadlo, Kajetánské divadlo) - české časopisy (Časopis Českého muzea, Česká včela – Borovský redaktor, Květy) kontext dalších druhů umění - malířství – hlavně krajinářství – Antonín a Josef Mánesové - sochařství – Václav Levý - architektura – inspirace renesancí a gotikou – neogotická přestavba zámku Hluboká - hudba – součást měšťanského života, vyjadřuje rozervanost a individualitu jedince literatura - 30’s pozvolný přechod od osvícenství k romantismu - v české literatuře nikdy plné rozvinutí romantismu (jen Mácha) - zájem o lidovou kulturu - namísto didaktické fce (vychovávat čtenáře) získává fci estetickou - důraz na cit, individualitu, tajemství a prožitky - v centru pozornosti člověk a jeho pocity, myšlenky a touhy - rozvoj lyricko-epické balady a pohádky (Němcová –Slovenské pohádky a pověsti) - objevení nových estetických hodnot – kontrast, smysl pro barevnost, lidová mluva, hudebnost, onomatopoie (zvukomalebnost), ironie (vzniká z rozporu mezi ideálem a skutečností) - témata – dálky, putování, cesta, poutníci, jezera - 30. léta – spor o Máchovu tvorbu (Tyl vytýká nedostatek vlastenectví, protože je moc estetická) - 40. léta – zvýšení umělecké náročnosti literatury, polemika mezi Tylem a Borovským kvůli správné podobě vlastenectví -NÁRODNÍ OBROZENÍ – proces utváření novodobého národa, kladení základů novodobé národní kultury a vzkříšení národa, resp. jeho probuzení - podpořeno fr. osvícenstvím, staví na myšlenkách demokracie, národního sebevědomí (důraz na český jazyk a českou historii) a slovanské vzájemnosti - 1. etapa (70. léta 18. st. až poč. 19. st.) – obranná - J. Dobrovský - 2. etapa (poč. 19. st. až 20. léta 19. st.) – ofenzivní - J. Jungmann, F. Palacký, F. L. Čelakovský, Václav Kliment Klicpera - 3. etapa (20. léta až 40. léta 19. st.) – převládá romantismus - J. K. Tyl, K. J. Erben, K. Sabina, K. H. Mácha - 4. etapa (50. léta 19. st.) - K. H. Borovský, B. Němcová další autoři -Josef Kajetán Tyl (Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Jiříkovo vidění, Tvrdohlavá žena, Lesní panna aneb Cesta do Ameriky, Fidlovačka (František Škroup)) – východisko v principu lásky, jež je mocnější než všechny těžkosti světa -Božena Němcová (Babička, Divá Bára, V zámku a v podzámčí) – idylické líčení jejího dětství, sen o lepším světě s harmonickými vztahy -Karel Jaromír Erben -Karel Hynek Mácha (Máj,Obrazy ze života mého, Pouť krkonošská, Cikáni, Křivoklad) - George Gordon Byron (Childe Haroldova pouť, Manfréd (veršované drama),Don Juan (komický epos)) - Percy Bysshe Shelley (Odpoutaný Prometheus) - Jane Auster - Victor Hugo –Dělníci moře(osudovost živlů, zákonů, dogmat) - Walter Scott –Ivanhoe (středověká Anglie, boje o trůn) - A. S. Puškin– Evžen Oněgin, Kapitánská dcerka(hist. povídka),Bachčisarajská fontána - M. J. Lermontov –Hrdina naší doby (psychologické),Maškaráda (drama) - James Fenimore Cooper –Poslední mohykán - Nathaniel Hawthorne (zakladatel americké novely) –Šarlatové písmeno - Herman Melville –Bílá velryba(zápas člověka s přírodou) - Edgar Allan Poe –Havran, Jáma a kyvadlo - slovenští básníci Janko Král a Samo Chalupka KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1821-1856) novinář a básníkzakladatel moderní české žurnalistiky a politického novinářstvístudium filosofie v Pze, kněžský seminář (v povolání kněze viděl možnost, jak působit na lid) → ze semináře vyloučen → soukromé studiumvychovatel v Moskvě → zklamání z carské vlády (cca 90 epigramů – knihaEpigramy,kritický článekSlovan a Čech, cyklus reportážíObrazy z Rus, satirická knihaSuch Národních novin)po revoluci 48 skládal popěvky na nápěvy národních písníredaktor Pražských novin a České včely → změnil na Národní noviny (1. velký český politický deník) – zakázány → odešel do Kutné Hory a vydával týdeník Slovan – kritika vlády a církevní hierarchie, hájení demokratických a národnostních právza žurnalistickou činnost dvakrát souzen, 1851 deportován do Brixenu1855 návrat, zemřel v Praze (tubera)vrchol tvorby – satirické skladbyTyrolské elegie, Král Lávraa Křest svatého Vladimíraliterární kritika –Kapitola o kritice, kritika TylovaPosledního Čecha(Borovský x povrchnímu sentimentálnímu vlastenectví – chce pravdivost a uměleckou kvalitu) TYROLSKÉ ELEGIE napsány 1852 v Brixenu, vydány časopisecky 1861ostrá, útočná satira na rakouskou vládu a státní policiiobžaloba absolutistického systému za Bachova režimu, v němž jednotlivec ztratil svou hodnotunázevelegie– souvislost sŽalozpěvy starořímského básníka Ovidia, který své dílo psal v době svého vyhnanství v TomiděELEGIE (z řec. elegos = pohřební zpěv) – žalozpěv – lyrická báseň, jejímž námětem je smutek, stesk nad smrtí, žal nad ztracenou láskou, truchlení za zašlým mládím, stesk po domově atd. – ve starém Řecku založena na střídání pentametru a hexametru (tzv. elegické distichon)čtenář od elegického žánru očekává náročné antické metrum – jako např. v KollárověPředzpěvu Slávy dcery) → autor očekávání záměrně porušuje užitím prostého verše lidové písně a hovorového jazykavyužití lidové slovesnosti, ustálené obraty, hovorový jazykprolínání knižních výrazů s hovorovou češtinou a novinářským slangemautor využívá romantické motivy (motiv vězně, motiv luny) – vkládá je do všedních i komických souvislostí a tím je zbavuje jejich výlučnostijazyková i situační komika, ironie, sarkasmusčasto hyperbola či parodie9 zpěvů, krátké čtyřveršové strofy se střídavým (přerývaným) rýmemv každé strofě v

Témata, do kterých materiál patří