Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Literární pojmy

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

A Aliterace(z lat. ad - k, littera - písmeno) = literární figura založená na záměrném opakování stejné hlásky nebo více hlásek na začátku 2 a více po sobě následujících slov.Např.:Slovo dosvětastvorenie Anafora(z řečtiny, znovuuvedení) = literární figura která spočívá v opakování 1 a více slov na začátku 2 a více po sobě následujících veršů.Např.:Znám mušku v mléce tonoucí, iznám šat jak lidi přejinačí,známslunný čas i vichřici, Iznám jabloň, kde se plody zračí. (...) (F. Villon, Balada o drobnostech) Antiteze(z řečtiny) = přirovnání protikladem, spojení 2 protikladných tvrzení. Např.:Nahý jak červ,oděn jak prelát sám. (F. Villon) B Bajka= krátké veršované nebo prozaické vyprávění jednoduchého jinotajného příběhu, které často obsahuje obecně platné ponaučení. Zvířata i rostliny v ní jednají jako lidé, mají i jejich charakter, vlastnost nebo společenské postavení.Např.:lev - silný, lišák - vychytralý, zajíc - zbabělý.Znamými autory bajek bylinapř.:Ezop a La Fontaine Balada(snad z románskéhoballare - tančit) =básnický žánr na pomezí lyriky, epiky i dramatu. Často smutný až ponurý děj líčí s citovým zaujetím, rychlejšího spádu dosahuje využitím dialogu, Závěr mívá šokující zakončení. Později se u balady vyvinulo pevné schéma a mluvímenapř.:o villonské baladě. Beletrie(z franc. belles lettres [bel letr] - krásné listy, krásné písemnictví) = uměl. lit., dnes pod tímto pojmem rozumíme hlavně prózu a poezii. Opakem je věcná literatura. D Dialog(z řec.dialogos - rozhovor)= rozmluva nebo rozhovor mezi 2 nebo více osobami; opakmonologu;zákl. staveb. prvekdramatu. Drama= 1 ze zákl.lit. druhů(vedlelyriky aepiky).Divadelní hra; text prvotně určený k předvádění na jevišti. Tvoří ho předevšímdialogy amonology. Drama v antice (a později v klasicismu) muselo splňovat zásadu jednoty místa, času a děje.2 hl. žánry dramatu=komedie atragédie. E Elipsa(neboli výpustka)=vynechání, nedořečení části slova nebo věty, kterou si lze domyslet z kontextu. Epigram(z řeckéhoepigramma - nápis) = lyrický literární žánr; krátká vtipná báseň sesatirickoupointou. Epigramy psalnapř. :Martialis. Epika(z řeckéhoepikos - výpravný, dějový) = 1 ze zákl. lit. druhů (vedlelyriky adramatu).Zaměřuje se především na děj, a to vpróze ipoezii. Zaměřením na dějovost a na vyprávění se liší od lyriky. Od dramatu ji odlišuje převážně monologické ztvárnění příběhu. Epiku tvoří mnořství literárních žánrů. Do epické poezie patřínapř.:epos, baladaa romance; prozaické epické žánry jsou např.: anekdota, povídka neboromán. Epiteton(z řeckéhoepithetos - přidaný) = druh obrazného pojmenování, básnický přívlastek, který zdůrazňuje vlastnost nějakého jevu, předmětu nebo osoby. Může být ustálený,např..:vraný kůň,nebo ozdobný básnický,např.:pijáci chrabří, sudy dunící(F. Villon). Epos(z řeckéhoepos - slovo, řeč, pověst) = lit. žánr rozsáhlá veršovaná epická skladba, která se vyznačuje boharým dějem a množstvím odboček. Pro jazyk jsou typická ustálená slovní spojení a básnické figury. Patří semnapř.:Epos o Gilgamešovi, Máhábhárata a Rámájana, později mj.chansons de geste.Mezi české eposy patřínapř.:Alexandreida z přelomu 13 a 14. století. Na epické vypravování eposu později navázal román. Eufemismus(z řeckéhoeu - dobrý,fémi - mluvím) patří mezilit. tropy. Je to zjemnělé, zmírněné vyjádření negativního jevu tak, že se nahradí jiným, pro příjemce přijatelnějším.Např.:říkat nepravdu jako jemnější vyjádření prolhát. Používá se často i v běžné řeči. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ F Figura(z lat.figura - tvar) = prostředek básnického jazyka, při němž se nijak nemění význam slova, ale slova, slabiky a hlásky se hromadí tak, aby ozvláštnily běžný jazyk a vyvolávaly u čtenáře hlubší citový prožitek. Mezi figury patří např.:aliterace, anafora, epifora, gradace, inverze, elipsa. Fraška= typ komedie, jejíž komika je obhroublá a těží z nějaké vnější situace (ošklivý zjev, hloupost, koktavost). Některé Plautovy komedie vykazují vlastnosti frašky, fraška se objevuje také jako součást her W. Shakespeara a Moliéra. Ve starší české literatuře je fraškounapř.:Mastičkář. Funkce literatury- Literatura v nejširším pojetí vždy obsahuje tyto tři zákl. funkce: informativní, formativní a estetickou. Každý text obsahuje všechny tři funkce, ale každá z nich je v něm obsažena v jiné míře.A) Informativníf. tzn. schopnost lit. díla poskytovat informace o skutečnosti, o níž je v díle řeč. B) Formativníf. rozumíme schopnost díla fomovat nevo měnit postoje čtenáře a tím ovlivňovat jeho jednání.C) Estetickáf. spočívá v estetickém požitku z literatury, který prožívá příjemce (čtenář nebo posluchač). Na základě tohoto vymezení můžeme usuzovat, ženapř.:odborná literaturamá především informativní f.,publicistika preferuje formativní f. a vbeletrii je nejdůležitější f. estetická. (dle E. Petrů) G Gradace(z latiny, stupňování) = řazení slov nebo slovních spojení tak, aby každé následující slovo (slovní spojení) mělo silnější účinek. Např.:Mnou přichází se k sídlu vyhoštěnců, / mnou přichází se do věčného bolu, / mnou přichází se k říši zatracenců.(Dante Alighieri:Božská komedie) Tento postup využilnapř.: J. A. Komenský vKšaftu umírající matky Jednoty bratrské. H Hyperbola neboli nadsázka patří mezi lit. tropy. Má schopnost zveličit vlastnost nebo jev a přeháněním dosáhne silnějšího emocionálního účinku. Např.:Sto rokův šachtě žil, mlčel jsem, /sto roků kopal jsem uhlí.(P. Bezruč, báseňOstrava). Často se používá i v běžné řeči. I Ich-forma a er-forma: A) Ich-forma(z něm.) = označení pro vyprávění v 1. os. č. j. B) Er-forma(z něm.) = vyprávění ve 3. os. č. j. Inverze= lit. figura, která spočívá v nezvyklém řazení slov (oproti běžnému jazyku).Např.:Znám já mnišku, v závoji když kráčí(F. Villon,Balada o drobnostech) - sloveso je oproti běžnému pořádku na konci a na nezvyklém místě je také spojka. Ironie(z řečtiny) = patří mezi literární tropy a její princip spo

Témata, do kterých materiál patří