Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Funkční styly

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Funkční styly prostě sdělovací také hovorový styl setkáváme se s ním denně – je to styl běžné komunikace – ve škole, v rodině, s přáteli, v práci Hlavní funkce: běžné dorozumění, prostá komunikace, sdělení obyčejné informace forma projevu je předevšímmluvená(psanou formu mají jen osobní dopisy, poznámky, zápisky) Z naky: spontánnost, nepřipravenost, přímý kontakt s posluchači, emocionalita a expresivita1 , neverbální komunikační prostředky, jednoduchost, častá je i univerbizace (náklaďák, výška), častěji se zde objevují chyby: v hláskosloví: používáníí/ýmístoé (mlíko, kolíbat, divadýlko); používáníejmístoý/í(tejden, vozejk); používáníoumístoú(ouřada); ledabylá výslovnost (nejednoduší, prázniny) v tvarosloví:používáníkoncovky -ma v 7. pádě (instrumentálu)mn. čísla (plurálu) ve všech rodech (s těma pěknýma pánama, ženama, oknama); v1. os. mn. č. vynechání -e(jedem, pijem); u číslovech tři, čtyři – místotři,čtyřse používátřech, čtyřech, koncovka-u v 1. os. č. j. u sloves 3. třídy (miluju, kupuju); ve 3. os. č. mn. sloves 4. třídy ve vzoru sází se používá-ímísto spisovnějšího-ejí(umí, sází – umějí, sázejí) ve slovotvorbě:univerbizace2 (slohová práce – slohovka, přijímací zkoušky – přijímačky, úřad práce – pracák); využívání koncovky-ák – u obyvatelských jmen (Ostravák, Pražák, Frýdečák); tvořípodstatných jmen z neshodných přívlastků(céčko – vitamín C, třída 3. C; embéčko – Škoda MB)podstatná jména odvozená od sloves (zahradničit, učitelovat, schůzovat); slova a sl. spojení odvozená z cizích jazyků (vygůglit, úesbéčko, komp) ve skladbě:časté věty vztažné a tázacís co (Všichni, co to viděli);se zájmenným podmětem – nadbytečným (Já si myslím x správně: Myslím si. My jsme tam byli x byli jsme tam); časté odchylky od pravidelné větné stavby3 ; defektní větná stavba4 ; jednoduchost, spíše jednoduché věty než složitá souvětí (právě v těch se totiž často objevují chyby) ve slovníku:hovorové výrazy (laborovat, zahrát do autu, brnknout);výrazy expresivní (příšerná nuda, hrozně ho miluju, šíleně krásný); častokontaktové výrazy(poslyš, hoši, děcka, viď, vole, že jo); téměř se neobjevují výrazy knižní a archaické; použitíneplnovýznamových slov (částice, spojky, citoslovce); použitívýplňkových a významově prázdných slov(prostě, vlastně, takže) Útvary: Diskuze, rozhovor Referát– pozor ne odborný! Spíše referát ve škole: krátká zpráva o aktuálním dění, zhodnocení určité události, stručná zpráva Přípitek – krátký projev pronášený při společenské příležitosti: svatba, promoce. Většinou pronášen významnou osobou před zahájením slavnosti (otec nevěsty, svědek, rodiče absolventa) Telefonní hovor Blahopřání – krátké vyslovení všeho nejlepšího při soukromých či společenských příležitostech Osobní dopis Zápisky recept odborný můžeme rozlišovat několik podskupin: styl vědecký (teoretický) styl prakticky odborný (pracovní) styl populárně naučný (popularizační) styl učební v některých knihách je mezi funkční styl odborný řazen i styl administrativní – častěji je však uveden jako samostatný funkční styl texty by měly být psány spisovně co se týká umělecké kvality není v těchto směrech až tak důležitá, přednější je faktická správnost hlavní funkce: odborně sdělná a vzdělávací (předává čtenáři poznatky z vědních oborů či z odborných oblastí lidské činnosti) Stylvědecký (teoretický) texty jsouurčeny odborníkům(tedy úzké skupině adresátů) v konkrétních vědních oblastech, pro laika jsou texty často nesrozumitelné – a to především z důvodu častého používánítermínůči cizích slov Snaží se o co největšípřesnost, objektivitu a jednoznačnost– především kvůli ní se používají odborné výrazy, které označují jen jednu věc a není možná homonymie časté jsou takésložité formulace, věty jsou mnohdy dlouhé a pro někoho, kdo se v oboru nevyzná, opravdu těžce pochopitelné je ze všech podskupin odborného stylu nejpropracovanější a nejnáročnější např. odborná přednáška či stať ve vědeckém časopise, odborný referát určený odborníkům Stylpraktický odborný (pracovní) texty určenélidem, kteří jsou v dané problematice alespoň částečně poučeni, orientují se v ní, nemusí to však být odborníci ustálené obraty a formulace, opět termíny či sousloví snaží se o přehlednost, stručnost a zřetelnost např. popis laboratorní práce, odborný referát, odborný popis, popis prac. postupu Stylpopulárně naučný (popularizační) texty určené laické veřejnosti, lidem, kteří se doposud o danou problematiku nezajímali. Cílem jeoslovit širokou čtenářskou veřejnost styl, který se v poslední době objevuje čím dál častěji – jeho rozvoj souvisí především s rozvojem internetu (wikipedie) forma je většinou jednoduchá, srozumitelná, cizí termíny se sice objevují, ale většinou bývají hned i vysvětleny. Často jsou cizí termíny nahrazeny termíny českými (př.diabetes -> cukrovka; lingvistika -> jazykověda) často se snaží čtenáře seznámit s novými vědeckými objevy – neuvádějí sice podrobnosti, ale spíše informují a povrchně vysvětlují texty jsou většinou čtivé a zajímavé Stylučební texty určené předevšímžákům a studentům – musejí být napsány tak, aby byly pochopitelné pro cílovou skupinu (např. žáky druhé třídy; středoškolské studenty...). také by měly být napsány tak, aby ve čtenářích vzbuzovaly zájem o dané téma Znaky: termíny, často složitá výstavba výpovědi, neemocionální, objektivita odborný styl – ve většině případů primární je psaná podoba typické znaky: spisovná čeština předevšímve slovní zásobě: objevují se odborné názvy (termíny) – jednoznačné, přesné, neexpresivní většinou se neobjevují synonymní výrazy, je lépe termíny opakovat, není to považováno za stylistický nedostatek termíny mohou být – a, ryze odborné, vědecké(nejčastěji z řečtiny či latiny; ztv.internacionalismy –lingvistika, ortografie, arterioskleróza) b, běžné (popularizační) výrazy – české ekvivalenty k internacionalismům (jazykověda, pravopis, kornatění tepen) častý výskyt nevlastních(sekundárních) předložek (v důsledku, za účelem, v souladu s, s přihlédnutím k) používáníústálených konstrukcí slovesně-jmennýc

Témata, do kterých materiál patří