Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Jaromír Erben- Kytice 1. část zasazení do výňatkutéma a motiv -tématem knihy je boj člověka s přírodou, víra v nadpřirozené síly, vztahy mezi lidmi (hlavně vztah matky a dítěte) - motivem je vina a trest, smrt, svatba, láska a mezilidské vztahy,marný boj proti nadpřirozeným silám a přírodě časoprostor -čas není určen, cyklický, v české krajině - vesnice, les, jezero, hřbitov Kompoziční výstavba - soubor 13 balad, které jsou řazeny tak aby tvořili dvojice, které si tematicky odpovídají. Řazeny jsou první a poslední, druhá a předposlední. literární druh a žánr - druh- lyricko-epické -žánr- balady 2. část Lyrický subjekt - nezúčastněný vypravěč Postava -Hlavní role hrají dívky a ženy, které jsou kladné, slušné, poctivé a počestné vyprávěcí způsoby -er-forma, ich-forma,běžná slova, ne složitá, strohý jazyk, naléhavost a mystičnost Veršová výstavba -gnomický verš (typická krátkost a hutnost), sdružený a střídavý rým, obkročný, přerývaný; přízvučný 3. část jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku -dějová zkratka, zkratka v popisech přírody, úsporný jazyk, stručné dialogy - věty jsou k sobě jen přiřazovány -citoslovce místo sloves - absence spojek (→ všechny věty mají stejnou platnost) dějová zkratka - neslovesné věty (jednočlenné) - větný vzorec: chybí přívlastky (jinak by to nemělo efekt zhuštěného děje; bez PK má děj rychlý spád) - jednoduchý jazyk s výrazným rýmem (pravidelný rým) - jednoduché věty tropy a figury a jejich funkce ve výňatku - zvukomalba (onomatopoeia;„zelený mužík zatleskal“), -metafory, - zdrobněliny, -rčení z lidového jazyka-„Nic se ty neboj“ - přirovnání - epiteton- básnicky přívlastek - apostrofa - epizeuxis-„Mlč synáčku, mlč, mlč hochu“ -elipsa Kontext autorovy tvorby -básník, historik, novinář a sběratel lidové slovesnosti - vystudoval práva a filozofii, pracoval jako archivář v muzeu -kladl důraz na vlastenecký ráz literatury, inspiroval se lidovou tvorbou - je zakladatelem moderní balady-> lyricko/epická báseň s ponurým dějem a tragickým koncem, zabývá se porušením mravních či náboženských zásad, po které následuje tvrdý trest. - jeho díla se dělí na: a) lidová- vyskytují se v ní nadpřirozené bytosti či jevy b)sociální- kritizují sociální nerovnost lidí, popisuje často chudé lidi, nezaměstnanost - Kytice- jediná jeho sbírka Literární/ obecně kulturní kontext NÁRODNÍ OBROZENÍ - 70. léta 18. století - 50. léta 19. století - naše země byla v těchto letech součástí Rakouského císařství pod nadvládou Habsburků. Český jazyk byl v hlubokém úpadku. Česky mluvili hlavně venkované a používali ji jen k běžné komunikaci. - vlastenecké hnutí, jehož úkolem bylo probudit v Čechách národní hrdost, podpořit českou kulturu a vzkřísit český jazyk - spisovná čeština byla odsouzena k zániku, vycházelo málo českých knih, silný vliv germanizace Příčiny vzniku NO 1. příznivá situace v Evropě- osvícenství ve Francii a VB kladlo velký důraz na svobodu a rovnost občanů 2. možnost navázat na české literární památky a historicky úspěšnější období 3. reformy Marie Terezie a Josefa II: 1773- zrušení jezuitské řádu1774- všeobecná školská reforma1781- toleranční patent, zrušení nevolnictví - 3 fáze NO: 1. generace Dobrovského- fáze obranná- Dobrovský (Dějiny české řeči a literatury, Základy jazyka staroslověnského)2. generace Jungmanna- fáze ofenzivní- Josef Jungmann (Historie literatury české, Slovesnost) - Pavel Josef Šafařík (Slovanské starožitnosti) - František Palacký (Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě) - Jan Kollár (Slávy dcera) 3. vrchol a dozvuky NO- ovlivněn romantismem ROMANTISMUS -vznik v 1.1/3 19. století v Anglii, navazuje na preromatismus - romantismus je subjektivistický (zdůrazňuje osobní názor) a individualistický - člověk je svobodná bytost, romantici se často bouří proti společnosti, touží po nezávislosti Anglie- George Gordon Byron (Childe Haroldova pouť, Don Juan) - Walter Scott (Ivanhoe, Rob Roy, Jezerní panna) Francie- Victor Hugo (Legenda věků, Chrám Matky Boží v Paříži) - Alexander Dumas (Hrabě Monte Christo, Tři mušketýři) Německo- Jacob a Wilhelm Grimmové (

Témata, do kterých materiál patří