Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Morfologie a syntax

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (101,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Morfologie a syntax morfologie – část mluvnice (gramatiky), nauka o tvarech slov, zabývá se tříděním slov na slovní druhy a morfologickými kategoriemi slov ohýbání – flexe je dvojí: skloňování (deklinace) – připojování pádových koncovek ke kmeni, vyjadřuje se pád, číslo, jmenný rod (moř-i, moř-em) časování (konjugace) – připojování osobních koncovek ke kmeni, vyjadřuje se osoba, číslo, čas, způsob, slovesný rod, slovesný vid (nes-e, nes-ou) Principy třídění slov: sémantické (věcně obsahové) kritérium: plnovýznamová – význam věcný i gramatický, podstatná a přídavná jména, slovesa, příslovce, citoslovce neplnovýznamová – význam gramatický, předložky, spojky, částice, některá slovesa morfologické (tvaroslovné) kritérium: ohebnost skloňování jmenné (substantivní) zájmenné složené (adjektivní) časování neohebnost syntaktické (skladebné) – syntaktické funkce slov ve větě jsou větným členem – podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce nejsou větným členem – předložky, spojky, částice, citoslovce (neplatí to ovšem absolutně) Mluvnické kategorie jmen Pád pády můžeme mimo jiné dělit na: přímé (1. a 4.) a nepřímé (ostatní) prosté a předložkové adnominální (pojící se se jménem) a adverbální (pojící se se slovesem) – se jménem i se slovesem se pojí všechny pády, ale některé jsou převážně adverbální a naopak nominativ (1. pád, kdo, co) – je především pádem podmětu genitiv (2. pád, koho, čeho) – adnominální funkce – genitiv subjektový (kázání mistra Jana Husa – Hus kázal), objektový (upálení mistra Jana Husa – Hus byl upálen), přivlastňovací (dům mého dědy), vyjadřující vlastnost (dívka krásných očí) adverbální funkce – genitiv partitivní (částečný – okusit dortu – ve smyslu kousek dortu), odlukový (vzdalovat se od řeky), dotykový (dotknout se ruky), záporový (nepromluvit ani slova) dativ (3. pád, komu, čemu) – dativ prospěchový (vařit rodině snídani), přivlastňovací (roztrhl mi sukni – mou sukni), sdílnosti, emocionální (to jsem se ti pobavila) akuzativ (4. pád, koho, co) – je typickým pádem předmětu, vyjadřuje objekt zasažený dějem vokativ (5. pád, oslovení) – není pádem ve vlastním smyslu, představuje apelový komunikační prostředek lokál (6. pád, (o) kom, (o) čem) – vždy předložkový, nejčastěji je příslovečným určením, řidčeji předmětem instrumentál (7. pád, kým, čím) – vyjadřuje okolnosti děje, zvláště prostředek a nástroj (žít srpem trávu) Číslo vyjadřuje číselné vztahy reálné skutečnosti singulár – jednotné číslo – vyjadřuje jak jednu jednotlivinu (Na stole seděla naše kočka.), tak druh (V našich lesích roste dub) singularia tantum (mají pouze tvar čísla jednotného) jména hromadná (kolektiva) – lidstvo, žactvo, křoví jména abstraktní – chuť, chytrost, přátelství jména vlastní (propria) – Říp, Martin pluralia tantum (jen tvar množného čísla) názvy „podvojných“ předmětů – nůžky, kalhoty názvy složitějších nástrojů – hodinky, kamna názvy časových období – Velikonoce, Vánoce některá vlastní jména místní – Hradčany, Průhonice stará čeština měla i tzv. dvojné číslo, duál – do dnešní doby se zachovaly duálové tvary číslovky dva, oba (dvou, obou, dvěma, oběma) a názvů některých podvojných tělesných orgánů (ruce, nohy, prsa, kolena, ramena, oči, uši) – srovnej židle o třech nohách x stěží se držel na nohou Jmenný rod je třeba rozlišit gramatický jmenný rod (genus) a biologický/přirozený rod, který je vlastní pouze živým tvorům existují jen dva rody přirozené – mužský a ženský rod substantiva se určuje podle jeho zakončení v celém systému tvarů, tj. podle paradigmatu u jmen mužských rozlišujeme životnost (4.p.=2.p.sg.) a neživotnost (4.p=1.p.sg) lidičky, rodiče, koně – mají sice koncovky neživotné, ale shoda podle smyslu (jako u životných) ukazatele/é, ledoborce/i (vypluly/i) jmenný rod vyjadřují i některé tvary slovesné (příčestí – přinesl, přinesena, přechodníky – nesouc, přinesše) Podstatná jména konkrétní

Témata, do kterých materiál patří