Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Kapitálový trh, účetní doklady a knihy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (261,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č. 12 A) Kapitálový trh Finanční trh Největší trhNejpružnější trh – reaguje na veškeré ekonomické i politické podněty Struktura finančního trhu Je založený na nabídce relativně volných peněz (majitelé je nechtějí nechat ležet ladem a chtějí je zhodnotit) a poptávce po penězích.Střetem nabídky a poptávky se vytváří cena peněz(výše úroku, tržní cena cenných papírů, kurzy deviz). Rozdělení FT Peněžní trh – krátkodobé vklady a úvěry (krátkodobé cenné papíry se splatností do 1 roku)Kapitálový trh – dlouhodobější termínované vklady a úvěry a zdroje financí (dlouhodobé cenné papíry se splatností nad 1 rok)Primární – první vydání cenných papírů – emiseSekundární – obchodování s již dříve vydanými cennými papíry na burze cenných papírů, mimoburzovní obchody a přímé obchodyTrh drahých kovů – doplňkový trh, dnes méně používaný, burza drahých kovů v LondýněDevizový trh – specifický FT založený na Po a Na po národních měnách, naše měna je volně směnitelná Kapitálový trh Zaměřuje se na umisťování kapitálu, a to kapitálu v jeho finanční podobě (dobře obchodovatelný) ne v podobě věcné (stroje, nemovitosti, technologie apod.) Finanční kapitál = určen k pořizování dlouhodobého majetku = dlouhodobá povaha Nástroje KT: Vklady a úvěryStřednědobé a dlouhodobé termínované vkladyStřednědobé a dlouhodobé úvěry Cenné papíryAkcie – majetkový cenný papírPodílové listy – majetkový cenný papírObligace – úvěrový cenný papír (dluhopis)Hypoteční zástavní listy - úvěrový cenný papír (dluhopis Cenné papíry kapitálového trhu Vydávány ve velikých finančních objemech (emisích) – ve stovkách miliónů a miliardách korunDelší doba splatnostiStátní dozor = každá emise cenných papírů KT podléhá schválení MF 2 skupiny cenných papírů Majetkové cenné papíry – majitel má právo se podílet na výnosech z podnikání Majitel nese vyšší riziko, očekává vyšší výnos (akcie, podílové listy) Úvěrové cenné papíry – založeny na vztahu věřitel – dlužník, emitent těchto cenných papírů se stává dlužníkem kupce cenného papíru (věřitele) a je povinen cenný papír proplatit při vypršení doby splatnosti včetně úroku Bezpečnostní pyramida – v základně pyramidy jsou investice relativně nejméně rizikové, ve špici pyramidy je riziko ztráty vysoké a blížíme se spekulativním investicím (až hazardu) Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře Podílet se na zisku (dividendy)Podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě)Podílet se na likvidačním zůstatku společnosti Akcie = majetkový cenný papír a její vlastník se stává spolumajitelem firmy, která akcie vydala Nominální hodnota akcie – uvedena na akcii (součet = základní kapitál a. s.) Kurz akcie = tržní cena na veřejných trzích (burza cenných papírů, RM-systém),dle poptávky na trhu Emisní ážio = rozdíl Dělení akcií: Kmenové akcieNa jméno – převoditelné rubopisem – jméno majitele uvedeno na akcii a převod na nového majitele lze provést zápisem na rubu akcieNa majitele – volně převoditelné, na doručitele – převoditelné předáním akcie novému majiteli Speciální akcieZaměstnanecké – mohou získat pouze zaměstnanci podniku, podnik tak zvýhodňuje své zaměstnancePrioritní akcie – přednostní výplata dividendy, ale majitel nemá právo hlasovat na valné hromadě Dividenda = příjem z kapitálového majetku, nutno zdanit 15% srážkovou daní dle zákona o dani z příjmu FO (plátcem daně a.s. – do rukou dostaneme již dividendu zdaněnou Akcie = významná forma financování firmy – zdroj vlastní Výhody financování formou emise akcií: možnost získat mnohem větší vstupní kapitál než v případě zakládání firmy jedincem či skupinkou jedincůrozložení rizika podnikání na mnohem větší okruh osob Nevýhody firma samotná ztrácí moc nad cestami převodů těchto akcií na nové majitelekontrolní balík akcií = vlastnictví 30% akcií – často není třeba vlastnit 51% akcií díky roztříštěnému vlastnictví akcií Akcie musí obsahovat: název a sídlo společnostipořadové číslo akcie a její nominální hodnotuvýši základního jmění společnosti a počet vydaných akcií v době vydánídruh akcie včetně následujících právdatum vydání a podpisy oprávněných osob Podílové listy Vydává (emituje) speciální typ společnosti, která se nazývá podílový fond Podílový fond: Shromáždí peníze od investorů (občanů, firem) formou prodeje svých podílových listůS takto získaným kapitálem začne obchodovat na burze (nakupovat a prodávat cenné papíry)Cíl– dosažení zisku, ze kterého pak vyplácí vlastníkům podílových listů podíly Práva spojená s vlastnictví podílových listů: Podílet se na ziskuÚčastnit se valné hromady fondu, ale bez hlasovacího právaPrávo na přednostní nákup nově emitovaných podílových listů (za zvýhodněných podmínek)Právo se podílet na likvidačním zůstatku v případě likvidace společnosti Obchoduje se s nimi na burze cenných papírů a RM-systému. Obligace = úvěrový cenný papír kapitálového trhu (dluhopis) Zachycují právní vztah mezi vydavatelem obligace (dlužníkem) a investorem (věřitelem, kupcem CP), kdy emitent (vydavatel) se zavazuje za určitou dobu (delší než 1 rok, často pět i více let) majiteli obligace vrátit vloženou částku zvýšenou o úrokMajitel obligace nemá právo se podílet na řízení podniku (hlasovací právo na valné hromadě Emitenti obligací: Stát (státní dluhopisy)Města (komunální obligace)PodnikyBanky Podléhají při emisi schválení ministerstva financí Obligace = cizí zdroj financování – jedná se o peníze zapůjčené, které bude muset za určitou dobu vrátit Druhy obligací: Hledisko obchodovatelnosti:Obligace veřejně obchodovatelnéObligace s omezenou obchodovatelností a neobchodovatelné Hledisko fyzické podobyObligace materializované (listinné)Obligace nematerializované (zaknihované) Hledisko druhovéObligace na jméno (převoditelné rubopisem)Obligace na majitele (na doručitele)hledisko ručeníObligace se zárukou (emitent ručí splacení svým majetkem resp. ručení jiným subjektem)Obligace bez záruky (emitent ručí svým dobrým jménem, hospodářskými výsledky) hledisko velikosti úrokuObligace s pevným úročením (výše úroku dána hned při emisi)Obligac

Témata, do kterých materiál patří