Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Přímé daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přímé daně

 • Jsou vypočítávány a odváděny z určité činnosti, netvoří součást ceny, poplatník, musí sám podat na FÚ daňové přiznání

 • Patří sem:

 1. daně z příjmů fyzických a právnických osob (platí poplatníci podle výše svého příjmu)

 2. daně z nemovitých věcí (platí poplatníci podle druhu a velikosti svého nemovit. majetku)

 3. daně z nabytí nemovitých věcí (při majetkových převodech)

 4. daň silniční (platí poplatníci při využívání silničních motorových vozidel pro podnikání)

Daň z nemovitých věcí

 • Skládá se z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek

 • Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok, daňové přiznání za příslušný rok se podává do 31.1.daného roku

 • Daň z nemovitých věcí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována

 • Daň je splatná ve dvou stejných splátkách, přesáhla-li částku 5000 Kč, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, kdy roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5.000 Kč, je daň splatná najednou, nejpozději do 31. května

Daň z pozemků

Předmět daně- jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí (orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad)

Poplatník a plátce daně- vlastník pozemku

Základ daně

Ornápůda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost

 • cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou

Ostatní pozemky

 • skutečná výměra pozemku v m2

Sazba daně

 • jsou dané státem (např. Orná půda chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %)

Výsledek, který vyjde, se dále u stavebních pozemků vynásobí koeficientem podle velikosti obce: (např.) Uherský Brod 2,0, Praha 4,5

 • Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5.

Daň ze staveb a jednotek

Předmět daně- zdanitelné stavby (budova, stavba)

 • jednotky (byt)

Poplatník a plátce daně- vlastník zdanitelné stavby, jednotky, která je ve vlastnictví ČR

Základ daně

stavby- výměra půdorysu nadzemní části zdanitelné stavby v m2

jednotky- výměra podlahové plochy v m2 vynásobená koeficientem 1,20

Sazba daně

 • u budovy obytného domu 2 Kč/m2

 • chata 6 Kč/m2

 • garáž vystavěná odděleně 8 Kč/m2

 • stavby, která se používá v zemědělské výrobě 2 Kč/m2

 • ostatní 10 Kč/m2

 • U zdanitelných staveb se sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč za každý 1 m2za každé další nadzemní podlaží

 • V případě zdanitelných staveb a jednotek se výsledek dále vynásobí koeficientem, uvedeným v tabulce, podle velikosti obce: např. 1,0 v obcích nad 1000 obyvatel

 • Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Od 1. 1 . 2016- změna

 • Úplatný převod

Témata, do kterých materiál patří