Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Přímé daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přímé daně Jsou vypočítávány a odváděny z určité činnosti, netvoří součást ceny, poplatník, musí sám podat na FÚ daňové přiznáníPatří sem:daně z příjmů fyzických a právnických osob (platí poplatníci podle výše svého příjmu)daně z nemovitých věcí (platí poplatníci podle druhu a velikosti svého nemovit. majetku)daně z nabytí nemovitých věcí (při majetkových převodech)daň silniční (platí poplatníci při využívání silničních motorových vozidel pro podnikání) Daň z nemovitých věcí Skládá se zdaně z pozemků a daně ze staveb a jednotekZa zdaňovací období se počítá kalendářní rok, daňové přiznání za příslušný rok se podává do 31.1.daného rokuDaň z nemovitých věcí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřovánaDaň je splatná ve dvou stejných splátkách, přesáhla-li částku 5000 Kč, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, kdy roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5.000 Kč, je daň splatná najednou, nejpozději do 31. května Daň z pozemků Předmět daně-jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí (orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad) Poplatník a plátce daně-vlastník pozemku Základ daně Ornápůda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2průměrnou cenou Ostatní pozemky skutečná výměra pozemku v m2 Sazba daně jsou dané státem(např.Orná půdachmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad0,75 %) Výsledek, který vyjde, se dále u stavebních pozemků vynásobí koeficientempodle velikosti obce: (např.) Uherský Brod 2,0, Praha 4,5 Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Daň ze staveb a jednotek Předmět daně- zdanitelné stavby (budova, stavba) jednotky (byt) Poplatník a plátce daně-vlastník zdanitelné stavby, jednotky, která je ve vlastnictví ČR Základ daně stavby- výměra půdorysu nadzemní části zdanitelné stavby v m2 jednotky- výměra podlahové plochy v m2vynásobená koeficientem 1,20 Sazba daně u budovy obytného domu2 Kč/m2chata6 Kč/m2garáž vystavěná odděleně8 Kč/m2stavby, která se používá v zemědělské výrobě2 Kč/m2ostatní10 Kč/m2 U zdanitelných staveb se sazba daně zvyšuje o0,75 Kč za každý 1 m2za každé další nadzemní podlažíV případě zdanitelných staveb a jednotek se výsledek dále vynásobí koeficientem, uvedeným v tabulce, podle velikosti obce: např. 1,0 v obcích nad 1000 obyvatelObec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Daň z nabytí nemovitých věcí Od 1. 1 . 2016- změnaÚplatný převod Poplatníkem a plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je: Nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci (KUPUJÍCÍ) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí jeúplatné nabytívlastnického práva knemovité věci, která je:pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené výše. Základem daně z nabytí nemovitých věcí jenabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj Nabývací hodnotouje sjednaná cena, zjištěná cena (odhad) nebo zvláštní cena (dražba)Uznatelným výdajem je odměna znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí4 %. Daň se vypočte jakosoučin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději dokonce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Silniční daň Předmět daně -silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice a jsou používaná k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti Osvobození od daně vozidla s méně než 4 kolyvozidla sboru dobrovolných hasičůvozidla obecné policievozidla civilní obrany Poplatník a plátce daně fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu.Poplatníkem je rovněž zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu. Základ daně zdvihový objem motoru v cm3u osobních automobilů výjimkou těch na elektrický pohonnejvětší povolená hmotnost v tunách a počet náprav Pokud je poplatníkem zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější. Daňové přiznání a zálohy na daň Zdaňovacím obdobím jekalendářní rok.Přiznání k silniční dani musí být podáno na FÚ do31. ledna příštího roku. Během roku platí daňoví poplatníci zálohy k dani. Od daňové povinnosti se tedy odečtou zaplacené zálohy a případný nedoplatek se uhradí současně s daňovým přiznáním. Termíny pro zálohy jsou: do 15. dubna do 15. července do 15. října do 15. prosince Sazby daně -jsou dané zákonem 1. Roční sazba daně ze základu daně u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon): jsou v řádech tisících korun 2. Roční sazba daně u autobusů, nákladních vozidel, tahačů, přívěsů atd.).: jsou v řádech desetitisíců Daň z příjmů PO Předmět daně-Příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem Poplatník a plátce daně-Právnická osoba, organizační složka státu, fond penzijní společnosti, podfond akciové společnosti Zdaňovací období-Kalendářní nebo hospodářský rok Základ daně ZISK (výnosy- náklady)- ten se upravuje podle zákona o daňově neuznatelné výdaje (např. náklady na reprezentaci, cestové nad limit, účetní odpisy, které přesahuje daňové odpisy) Od ZDmůže firma odečíst daňovou ztrátu, hodnotu darů poskytnutých na financování vědy, školství, zdravotnictví, charita... (dar nesmí překročit 10% ze ZD) Upravený ZD se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů Sazba daně-19% Úprava účetního výsledku hospodaření před zdaněním na daňový základ Daňov

Témata, do kterých materiál patří