Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. Národní hospodářství a úloha státu v tržním hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO13 Národní hospodářství a úloha státu v tržním hospodářství Pojem národní hospodářství může mít několik významů, a to z různých hledisek. Pokud bude tento pojem posuzován z hlediska makroekonomie, bude do tohoto komplexu ekonomických subjektů a vztahů řazena soustava domácností, firem a státních organizací. Členění národního hospodářství Hospodářské sektory vznikají seskupením hospodářských odvětví na základě podobných znaků. Liší se od sebe úrovní techniky a produktivity práce. Hospodářské sektory: Soukromé = soukromé vlastnictví majetku, se kterým se hospodaří Družstva = organizace spojující lidi a jejich majetek k podnikání nebo jiné činnosti Státní = hospodaří s majetkem státu a rozdělují se na: ziskovéorganizace = dosažení zisku, konkrétní cíle, státu odvádějí daně neziskovéorganizace = zisk není priorita, založeny za účelem produkce VS a služeb, zakládány státem či obcí nebo krajem. Neziskový sektor zahrnuje: nevládní neziskové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společností nadace a nadační fondy ostatní neziskové organizace organizační složky státu organizační složky obcí a krajů příspěvkové organizace Rozlišujeme: primární sektor= získávání surovin z přírody a obdělávání půdy sekundární sektor= zahrnuje zpracovatelský průmysl a stavebnictví terciální sektor= zahrnuje oblast služeb pro výrobu i obyvatelstvo kvarciální sektor = komunikační rozvoj Měření toků v národním hospodářství HDP HNP Banky a jejich úloha v národním hospodářství, centrální banka, peníze Míra, do které je národní hospodářství schopno uspokojovat potřeby společnosti. Úrovně národního hospodářství Přírodní bohatství= nerostné suroviny, lesy na těžbu) Národní bohatství= školy, nemocnice, hrady... Obyvatelstvo počet obyvatel= čím více, tím více jich může pracovat struktura = předškolní a školní věk, v produktivním věku, důchodci vzdělanost = čím vzdělanější, tím víc něco nového vymyslí – zvyšují úroveň Hospodářská politika Souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech makroekonomické reality. Nositelé hospodářské politiky: Parlament (zákony) Vláda (výkonný orgán) Česká národní banka (stabilní měna) Krajské úřady (zdravotnictví, kultura) Makroekonomie Studuje chování ekonomiky jako celku Zkoumá celkovou úroveň národního produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu Mikroekonomie Studuje chování jednotlivých ekonomických subjektů C í l e hospodářské politiky (4 základní makroekonomické veličiny) Produkt - Vysoká a rostoucí úroveň reálného produktu Představuje souhrn všech vytvořených statků a služeb Je základním měřítkem hospodářské úspěšnosti země Nezaměstnanost = Vysoká zaměstnanost a nízká nezaměstnanost Průměrná roční míra nezaměstnanosti Vytváření vhodných pracovních příležitostí Inflace = Stabilní nebo mírně se zvyšující cenová hladina Průměrná roční míra inflace Při cenové stabilitě se celková cenová hladina ani rychle nezvyšuje, ani nesnižuje. Platební bilance = Zahraniční ekonomické vztahy vyznačující se stabilním měnovým kursem a vyrovnanou obchodní bilancí se zahraničím. Výsledek obchodu se zahraničím Rozdíl vývozu a dovozu označujeme jako saldo zahraničně obchodní bilance. Téměř každá země usiluje o přebytek na straně vývozu či alespoň vyrovnání. Měnové kursy cena vlastní měny vyjádřená v měnách jiných zemí. Když se kurs zvyšuje, vývozy se zdražují a dovozy zlevňují. Naopak, když se kurs snižuje zdražují dovozy a zlevňují vývozy. Konfliktnost cílů hospodářské politiky Je obtížné najít optimální řešení. Tato skutečnost vedla k vytvoření termínu = magický čtyřúhelník (čím je plocha n-úhelníku větší, tím úspěšnější je hospodářská politika). N á s t r o j e hospodářské politiky monetární politika =ČNB (stahuje a vydává peníze) fiskální politika důchodová politikaVláda vnější obchodní politika regulace měnového trhu =ČNB Monetární politika (money, la monnaie) uskutečňuje ji centrální banka (ČNB) vyvolává a mění množství peněz v ekonomice (ovlivňuje nabídku peněz) Monetární, tj. peněžní a úvěrová politika je zaměřena na: kontrolu a regulaci množství peněz v ekonomice státu regulaci úrokových měr stanovení podmínek úvěrů Předpokladem k tomu, aby stát mohl tyto funkce vykonávat, jsou tyto podmínky: Existence peněžního oběhu a trhu peněz Existence úvěrového systému a trhu kapitálu Existence centrální banky ve státním vlastnictví Přímé nástroje monetární politiky státu: Regulace investiční činnosti = určení limitu investičních úvěrů. Regulace spotřebních úvěrů = při prodeji na splátky se může určit maximální doba splatnosti Stanovení úvěrových stropů Dočasné pozastavení úvěrové činnosti Odebrání bankovní licence Nepřímé nástroje monetární politiky: Povinné minimální rezervy Diskontní sazba = úroková sazba, za kterou centrální banka poskytuje úvěry bankám Operace na volném trhu = Centrální banka buď nakupuje, nebo prodává státní CP Stanovení reeskontních kontingentů = souvisí s existencí směnek a s jejich Stanovení lombardní sazby = lombardní úvěr – krátkodobý úvěr se zástavbou Selektivní úvěry = forma zvýhodnění. Zvýhodňují určité firmy nebo určité obory Devizová politika a kontrola = spočívá v úpravách devizových kurzů, různém úročení zahraničních vkladů Z globálního pohledu může centrální banka provádět dva typy monetární politiky: Expanzivní monetární politika Zvýšení množství peněz v ekonomice centrální bankou. Snížení úrokových sazeb, zvýšení investice. Cílem expanzivní monetární politiky je zvýšení nabídky peněz (produkce). Restriktivní monetární politika Zvýšení množství peněz v ekonomice centrální bankou. Zvýšení úrokových sazeb, snížení investice. Klesání zaměstnanosti i produktu. Cílem restriktivní monetární politiky je snížení nabídky peněz (produkce) Oba typy monetární politiky mají pak dopad na pohyb poptávky po penězích, centrální banka tak nepřímo ovlivňuje i ostatní trhy. Fiskální politika Je spjata s tvorbou a rozdělováním finančním prostředků prostřednictvím soustavy rozpočtů (obecné, městské, krajské, státní). uskutečňuje ji vláda spočí

Témata, do kterých materiál patří