Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18 Management

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MANAGEMENT Pojem management Anglickému pojmu “management“ odpovídá české slovo “řízení“ (podnikové řízení). Management je proces, při kterém manažer vytváří takové podmínky, aby bylo stanovených cílů dosaženo co nejlíp. Spolupracovníci jsou vedeni tak, aby dosahovali výsledků, kterých by jako jedinci sami nikdy nebyli schopni dosáhnout. Management se opírá o poznatky mnoha vědních oborů (ekonomiky, matematiky, psychologie, sociologie, apod.), které aplikuje a rozvíjí na podmínky řízení. management jako specifická funkce při řízení podniku (např. manažer prodeje, výrobní manažer, apod.) management jako určitý způsob vedení lidí management jako věda (odborná disciplína a obor studia) Uplatňování a prosazování účinného managementu v praxi ovlivňuje řada faktorů. K nejvýznamnějším faktorům ovlivňující management patří: Člověk Vnější prostředí Manažer Manažer je člověk, který řídí a kontrolu práci jiných lidí. Manažeři jsou tedy lidé, kteří vykonávají management, tedy vedoucí pracovníci, kteří k dosažení daných cílů využívají kolektiv spolupracovníků a mají odpovídající pravomoci a zodpovědnost. Manažeři nejsou jen řídící pracovníci velkých firem, ale i např. majitel obchodu s třemi, dvěma nebo i jedním zaměstnancem, starosta obce či předseda sportovního klubu. Základní manažerské funkce: PLÁNOVÁNÍ ORGANIZOVÁNÍ ROZHODOVÁNÍ VEDENÍ LIDÍ A MOTIVACE KONTROLA PLÁNOVÁNÍ Plánování je proces, ve kterém manažer formuluje cíle a snaží se stanovit nejlepší cesty k jejich dosažení. Podstatou plánování je tedy uvědomělá činnost vedoucích pracovníků, při níž: volí cíle stanovují prostředky k dosažení cílů a úkolů určují nejvýhodnější cesty k dosažení cílů v čase, nákladech, kvalitě, apod. Plánování podle času lze rozdělit na oblasti: délky plánovaného období DLOUHODOBÉ - víc jak 5 let (nákup nové budovy, postavení budovy, apod.) STŘEDNĚDOBÉ – od 1 do 5 let (nákup auta, modernizace kanceláří, aj.) KRÁTKODOBÉ - do 1 roku (plán na týden, den, měsíc, čtvrtroku, půlroku, rok - přijetí nového zaměstnance, nákup materiálu, služební cesta, dovolené, zvýšení mezd, rozdělení práce, apod.) významu obsahu strategické plánování – (plánování dlouhodobé) – hlavním cílem je zajistit dlouhodobou existenci a prosperitu podniku (organizace, firmy) Obsah strategického plánování: - rozhodnutí, že chci podnikat - výběr činnosti podnikání (obchodní, výrobní, služby), právní forma podnikání -,jakým způsobem budu dosahovat zisku, konkurence – ceny i průzkum trhu - vztah k pracovníkům (jak budeme vybírat, kde je budeme vyhledávat, apod.) taktické plánování – (plánování na 1 rok) – zvýšení mezd, vylepšení sociálního zázemí, zvýšení tržeb, plán nákladů a výnosů, apod. Při sestavování taktického plánu se vychází ze strategických záměrů pro dané období operativní plánování – (plánování krátkodobé) – plánování konkrétních věcí (např. kdy bude dovolená, kolik se vyplatí v tomto měsíci za mzdy, apod.). Operativní plánování je nejpodrobnější (čtvrtletní, měsíční, týdenní, denní Cíle a vztahy mezi cíly: Cíle nám udávají určité konečné výsledky – konečný žádoucí stav (to, co chceme dosáhnout). - co největší obrat (zisk) ovládnutí trhu, určitá pozice na trhu nezávislost podniku zajištění pracovních míst rozvíjení tradic podniku, budování image, atd. Všechny cíle, o které podnik usiluje, tvořísystém cílů. hlavní cíl → mezi cíl → dílčí cíl SWOT analýza Tvorba strategického plánu vychází z této analýzy. S W O T S a W jsou interními (vnějšími) faktory S – silné stránky (dobrá pověst, kvalita výrobků, kvalitní zaměstnanci, podnikatelské řízení, technická úroveň výroby, aj.) W – slabé stránky (špatná pověst, špatní nespolehlivý dodavatelé, apod.) O a T jsou externími (vnějšími) faktory O – Příležitosti (podmínky trhu, politická situace, chyby konkurence, mezinár. smlouvy, atd.) T – Nebezpečí – rizika, hrozby (silná konkurence, změna zákonů, dovoz ze zahr. apod.) ORGANIZOVÁNÍ Hlavním úkolem organizování je zajisti fungování firmy. Cílem organizování je upravit vztahy mezi úkoly, lidmi, informacemi, aby byly cíle podniku co nejlépe splněny. Výsledkem organizování jsou organizační struktury. Organizování je tedy vymezení vzájemných vztahů mezi lidmi (jednotlivci i skupiny) a prostředků při plnění určitých záměrů. Organizační struktura je kostra – pavouk, který nám udává nadřazenost a podřazenost ve firmě. Prvky organizační struktury: člověk – jeho specializace Rozpětí řízení – někdo by měl lidi vést, udávat úkoly => řídící místa Dělba pravomocí – kontrola, rozdělování prací, vydávání příkazů, zákazů, apod. Základní organizační struktury: liniová nejzákladnější, poměrně jednoduché je zde jasně dáno, kdo je nadřízený a podřízený a kdo s kým komunikuje nevýhodou je, že je dlouhý přenos informací liniově štábní štáb je pouze poradní orgán (nemůže rozhodovat), skládá se z odborných (specializovaných) pracovníků funkcionální pro menší a střední podniky je založena na seskupování pracovníků do útvarů podle podobných úkolů, zkušeností, kvalifikací apod. divizionální vytváří úrovně podniku podle předmětů – výrobky, služby, regiony, zákazníci forma organizace je vhodná pro velké podniky, které mají různé výkony, rozlišitelné podle trhů. maticová jejím základem je víceliniový systém projektová organizace používá se pro jednorázové, časově termínované úkoly u nichž lze stanovit termín zahájení a ukončení. týmová skupina odborníků řeší daný problém, není časově omezen (např. vědecké ústavy) ROZHODOVÁNÍ výběr – řešení nějakého určitého problému Rozhodovací situace: za jistoty víme jaký stav prostředí nastane za nejistoty je nejčastější a nejvíc problematické, nevíme co nastane pracujeme s přístupem postoje k riziku za rizika očekáváme, že něco nastane (buď je pravděpodobnost známá nebo neznámá) Jednoduché rozhodovací problémy lze vyřešit z paměti, často se v podnicích ale vyskytují složitá rozhodnutí, která si vyžadují určitá znázornění a řešení. Jedním ze způsobů je rozhodovací matice. Rozhodovací matice je tvořena tabulkou, kde jsou uvedeny jednotlivé varianty r

Témata, do kterých materiál patří