Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.Osobní obchodní společnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (150,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č. 4 A) Osobní obchodní společnosti Osobní společnost může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku.Pro osobní společnosti je typická osobní forma účasti společníků na podnikání společnosti. Charakteristické je ručení společníků za závazky společnosti celým svým majetkem. Případnou pohledávku za společností lze uspokojit i ze společného jmění manželů. Osobní společnosti podle obchodního zákoníku Mezi obchodní společnosti se řadí veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Majetek společnosti je prvotně tvořen vklady společníků, dalším zdrojem jsou příplatky společníků nad hodnotu vkladů (emisní ážio…). Účetní fondy mohou být povinné (v minimální zákonem stanovené formě – rezervní fond) a dobrovolné (nad zákonem stanovené minimum – statutární fondy…). Založení obchodní společnosti Založení je první fází vzniku společnosti, je předpokladem pro její vznik. Založení zahrnuje stanovení vztahů mezi zakladateli na základě společenské smlouvy či zakladatelské listiny. Společnost může být založena jednostranným právním úkonem (zakladatelská listina formou notářského zápisu) či vícestranný právním úkonem (společenská smlouva). Společnost může být založena jakoukoliv fyzickou i právnickou tuzemskou i zahraniční osobou. Státní organizace nemohou zakládat obchodní společnosti, omezení platí i pro banky (smí se účastnit jen do výše 10 %, nad 10 % jen se souhlasem centrální banky). Zakázána je účast jedné osoby ve více společnostech s neomezeným ručením. Vznik obchodní společnosti Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Dnem zápisu nabývá právní subjektivitu a může začít provozovat svou činnost. Lhůta pro zápis do obchodního rejstříku je 90 dní od založení (zmeškání může mít za následek zamítnutí zápisu). Nezbytným předpokladem vzniku společnosti je konstituování vztahů mezi zakladateli společnosti jako právních vztahů směřujících ke vzniku společnosti a vztahů zakladatelů budoucí společnosti. Společenská smlouva, zakladatelská smlouva a zakladatelská listina Společenská smlouva směřuje k založení společnosti, upravuje vztahy mezi společníky, právní význam nekončí založením, ale trvá po dobu existence společnosti (upravuje i vztahy po vzniku společnosti mezi společníky navzájem). Společenská smlouva je uzavírána všemi společníky písemnou formou s úředně ověřenými podpisy. Obsah smlouvy závisí na právní formě společnosti. Zakladatelské smlouvy se uzavírají u akciové společnosti, vytváří podmínky pro založení společnosti. Zakladatelské smlouvy neřeší fungování společnosti, vztahy mezi společníky upravují stanovy společnosti. Zakladatelská smlouva může být uzavřena jen částí budoucích společníků. Zakladatelská listina je sepsána formou notářského zápisu v případě, že společnost zakládá pouze jeden zakladatel. Účast v obchodní společnosti Společníkem je osoba, která se zákonem stanoveným způsobem zabývá podnikáním. Způsob účasti společníka je původní (osoba, která se účastní založení společnosti nebo přistoupí do společnosti) či odvozený (na základě změny osoby společníka – převedením podílu na jinou osobu). Vklad Vkladem se rozumí souhrn peněžních prostředků a jiných penězi ocenitelných hodnot, které se společník zavazuje vložit do společnosti a podílet se jím na podnikání společnosti. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost musí vytvářet základní kapitál. V komanditní společnosti je předepsán minimální vklad alespoň jednoho komanditisty. Společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři jsou povinni poskytnout vklad, pokud se k tomu zaváží ve společenské smlouvě (závazek vzniká na základě právního úkonu). Pokud je zakladatelem společnosti s ručením omezeným jediná osoba, musí být složen celý vklad najednou. Vkladem může být – hodnota vykazatelná v účetnictví (ne pracovní síly či znalosti společníka) – peněžitý i nepeněžitý vklad (věc movitá, nemovitá, nehmotná…) – nepeněžitý vklad musí být oceněn, povolení těchto vkladů záleží na vůli společníků – pro společníka není vklad daňovým výdajem, pro společnost není zdanitelným příjmem Podíl společníka Podíl společníka je souhrn práv a povinností společníka vyjadřující míru účasti na čistém jmění. Vklad je vyjádřen nominální hodnotou a společník nemá právo na vrácení vkladu. Podíl je vyjádřen procentem či zlomkem, hodnota podílu se v čase může měnit. Společník má právo na vypořádací podíl (podíl při odstoupení společníka) nebo likvidační podíl. U společnosti s ručením omezeným se obchodní podíl stanoví na základě účetní závěrky. U akciové společnosti se podíl stanoví dle vydaných akcií. Společníci se mohou dohodnout na naturálním plnění výplaty podílu na zisku. Podíl je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky, pokud se společníci nedohodnou jinak. Ručení společníka Ručení společníka je zakotveno v rámci ochrany věřitelů společnosti, je upraveno obchodním zákoníkem. Ručením za závazky vzniká ze zákona (není nutné písemné prohlášení). Bezpodílový majetek by měl být vypořádán a stát se podílovým. Existuje ručení neomezené (ručí společníci celým svým majetkem, společně a nerozdílně – veřejná obchodní společnost a komplementáři komanditní společnost) a omezené (ručení do výše vkladů – u akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným). Zánik společnosti Zánikem společnosti se rozumí ukončení její právní existence jako právnické osoby. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Předpokladem zániku společnosti je její zrušení. Společnost může být zrušena s likvidací (společnost se zrušuje bez právního nástupce), bez likvidace (obchodní jmění společnosti přechází na právního nástupce) nebo soudem (pouze na návrh, který může podat jakýkoliv státní orgán nebo osoba, která osvědčí právní zájem – společník, věřitel). Soud není vázán návrhem, před rozhodnutím o zrušení společnosti může stanovit lhůtu, v níž dá společnost příležitost k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo. Rozhodnutí o zrušení musí obsahovat výrok o zrušení společnosti s uvede

Témata, do kterých materiál patří