Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Daňová soustava - přímé daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DAŇOVÁ SOUSTAVA – PŘÍMÉ DANĚ = souhrn všech daní, které se vybírají na území ČR DAŇ = povinná peněžitá částka, kterou odvádí fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím správce daně do veřejného rozpočtu → fiskální funkce - je nevratná -správce daně = veřejnosprávní subjekt - 14 krajských finančních úřadů - celní úřady - okresní správy, zdravotní pojišťovny DAŇOVÉ SUBJEKTY poplatník daně = FO nebo PO, které platba daně sníží disponibilní příjemplátce daně = FO nebo PO, která je ze zákona povinna odvést prostřednictvím správce daně daň do státního rozpočtu SYSTÉM DANÍ V ČR Přímé daně - jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka - jsou odváděny příslušnému FÚ na základě písemného daňového přiznání poplatníka důchodové - zdaňují příjem FO nebo PO daň z příjmu FOdaň z příjmu POv dani z příjmu integrována daň dědická a darovacímajetkové - platí se z majetku daň z nemovitých věcídaň z nabytí nemovitostí - nahrazuje daň z převodu nemovitostísilniční daňNepřímé daně - jsou zdaněním prodeje zboží selektivní - týkají se pouze vybraných druhů výrobků spotřební daněenergetické daněuniversální - týkají se jakéhokoli zboží až na zákonem určené výjimky DPH - pro státní rozpočet jsou objemově významnější nepřímé daně (DPH a spotřební daň), třetí největší příjem má pak stát u daní z příjmu FO a PO DAŇ Z PŘÍJMU FO -poplatník = FO, jejichž příjmy podléhají dani z příjmů FO - OSVČ, zaměstnanci, zemědělci, FO, které mají příjmy z pronájmu, FO je společníkem v OS - člení se do dvou skupin: daňoví rezidenti = poplatníci s neomezenou daňovou povinností - poplatníci, kteří mají na území ČR bydliště nebo se zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce - jejich daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, tak ze zdrojů v zahraničí daňoví nerezidenti = poplatníci s omezenou daňovou povinností - poplatníci, kteří nemají na území ČR bydliště a zdržují se zde méně než 183 dnů v příslušném kalendářním roce - budou zdaňovat pouze příjmy ze zdrojů na území ČR -plátce - podnikatelé platí daň sami za sebe - jsou plátci i poplatníci - u zaměstnanců odvádí zálohy na daň a podává přiznání zaměstnavatel -předmět = příjmy FO, které mohou mít peněžní nebo nepeněžní podobu - podle ZoDP jsou příjmy rozděleny do 5 skupin: příjmy ze závislé činnosti (§6) - příjmy z pracovněprávního poměru (povinen dbát příkazu plátce), příjmy za práci člena družstva, společníka s.r.o., komanditisty k.s. (nemusí dbát příkazů plátce), odměny členů statut. org. a dalším org. právnických osob příjmy ze samostatné činnosti (§7) - např. z podnikání, z autorských a dalších právpříjmy z kapitálového majetku (§8) - např. dividendy, podíly na zisku, úrokypříjmy z nájmů (§9)ostatní příjmy (§10) - např. výhry v loteriích, příležitostné příjmy - tyto příjmy vytvářejí dílčí základy daně, ze kterých se vytváří celkový základ daně PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI - pro způsob zdanění mzdy je důležité, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani (nesmí ho mít podepsáno současně u více zaměstnavatelů): podepsal - daň z příjmů je sražena ve formě zálohy na daň - zálohy se počítají ze zdanitelné mzdy (=superhrubá mzda) - záloha se vypočítá sazbou daně 15% - zaokrouhluje se na celé koruny nahoru - od vypočtené zálohy se odečtou slevy na dani: slevy dle §35ba (max. do nuly) - na poplatníka, studium, na manželkuslevy na vyživované děti §35c - vyjde-li záporná částka, záloha na daň bude nulová a zaměstnanci bude přiznán daňový bonus, o který se zvýší částka k výplatěnepodepsal - u DPP při hrubé mzdě do 10 000,- bude mzda zdaněna srážkovou daní (15%) → jde o konečnou daň - v ostatních případech - záloha na daň - záloha na daň se vypočítá stejně, jako když podepsal, zaměstnanec ale nemůže uplatnit slevy na dani - před uplatněním slev se u některých poplatníků daň může navýšit o solidární daň, která činí 7% -příjmy osvobozené od daně: - příjmy z prodeje nemovitých věcí, movitých věcí, přijaté náhrady - ve většině případů musí být splněn časový test (min. doba vlastnictví prodávaného majetku), důležité je i to, zda prodávaný majetek je nebo byl zahrnut v obchodním majetku - tyto příjmy se neuvádí do daňového přiznání -základ daně =částka, o kterou příjmy přesahují výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů - do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně § 4 - nezahrnujeme příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní sazbou daně - srážková daň -sazba daně= udává výši daňové povinnosti, může být určena % ze základu daně nebo pevnou částkou na měrnou jednotku - u DPFO je15% -zdaňovací období jejeden rok TERMÍNY PŘIZNÁNÍ A PLACENÍ DANĚ daňové přiznání = uvádí částku, kterou plátce musí celkově správci daně odvést -podává se po uplynutí roku, a to do31. 3. (1. 4.) -do daňového přiznání se neuvádí příjmy, které nejsou předmětem daně - pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, může požádat FÚ o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání až do 31. 6. → výhodné pro FO, protože mohou zatím s penězi hospodařit placení daně - vypočtená daň musí být zaplacena do stejného termínu jako daňové přiznání → do 31. 3.(1. 4.) nebo do 30. 6.(1. 7.) - při pozdní úhradě daně vzniká plátci daně povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení - většina poplatníků ale platí na každý rok zálohy: daňová povinnost za předchozí účetní období nepřesáhla 30 000,- → záloha se neplatídaňová povinnost za předchozí období je v rozmezí 30 000-150 000,- → platí se 2x ročnědaňová povinnost je nad 150 000,- → záloha se platí 4x ročně - zálohy se platí v průběhu zálohovacího období DAŇ Z PŘÍJMU PO - poplatníci jsou současně plátci daně - poplatník= PO, jejichž příjmy podléhají dani z příjmů PO - právnická osoba, organizační složka státu (ministerstva, soudy), podílové fondy a další subjekty - a) daňoví rezidenti ČR - na uzemí ČR mají své sídlo - b) daňoví nerezidenti ČR - na území ČR nemají své sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy - předmět= výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem - příjmy peněžní i nepeněžní -osvobozené příjmy -

Témata, do kterých materiál patří