Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Aktivní bankovní operace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12.Aktivní a neutrální bankovní operace charakteristika aktivních bankovních operací druhy úvěrů (dle doby splatnosti, dle účelu, dle klientů, dle způsobu čerpání) formy úvěrů obecný postup při poskytování úvěrů neutrální bankovní operace (další služby bank) další subjekty finančního trhu (stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční a podílové fondy, družstevní záložny) Charakteristika aktivních bankovních operací Komerční bankyposkytují úvěry, vystupují v roli věřitele, úvěry jsou z pohledu banky pohledávky, klient je dlužníkem. Úvěry jsou aktiva. Přijaté úroky představují největší část výnosů banky. Každá banka má svouúvěrovou politiku, tj. zásady pro poskytování úvěrů. Základní principy úvěrových obchodů: - výnosnost úvěru – úroky z úvěru musí být stanoveny tak, aby banka vydělala - návratnost úvěru – než banka klientovi poskytne úvěr, prověřuje si, zda bude schopen dluh splatit ve sjednané lhůtě Druhy úvěrů Podle doby splatnosti krátkodobé úvěryse splatností do 1 roku střednědobé úvěryna dobu 1 – 4 let dlouhodobé úvěry –nad 4 roky Podle účelu účelové –určeny na konkrétní potřebu neúčelové – bez určení použití Podle klientů (subjektů) úvěry podnikatelům –provozní – na pokrytí sezónních výkyvů v nákladech –investičnívětšina úvěrů je účelových, výjimečně se poskytují úvěry neúčelové úvěry občanům–účelové –neúčelové –osobní půjčka –vydání kreditní karty –poskytnutí kontokorentního úvěru úvěry obcím (městům)– účelové, banka prověřuje rozpočet obce, návratnost a zajištění úvěru (obvykle obecním majetkem), schvaluje ho obecní zastupitelstvo úvěry mezibankovní– řeší krátkodobý nedostatek peněz v jiné bance Podle způsobu čerpání - jednorázový úvěr – dohodne se přesná výše úvěru, kterou klient vyčerpá jednorázově nebo postupně v dohodnutých termínech, dohodnou se počty, termíny a výše splátek - úvěrová linka – klient si může opakovaně půjčovat peníze až do výše předem stanoveného úvěrového limitu, úvěr se splácí v pravidelných intervalech Podle měny korunové devizové Formy úvěrů (viz. Otázka Zdroje financování) kontokorentní úvěr –kontokorentní účet je spojením úvěrového a vkladového účtu. Banka povoluje čerpat úvěr až do výše úvěrového limitu stanoveného ve smlouvě (neúčelová úvěrová linka). Většinou vyšší úroková sazba než u ostatních druhů úvěru. eskontní úvěr – klient předloží bance CP (směnku) k eskontu před termínem její splatnosti. Banka poskytne eskontní úvěr ve výši směnečné částky snížené odiskonta poplatky. Směnka se stává zástavou úvěru. 1. Pokud dlužník směnku zaplatí, úvěr je uhrazen. 2. Pokud dlužník nezaplatí, banka vrátí směnku klientovi a ten musí úvěr splatit. Tzn., že se nejedná o odkoupení, nedochází ke změně vlastnictví. hypoteční úvěr– poskytují je banky s licencí k hypotečnímu bankovnictví na koupi, výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či opravu nemovitostí, zástavou je nemovitost. Je to dlouhodobý úvěr na 20 až 30 let, výhodné úrokové sazby. Úvěr se poskytuje proti zástavě nemovitosti. Před uzavřením úvěrové smlouvy banka vyžaduje: doklad o vlastnictví nemovitostí – výpis z katastru nemovitostí odhad ceny nemovitosti odborníkem – znalcem uzavření pojistné smlouvy na nemovitost přehled o dosavadní úvěrové zadluženosti žadatele hypotéka – zástava musí být zaknihována v pozemkové knize lombardní úvěr – banka poskytuje podniku úvěr proti zástavě krátkodobého obchodovatelného majetku – lombardu = nejčastěji CP, drahé kovy, šperky, zásoby… Banka vezme lombard do úschovy, podnik ani banka s ním nemohou volně disponovat. Pokud podnik nesplatí úvěr, banka lombard prodá a z výnosu uhradí úvěr. Může mít splatnost delší i než 1 rok. revolvingový úvěr – banka umožňuje klientovi opakované čerpání úvěru, výhodou je, že nemusí být pokaždé sepisována nová smlouva o úvěru. Bývá zde vyšší úrok. Zaspeciální formu úvěru můžeme považovat odkup pohledávek před dobou jejich splatnosti: faktoring – odkup krátkodobých pohledávek (do 1 roku) forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávek (nad 1 rok) Obecný postup při poskytování úvěrů Úvodní schůzkaklient přednese své požadavky, banka sdělí své podmínky a vyžádá si podklady pro přidělení úvěru, banka může vyslovit předběžný souhlas Žadatel předložížádost o úvěra) doklady sloužící k identifikaci žadatele – výpis z OR, živnostenské oprávnění, OP b) doklady ofinanční situaci FO - potvrzení o výši příjmů, výpisy z účtů, majetkové poměry- jiné úvěry, leasing, počet dětí,...musí být zachováno životní minimum. PO – rozvahu, výkaz zisku a ztrát, cash flow, daňové přiznání c) dokladyo účelu úvěru z katastru…) d)zajištění úvěru proti nesplácení -zástava majetku movitého (CP) činemovitého -záruka – poskytovatel záruky se zavazuje splácet úvěr, pokud toho nebude dlužník schopen může to být:ručitel(občan, případně podnik) banka (jen za výborné klienty), stát (výjimečné případy - za státní zakázky, vůči mez. bankám, zcela spolehlivé) -pojištění úvěru proti neplacení -vinkulace vkladu věřitele pro případ nesplacení úvěru (omezení práva nakládat se vkladem) Analýza žádosti o úvěrbanka žádost prozkoumá, především schopnost klienta úvěr splácet (musí být zajištěna návratnost) a ověřuje zajištění úvěru Sepsání úvěrové smlouvydohodne se výše úvěru, doba splatnosti, výše splátek, četnost splátek, úrok. sazba, způsob čerpání, způsob zajištění banka provádí průběžnou kontrolu čerpání asplácení úvěru - banka podá návrh na konkurz Výpočet splátek úvěru nejčastěji se úvěr splácí anuitě (anuita = splátka úvěru + úrok) roční splátka= velikost úvěru x umořovatel umořovatel =i = úr. sazba v des. č. n = počet období měsíční splátka =roční splátka / 12 výpočet je jen přibližný ve skutečnosti je nejdříve ve splátce víc úroku, později větší podíl splátky úvěru Př. 1. Podnikatel si vypůjčil 800.000 Kč na 4 roky, úroková sazba 15 % p. a. Splácet bude pravidelnými měsíčními splátkami. Roční splátka = Měsíční splátka =280 212/12 = 23 351 Celkem zaplatí včetně úroku =280 212 * 4 = 1 120 848,-- úrok = 320 848,-- 2. Podnikatel si vypůjčil 500.000 Kč na 3 roky při úrokové sazbě 12 % p.

Témata, do kterých materiál patří