Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Majetková a kapitálová struktura podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Majetková a kapitálová struktura podniku - představuje veškerý majetek podniku, který je používán k zabezpečení HČ (výrobní, obchodní, poskytování služeb) Dlouhodobý majetek = doba použitelnosti delší než 1 rok hmotný: VC> 40 000 (stroje, budovy, pozemky)nehmotný: VC > 60 000 (patenty, know-how, software)finanční: doba SPLATNOSTI delší než 1 rok, VC není stanovena (akcie, dluhopisy, podílové listy) není stanovena VC, protože se neopotřebovává Oceňování (stanovení VC) 1, cena pořízení - holá cena na např. základě faktury 2, pořizovací cena - cena pořízení+náklady (montáž, clo..) 3, vlastní náklady - majetek pořízený vlastní činností 4, reprodukční pořizovací cena - odborný odhad ceny - DM se nespotřebovává jednorázově, ale postupně se opotřebovává => ODPISY - odepisuje se pouze hmotný a nehmotný, finanční NE! Opotřebení DM může být: fyzické = neustálé snižování užitné hodnoty (poruchovost, nepřesnost, nižší výkon)morální = projevuje se technickým a technologickým zastaráváním Členění odpisů: Účetní - dobrovolné - Zákon o účetnictví Daňové - povinné, vycházení ze zákona O daních z příjmů FO a PO -musíme zařadit do příslušné odpisové skupiny a během odpisování už tuto metodu měnit nemůžeme rovnoměrnézrychlené Oběžný majetek = doba použitelnosti kratší než 1 rok - v neustálém pohybu, používá se krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebovává - jeho výše a hodnota se neustále mění -rozdělujeme jej na: zásobypohledávky- za odběratelipeníze v pokladně a bance Koloběh hosp. prostředků peníze => materiál => hotový výrobek => pohledávka => peníze Zdroje financování •vlastní zdroje–vlastníkem je přímo podnikatel -základní kapitál, HV z běžného a minulého období (zisk), rezervní fondy, emisní ážio •cizí zdroje–vznikají mimo podnik, nepatří podnikateli -krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům Rozvaha zastarale bilance je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku. Na rozdíl od jiných účetních výkazů (například výkazu zisku a ztráty), které zobrazují hodnoty platné za určité období (tokové veličiny), zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému okamžiku (stavové veličiny). Formálně správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici – tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Obsah, rozsah a formu rozvahy určují účetní standardy, podle kterých se výkaz sestavuje (a podle kterého se také většinou vede i celé účetnictví). Bilanční rovnováha AKTIVA = PASIVA

Témata, do kterých materiál patří